Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2020-06-25
A2020/01473/IAS
Delegationen mot segregation
Alfred Nobels Allé 7
141 52 Huddinge
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Delegationen mot segregation
Riksdagen har beslutat om Delegationen mot segregations verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 13, bet. 2019/20:AU1, rskr. 2019/20:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Delegationen mot segregation och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Delegationen mot segregation ska bidra till att uppnå det av riksdagen fastställda målet för område Åtgärder mot segregation: Minskad segregation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår i förordningen (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation.  

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli och

– 23 oktober.

Strategiska prioriteringar

Myndigheten ska redovisa vilka strategiska prioriteringar som gjorts respektive planeras för verksamheten under 2020 och framåt. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 maj 2020.  

Analys av utvecklingen av socioekonomisk segregation

Myndigheten ska genomföra en kartläggning och analys av utvecklingen av socioekonomisk segregation i Sverige. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 10 mars 2021. 

Kvalitet i bidragsgivning

Myndigheten ska analysera sin administration av statsbidrag för att minska och motverka segregation avseende transparens, ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Analysen bör även inkludera frågan om tydlighet avseende bidragsprojektens mål och resultat samt huruvida bidragsgivningen bidrar till ökad jämställdhet och integration. I redovisningen av uppdraget ska även framgå vilka eventuella utvecklingsinsatser som myndigheten ser behov av samt en plan för hur de ska genomföras. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 maj 2020. 

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att genomföra undersökning av deltagandet i demokratin i områden med socioekonomiska utmaningar.

Ku2018/01404/D

Senast den 31 mars 2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi/2018/01701/ESA

Senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Delegationen mot segregation ska lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp enligt förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation samt enligt förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation (årligen i årsredovisningen). Myndigheten ska dessutom lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, när det är möjligt, ge en samlad bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till ändamålet med bidragen (årligen den 1 juni).

Ku2018/00319/RS

Årligen i årsredovisningen samt senast den 1 juni varje år.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

4:1

Åtgärder mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Delegationen mot segregation85 000
ap.3Åtgärder segregation - del till Delmos (ram)85 000
Disponeras av Tillväxtverket415 000
ap.2Åtgärder segregation - till Tillväxtverket (ram)415 000

Villkor för anslag 4:1

ap.2 Åtgärder segregation - till Tillväxtverket

Medlen får användas för infriande av bindande ingångna åtaganden för statsbidrag enligt förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Tillväxtverket får använda högst 4,6 miljoner kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, till administration av statsbidraget.

ap.3 Åtgärder segregation - del till Delmos

Medlen får användas för statsbidrag enligt förordningen (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation samt förordningen (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation. Delegationen mot segregation får använda högst 3 miljoner kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, till administration av statsbidragen.

4:2

Delegationen mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Delegationen mot segregation18 000
ap.1Delegationen mot segregation (ram)18 000

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Delegationen mot segregation

Anslaget får användas för Delegationen mot segregations förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.20Inget0
ap.30Inget0
4:2 Delegationen mot segregation
ap.15403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Delegationen mot segregations räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-251 500
2020-02-251 500
2020-03-251 500
2020-04-251 500
2020-05-251 500
2020-06-251 500
2020-07-251 500
2020-08-251 500
2020-09-251 500
2020-10-251 500
2020-11-251 500
2020-12-251 500
Summa18 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Delegationen mot segregations disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:2 ap.1Delegationen mot segregation
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Vanja Bardh Olsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Statskontoret
Tillväxtverket