Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2020-06-17
UD2020/08905/RS (delvis)
UD2020/08918/KC
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 5, bet. 2019/20:UU1, rskr. 2019/20:95, prop. 2019/20:99 utg.omr. 5, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet14 276
ap.1Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet (ram)14 276
Disponeras av Kammarkollegiet550
ap.2Bidrag till enskilda organisationer inom familjekonfliktområdet (ram)550

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

Medlen under anslagsposten disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

1. Av anslaget får högst 100 000 kronor användas för särskilda informationsinsatser riktade till utlandsresenärer.

2. Av anslaget utgår ersättning enligt 5 § sjöförklaringskungörelsen (1967:294) till person som enligt 18 kap. 10 § femte stycket sjölagen (1994:1009) tillsammans med svensk utlandsmyndighet deltar vid sjöförklaring och enligt 10 § sjöförklaringskungörelsen till annan än befälhavaren och medlem av besättningen för inställelse till förhör vid sjöförklaring inför svensk utlandsmyndighet.

3. Anslaget får användas för följande ändamål:

a) kostnader för resor och andra utgifter som har ett samband med återförandet till hemviststaten av barn som olovligen förts bort eller kvarhållits i strid mot vårdnadsrätt;

b) kostnader för resor och andra utgifter som har till syfte att främja rätten till umgänge mellan barn och föräldrar;

c) kostnader för översättning av domar och andra handlingar rörande föräldraansvar; samt

d) kostnader för att anordna och deltaga i kurser och seminarier i syfte att informera och samråda om dessa frågor enligt Europaråds- och Haagkonventionerna samt Bryssel II-förordningen (jfr prop. 1997/98:182). Anslaget får även belastas av kostnader för att anordna och deltaga i sammanhang där internationellt familjerättsliga frågor utanför nämnda regelverk diskuteras.

4. Av anslaget betalas kostnader enligt 4 § förordningen (1989:177) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.

5. Av anslaget betalas kostnader i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ där svenska staten är part eller deltar på annat liknande sätt.

6. Anslaget belastas med kostnader enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd.

7. Anslaget ska användas för utgifter för konsulära insatser i de situationer då många svenska medborgare, och i förekommande fall svenska medborgares utländska familjemedlemmar, i Sverige bosatta utlänningar, nordiska medborgare och EU-medborgare drabbas av en sådan allvarlig olycka eller katastrof i utlandet som avses i lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser eller liknande händelser.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska snarast efter rekvisition från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbetala belopp för utgifter hänförliga till det initiala skedet eller till förberedelser och höjd beredskap för sådana insatser. I de fall tillgängligt belopp på anslaget inte är tillräckligt ska MSB:s kostnader för insatsen betalas i enlighet med beslut av regeringen.

8. Medlen under anslagsposten får användas för informations- och utbildningsinsatser för myndigheter inom familjekonfliktområdet med fokus på frågor om barn- och tvångsäktenskap. Anslaget får även belastas med kostnader för specifika tidsbegränsade insatser i enskilda konsulära familjekonfliktärenden.

ap.2 Bidrag till enskilda organisationer inom familjekonfliktområdet

Av medlen får högst 400 000 kronor användas för bidrag till enskilda organisationer som är verksamma inom familjekonfliktområdet. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
ap.1432Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Regeringskansliet (RK:s disposition) får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
ap.190 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ann Linde
Sanja Simic
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, förvaltningschefens kansli
Justitiedepartementet, SSK
Utrikesdepartementet, KC, PLAN, P, FMR, RS, EKO
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret