Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2020-07-02
I2020/01881/US
I2020/01573/SVS
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:18
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:18 för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:167 utg.omr. 22, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:299).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:18

Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket3 000 000
ap.1Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik (ram)3 000 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik

Anslaget får användas för statsbidrag till kollektivtrafik som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter, som ersättning för minskade biljettintäkter till följd av utbrottet av det nya coronaviruset. Fördelningen av ersättningen ska ske i enlighet med vad som anges i förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19. Trafikverket får disponera högst 2 000 000 kronor för administration och uppföljning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Christer Pettersson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/trafikutskottet
Ekonomistyrningsverket
Transportstyrelsen