Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2020-06-17
UD2020/08905/RS (delvis)
UD2020/08919/IU
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 5, bet. 2019/20:UU1, rskr. 2019/20:95, prop. 2019/20:1 utg.omr. 7, bet. 2019/20:UU2, rskr. 2019/20:104, prop. 2019/20:99 utg.omr. 7, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och nedan angivna anslag. 

VERKSAMHET

Sida ska bidra till att uppnå det av riksdagen beslutade målet för internationellt bistånd att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sidas huvudsakliga arbetsuppgifter framgår av förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

1

Mål och återrapporteringskrav

Demokrati

Sida ska bredda, stärka och öka demokratibiståndet. Det ska i första hand inriktas på att stödja aktörer för demokratisk utveckling och de allra mest utsatta och ska anpassas efter den demokratiska utvecklingen i samarbetslandet. Sida ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för stärkt kapacitet rörande demokratistöd inom centrala komponenter och beståndsdelar samt vad åtgärderna bedöms leda till. Som utgångspunkt ska stödet till staten minska vid en negativ utveckling vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati, vilket ska beaktas av Sida i genomförandet av strategier. Redovisningen ska härutöver innefatta vidtagna demokratihöjande åtgärder inom det multilaterala systemet, såsom FN-systemet. 

Digitalisering

Sida ska redovisa hur myndigheten arbetar med digitalisering som metod i utvecklingssamarbetet samt hur detta arbete kan vidareutvecklas. 

Innovation

Sida ska redovisa hur myndigheten arbetar med innovation, finansiella instrument samt mobilisering av externa resurser som metod i utvecklingssamarbetet samt hur detta arbete kan vidareutvecklas. 

Informationssäkerhet

Sida ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19 – 20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedömts ha lett till. 

Jämställdhetsintegrering

Sida ska redovisa åtgärder avseende jämställdhetsintegrering för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken och vad åtgärderna bedömts ha lett till. 

Tematisk redovisning av biståndsverksamheten

Sida ska i årsredovisningen lämna en övergripande redovisning av resultat av verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella biståndet. Sida ska lämna en redovisning av resultat för nedanstående områden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer,
  • Global jämställdhet,
  • Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser,
  • Fredliga och inkluderande samhällen,
  • Inkluderande ekonomisk utveckling,
  • Migration och utveckling,
  • Jämlik hälsa,
  • Utbildning och forskning,
  • Humanitärt bistånd.

Redovisningen ska utgå från målen i de strategier för svenskt utvecklingssamarbete som regeringen har beslutat inom respektive områden. Redovisningen ska fokusera på de vanligast förekommande målen som stipuleras i strategierna. 

Redovisningen ska fokusera på resultat och effekter som biståndsverksamheten bedöms ha bidragit till. Härutöver ska redovisningen innehålla bedömning och analys av måluppfyllelse. Myndigheten ska strukturera redovisningen på ett sätt som möjliggör jämförbarhet och kontinuitet över tid.

Garantiinstrumentets användning i utvecklingssamarbetet

Sida ska redovisa användningen av garantier i utvecklingssamarbetet, inklusive antalet garantier, garantivolym och mobiliserat externt kapital fördelat per strategi. Sida ska redovisa nya garantier som avtalats under året. Sida ska härtill redovisa myndighetens bedömning avseende garantiernas betydelse för strategigenomförande och måluppfyllelse. Härutöver ska Sida redovisa hur garantiverksamheten har stärkts inom myndigheten. 

Förvaltnings- och säkerhetskostnader

Sida ska redovisa förvaltningskostnader för biståndet, totalt samt per strategistyrd verksamhet. Sida ska härtill redovisa säkerhetskostnader i fält. 

Bidrag till civilsamhällesorganisationer

Sida ska redovisa totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida.  

Kostnader för viss metodutveckling och rådgivning, m.m.

Sida ska redovisa kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande. Sida ska också redovisa vad åtgärderna bedöms ha lett till. 

Bredare relationer

Sida ska bidra till bredare och mer självbärande relationer mellan Sverige och partnerländer inom ramen för relevanta strategier. Sida ska redovisa den verksamhet som myndigheten har bedrivit för att nå målet. I redovisningen ska framgå vilka resultat arbetet bedöms leda till. Sida ska också föreslå åtgärder för hur detta arbetssätt ytterligare kan utvecklas.

3

Uppdrag

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Sida ska redovisa ett underlag till den årliga rapportering som Sverige ska göra i enlighet med beslut CBD XII/3 om resursmobilisering inom FN:s konvention om biologisk mångfald. Underlaget avser åtgärder inom myndighetens ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 1 september 2020.

Förhandlingar inom ramen för konventionen för biologisk mångfald

Sida ska bidra i Regeringskansliets arbete i de internationella förhandlingarna om att utarbeta ett nytt ramverk för konventionen om biologisk mångfald (CDB) efter år 2020 som rör resursmobilisering och kapacitetsuppbyggnad. 

Utvecklingssamarbetet och klimatavtalet från Paris

Sida ska analysera och redovisa vilka lärdomar myndigheten hittills har dragit och vilka ytterligare åtgärder som krävs för att det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet än mer ska vara i linje med klimatavtalet från Paris. Uppdraget ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 1 september 2020. 

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020 – 2023 vid nedanstånde prognostillfällen. Sida ska redovisa prognoser per anslag och anslagspost, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

10 februari,

4 maj,

27 juli och

23 oktober.

Genomförandet av vissa strategier

Sida ska genomföra de strategier för svenskt utvecklingssamarbete som regeringen har beslutat i enlighet med vad som följer av nedan strategier. 

Inom ramen för strategin för hållbar fred, och i fokusområdet för nationellt och lokalt stöd i avgörande skeden, inklusive i bortglömda konflikter, ska Sida under 2020 prioritera följande lokala situationer: Jemen, Venezuela och Västsahara. 

Resultatstrategin för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 – 2019 förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2020 eller till dess regeringen fattar beslut om ny strategi. Volymen för strategin ska år 2020 vara högst 812 000 000 kronor. 

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 – 2019 förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2020 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi. Volymen för strategin ska år 2020 vara högst 322 000 000 kronor, varav 315 000 000 kronor avser Sidas verksamhet. 

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till Kambodja 2014 – 2018 förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2020 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi. Volymen för strategin ska år 2020 vara högst 200 000 000 kronor. 

 

Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Palestina 2015 – 2019 förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2020 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi. Volymen för strategin ska år 2020 vara högst 300 000 000 kronor. 


Agenda 2030

Sida ska fortsatt arbeta för genomförande av Agenda 2030 i samverkan med relevanta aktörer samt bistå regeringen i arbetet med den globala uppföljningen av Agenda 2030.

Bistånd rörande minhantering, m.m.

Sida ska redovisa en sammanställning av biståndet för föregående verksamhetsår för minhantering (landminor, klusterammunition och andra explosiva lämningar efter krig), insatser för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen (SALW), samt implementering av vapenhandelsfördraget (ATT). Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 15 mars 2020.

Handelsrelaterade insatser

Sida ska redovisa utfall och prognoser för genomförandet (volym och inriktning, till och med år 2021) samt analys av fördelningen av handelsrelaterade insatser. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 30 april 2020. 

Bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer

Sida ska redovisa utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer; rapporteringen ska ske till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 1 mars respektive den 15 september 2020. Inom ramarna för multisamråd och organisationssamråd med Regeringskansliet ska Sida vidare redovisa resultat och lärdomar från insatser, särskilt multi-bi, till de organisationer som berörs vid dessa samråd. 

Särskild rapportering rörande civilsamhällesorganisationer

Sida ges i uppdrag att redovisa hur mycket varje enskild civilsamhällesorganisation erhåller i bidrag, dels genom strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället och dels genom övriga strategier. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 31 maj 2020. 

Pågående uppdrag

1. Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Sida har i uppdrag att bidra till arbetet inom ramen för uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens (S2017/01706/FS). Uppdraget löper t.o.m. 2020. 

2. Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

3. Uppdrag till Sida om myndighetens lokalisering

Sida har i uppdrag att genomföra en lokalisering av myndigheten
från Stockholm till Botkyrka där myndigheten ska ha sitt säte (UD2018/1405/IU).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete68 000
ap.3Samarbete med Ryssland (ram)68 000

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete42 331 684
ap.1Humanitära insatser (ram)4 325 000
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)155 000
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 875 000
ap.6Asien (ram)2 115 000
ap.7Latinamerika (ram)690 000
ap.9Afrika (ram)7 150 000
ap.13Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer (ram)1 000 000
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)1 350 000
ap.23Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)1 541 000
ap.26Hållbar fred (ram)430 000
ap.28Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 (ram)710 000
ap.30Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar (ram)5 000 000
ap.31Multilaterala och internationella organisationer och fonder (ram)10 550 000
ap.32Forskningssamarbete (ram)920 000
ap.33Strategiskt inriktade bidrag (ram)951 684
ap.34Hållbar utveckling (ram)3 569 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser

Generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen på respektive anslagspost ska användas i enlighet med gällande strategier för utvecklingssamarbetet och humanitärt bistånd. 

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

För anslagsposterna 6, 7, 9, 13, 17, 23, 26 och 34 får Sida finansiera FN:s samordningsavgifter för strikt öronmärkta bidrag. 

Följande villkor gäller för anslagsposterna 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 23, 26, 28, 32 och 34.   

För en ökad flexibilitet av det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga totalt beslutat belopp i geografisk eller tematisk strategi med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Minst 50 respektive 75 procent av genomsnittlig årsvolym eller av regeringen beslutad årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I det fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.

Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning inom ramen för internationellt bistånd, till den del avgiften avser förväntad förlust.

Sida får inom respektive anslagspost finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Sida får högst använda 25 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. 

ap.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer

Medel om högst 100 000 000 kronor ska användas i enlighet med ändrad strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016 – 2020 (UD2018/04249/FMR).

ap.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030

Medel får användas för finansiering av viss verksamhet vid Sida Partnership Forum i Härnösand. 

ap.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 17 december 2019 (UD2019/19498/IU), 23 april 2020 (UD2020/06182/IU) och 17 juni 2020 (UD2020/08920/IU).

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. 

Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

Internationella utvecklingsfonden (IDA)

2 782 750 000

UD2019/17206/GA

Internationella utvecklingsfonden (IDA) MDRI

274 900 000

UD2019/17208/GA

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) MDRI

62 522 557

UD2019/17210/GA

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF)

682 234 251

133 766 860

UD2019/17212/GA

UD2020/08635/GA

Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF)

97 704 000

UD2019/17214/GA

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD)

175 000 000

UD2019/17219/GA

Högst 208 000 Unit of Accounts (UA) av kapitalhöjningen får utbetalas till Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) med anledning av Sydsudans medlemskap efter rekvisition. Diarienummer för ärendet UD2019/17221/GA.

Högst 1 019 252 USD av kapitalhöjningen får utbetalas till Interamerikanska investeringsbolaget (IIC). Diarienummer för ärendet UD2019/17225/GA.

Högst 14 760 899 USD får utbetalas till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD). Diarienummer för ärendet UD2019/17228/GA.

Högst 9 463 750 Särskilda dragningsrätter (SDR) av kapitalhöjningen får utbetalas till Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB). Diarienummer för ärendet UD2020/00652/GA.

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder

Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 17 december 2019 (UD2019/19498/IU) och 23 april 2020 (UD2020/06182/IU). 

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition.

Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

Gavi vaccinalliansen (GAVI)

350 000 000

UD2019/16345/FN

Internationella Rödakorskommittén (ICRC)

105 000 000

UD2019/17160/KH

Internationella Rödakorsfederationen (IFRC)

70 000 000

UD2019/17161/KH

FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter (UN Women)

121 000 000

UD2019/17295/FN

FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF)

40 000 000

UD2019/16447/FN

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

555 000 000

UD2019/16890/FN

FN:s barnfond (UNICEF)

585 000 000

UD2019/16366/FN

FN:s organ mot narkotika och brottslighet (UNODC)

75 000 000

UD2019/16448/FN

FN:s fredsbyggande fond (PBF)

220 000 000

UD2019/15408/FN

FN:s organ för katastrofriskreducering (UNDRR)

40 000 000

UD2019/17162/KH

FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA)

190 000 000

UD2019/17159/KH

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

630 000 000

UD2019/16446/FN

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA)

423 000 000

UD2019/17158/KH

FN:s avdelning för politiska frågor (UNDPPA)

25 000 000

UD2019/15406/FN

FN:s flyktingorgan (UNHCR)

783 000 000

UD2019/17155/KH

FN:s fond för katastrofbistånd (CERF)

726 000 000

UD2019/17157/KH

Världslivsmedelsprogrammet (WFP)

784 000 000

UD2019/17156/KH

Gröna klimatfonden (GCF)

646 000 000

UD2019/17247/GA

Anpassningsfonden (AF)

130 000 000

UD2019/17382/GA

Globala miljöfaciliteten (GEF)

496 103 750

UD2019/17261/GA

Globala Fonden (GFATM)

950 000 000

UD2019/16344/FN

Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering (IFFIm)

18 410 000

UD2019/16346/FN

Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF)

130 000 000

UD2019/17260/GA

Sustainable Energy for All (SEFORALL)

28 000 000

UD2019/17150/GA

Montrealprotokollet (MLF)

21 440 390

UD2019/17386/GA

Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA)

55 000 000

UD2019/16355/FMR

FN:s kommissarie för de mänskliga rättigheterna (OHCHR)

90 000 000

UD2019/16331/FMR

Advisory Centre on WTO Law (ACWL)

3 500 000

UD2019/15991/HI

Biståndskommittén vid organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC)

15 300 000

UD2018/16726/IU

WTO Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF)

19 200 000

UD2019/14230/HI

United World College

7 000 000

UD2019/16361/FN

The European Centre for Development Policy Management (ECDPM)

6 000 000

UD2018/16727/IU

European Endowment for Democracy

17 000 000

UD2019/16356/FMR

Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)

9 000 000

UD2019/16808/KH

International Crisis Group (ICG)

10 000 000

UD2019/16158/KH

Centre for Humanitarian Dialog (CHD)

14 000 000

UD2019/16803/KH

Interpeace

15 000 000

UD2019/16755/KH

Dag Hammarskjölds minnesfond

22 000 000

UD2019/16364/FN

UN Global Pulse

10 000 000

UD2019/16449/FN

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

3 000 000

UD2019/14198/HI

Joint Fund for Agenda 2030

180 000 000

UD2019/17314/FN

FN:s gemensamma program mot hiv och aids (UNAIDS)

300 000 000

UD2019/16360/FN

Crisis Management Initiative

10 000 000

UD2019/16804/KH

Prague Civil Society Center

5 000 000

UD2019/16358/FMR

Högst 137 540 840 euro av bidraget får utbetalas till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2019/17145/AF.

Högst 9 400 829 euro av bidraget får utbetalas till EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet (FRiT II) efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2019/17336/EU.

Högst 66 975 euro av bidraget till FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) får utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2019/17385/GA.

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

ap.33 Strategiskt inriktade bidrag

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, Miljödepartementet, respektive Näringsdepartementet) fattar. 

Medel får avsättas för garantiavgifter som motsvarar statens förväntade förlust avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonouavtalet. Medlen ska föras över till garantireserven i Riksgäldskontoret. Ett eventuellt infriande av den svenska garantin ska belasta garantireserven. 

Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 17 december 2019 (UD2019/19498/IU), 23 april 2020 (UD2020/06182/IU) och 17 juni 2020 (UD2020/08920/IU).

Följande stöd får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition.

Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för
samlingsärende för
organisationsstödet

Världshälsoorganisationen (WHO)

35 000 000

UD2020/03650/FN

FN:s utvecklings- och
samordningskontor (UNDOCO)

50 000 000

UD2020/03659/FN

Världshälsoorganisationen (WHO)

50 000 000

UD2020/08309/FN

FN:s fond för återhämtning efter Covid-19 (MPTF)

50 000 000

UD2020/08523/FN

Internationella valutafonden (IMF)

30 000 000

UD2020/07584/IU


Stöd till Internationella valutafonden (IMF) om högst 1 600 000 särskilda dragningsrätter (SDR) för avskrivning av Somalias skuld. Diarienummer för ärendet UD2020/03372/AF.

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 515 000
ap.1Sida (ram)1 515 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Anslaget från användas för förvaltningsutgifter avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). 

Av medlen får 5 000 000 kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning till den del avgiften avser Sidas administrativa kostnader. 

Anslaget ska användas för förvaltning, drift och vidareutveckling av den modul av bidragshanteringssystemet PLANit som hanterar de delar av bidragshanteringen som handläggs av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1129 7503 %0
ap.24 6503 %0
ap.556 2503 %0
ap.663 4503 %0
ap.720 7003 %0
ap.9214 5003 %0
ap.1330 0003 %0
ap.1740 5003 %0
ap.2346 2303 %0
ap.2612 9003 %0
ap.2821 3003 %0
ap.30150 0003 %0
ap.31316 5003 %0
ap.3227 6003 %0
ap.3328 5503 %0
ap.34107 0703 %0
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.145 4503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.3115 00061 70038 35014 9502029
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1370 000280 00080 00010 0002034
ap.2295 000120 00070 000105 0002034
ap.54 900 0001 290 0001 440 0002 170 0002034
ap.63 500 0001 500 0001 380 000620 0002034
ap.71 100 000600 000350 000150 0002034
ap.912 000 0005 920 0004 040 0002 040 0002034
ap.131 700 000940 000480 000280 0002034
ap.172 400 0001 230 000720 000450 0002034
ap.232 150 0001 050 000710 000390 0002034
ap.26725 000370 000200 000155 0002034
ap.281 200 000510 000340 000350 0002034
ap.3033 034 0105 351 1504 602 46023 080 4002034
ap.3126 788 99010 153 0005 135 99011 500 0002034
ap.322 300 000740 000780 000780 0002034
ap.33180 000104 45052 55023 0002034
ap.345 900 0002 730 0001 820 0001 350 0002034
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 30, 31 och 33 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen eller Regeringskansliet. De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingår rapporteras till Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)69 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)27 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)15 000 000
- varav ÖVRIGT15 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Sida ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas.

Garantier

Sida har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten. 

Sida får under 2020 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 15 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar fristående garantier och tidigare utfärdade biståndsgarantier för u-krediter. Garantiavtal där externt kapital mobiliseras under en längre tid än strategiperioden omfattas inte av ovanstående begränsning av avtalslängd. Mot bakgrund av Sveriges åtaganden inom Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda om utvecklingsfinansiering och klimatavtalet från Paris ska Sida arbeta med att mobilisera externt kapital för hållbar utveckling genom effektivt utnyttjande av garantiramen för att komplettera relevanta anslagsposter.

Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, övriga ränteinkomster.

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25124 331
2020-02-25124 331
2020-03-25124 331
2020-04-25124 331
2020-05-25124 331
2020-06-25127 620
2020-07-25127 620
2020-08-25127 620
2020-09-25127 620
2020-10-25127 620
2020-11-25127 620
2020-12-25127 625
Summa1 515 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Garantiverksamhet, administration4 245016 20016 20004 245
Belopp angivna i tkr

Villkor

Garantiverksamhet, administration

Av intäkterna och kostnaderna beräknas subvention från anslag på statens budget uppgå till 5 000 000 kronor. 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ansvarar för redovisning av ägarandelar i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), Internationella finansbolaget (IFC), Multilaterala investeringsorganet (MIGA) och Interamerikanska investeringsbolaget (IIC).

Sida ansvarar för redovisning av statens garantiåtagande avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet. Sida ansvarar även för att införliva åtagandet i den statliga garantimodellen, genom att medel motsvarande förväntad förlust överförs från biståndsanslaget till garantireserven i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Johan Frank
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet-AF, AME, ASO, EC, EKO, ES, EU, FH, FMR, FN, GA, HI, KH, KOM, MENA, NIS, RS
Försvarsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet-BA, IA, OFA ESA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Socialdepartementet
Infrastrukturdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd (UD2013:1)
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Svenska institutet
Swedfund International AB
Tillväxtverket