Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2020-06-04
N2020/01555/BI
N2020/01492/SSS (delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Tillväxtverket
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:124, prop. 2019/20:1 utg.omr. 19, bet. 2019/20:NU2, rskr. 2019/20:113, prop. 2019/20:132 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:202, prop. 2019/20:166 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:278). Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 19 december 2019 och den 16 april 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Tillväxtverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska inom sitt främjandeuppdrag redovisa följande:

1.1 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja affärsutveckling hos små och medelstora företag bl.a. genom förberedelse för internationalisering samt hur myndigheten arbetar för att utveckla sina tjänster, sin information och kommunikation för att möta behoven hos nya och växande företag, inklusive unga snabbväxande företag med internationell potential. 

1.2 Hur myndigheten arbetar för att främja en mångfald av företag och företagare bl.a. när det gäller kvinnor samt kvinnor och män med utländsk bakgrund.

1.3 Vilka insatser som myndigheten har genomfört inom turism och kulturella och kreativa näringar i alla delar av landet inklusive landsbygder samt en bedömning av resultatet av dessa.

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

 

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska :

2.1 Redovisaresultat av de insatser som myndigheten har genomfört för att driva och utveckla företagsportalen verksamt.se samt de insatser som myndigheten har genomfört för att minska och förenkla uppgiftslämnandet för företag (enligt uppdrag 2.1 nedan). De medel som har använts till dessa insatser ska redovisas.

2.2 Utveckla och föreslå nya insatser inom förenklingsarbetet som särskilt kan hjälpa företag i en återhämtning från coronapandemin, däribland förslag på förenklingar i regelverk, och förbättringar och förenklingar i myndigheters service och tillämpning av regelverk. Delrapportering ska ske till Näringsdepartementet den 31 oktober 2020, och slutrapporteras i samband med årsredovisningen för 2020.

3. Hållbar regional utveckling

Den svenska förvaltningen och kontrollen av EU-stöd ska effektiviseras. Målsättningen är att besparingen ska minska kostnaden per stödkrona för förvaltning och kontroll av EU-fonder.

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska redovisa:

3.1 Dels vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den besparing på förvaltningsanslaget på 5 miljoner kronor som gjorts, dels vilka konsekvenser åtgärderna haft eller förväntas ha.

Vidare ska myndigheten redovisa nyckeltalet kostnad per stödkrona som avser myndighetens kostnader för hantering av regionalfonden i förhållande till utbetalade EU-stöd inklusive medfinansiering. Redovisningen ska avse genomsnitt för perioderna 2015–2018, 2016–2019 samt 2017–2020.

3.2 I vilken utsträckning och på vilket sätt samarbetet med andra myndigheter har fortskridit och bidragit till genomförandet av en sammanhållen landsbygdspolitik, hur framtagande av indikatorer har fortlöpt samt hur myndigheten inom hela sin verksamhet har bidragit till målet för landsbygdspolitiken.

3.3 Regionalfondsprogrammen inklusive territoriella samarbetsprogram för gränsregionalt och transnationellt samarbete för programperioden 2014–2020 enligt bilaga 2.

4. Övriga återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska redovisa:

4.1 Resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

4.2 Hur Tillväxtverket har tillvaratagit synergier mellan den regionala tillväxtpolitiken, näringspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken.

4.3 Hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030, som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle.

4.4 Resultatet av myndighetens arbete med tillämpningen av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. De medel som har använts för arbetet ska redovisas. Tillväxtverket ska till Näringsdepartementet den 30 oktober 2020 även rapportera det arbete som har bedrivits för att upptäcka fusk vid tillämpningen av lagen.

3

Uppdrag

1 Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

1.1 Samverkansprogram

Tillväxtverket ska bistå regeringen i genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram. Tillväxtverket ska senast 1 mars 2020 delrapportera till regeringen (Näringsdepartementet) hur myndigheten kan bidra till genomförandet. Myndigheten ska särskilt redovisa hur samverkansprogrammen kopplas till det regionala tillväxtarbetet. Myndigheten ska därefter årligen senast 1 mars redovisa till regeringen (Näringsdepartementet) hur myndigheten har bidragit till regeringens samverkansprogram.

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

Tillväxtverket ska:

2.1 Mål för förenklingsarbete

Redovisa förslag och genomförda åtgärder för att öka måluppfyllelsen för de mål som regeringen aviserat för förenklingsarbetet enligt budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24 avsnitt 3.8.2). Redovisningen ska lämnas in till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2021.

2.2 Verksamt.se

Myndigheten ska sammanställa och redovisa de totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se för 2019 samt senast den 2 mars lämna en preliminär budget för 2021.

3. Hållbar regional utveckling

3.1 Sammanställning av statliga myndigheters slutrapportering

Tillväxtverket ska sammanställa och analysera de statliga myndigheternas slutrapportering av genomförda insatser inom regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik inom ramen för myndigheternas långsiktiga strategier för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020. I uppdraget ingår att tillhandahålla anvisningar för slutrapporteringarna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2021.

3.2 Nationell strategi

Tillväxtverket ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i framtagandet av en ny nationell strategi för hållbar regional utveckling. I uppdraget ska kunskap och erfarenheter från dialoger och samverkan med regionerna samt sammanställningar av regionernas regionala tillväxtarbete tas till vara.

3.3 Analys av transportbidraget

Tillväxtverket ska analysera möjligheterna att utforma transportbidraget så att hänsyn tas till klimataspekter, i syfte att bidra till Sveriges klimatmål. Syftet med transportbidraget ska bibehållas. Konsekvenserna för företagen av en eventuell förändring av stödet ska belysas. Tillväxtverket ska utifrån analysen föreslå möjliga förändringar i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

3.4 En kunskapsutvecklande rapport: Länkar mellan stad och land

Tillväxtverket ska ta fram en kunskapsutvecklande rapport som är baserad på aktuell forskning avseende synergier och länkar mellan stad och land med bäring på företagande, sysselsättning, boende och välfärd. Rapporten ska särskilt belysa den sociala hållbarheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet och andra statliga myndigheter och aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 18 september 2020.

3.5 Varsel och omställning

Tillväxtverket ska bistå regioner med insatser som stärker deras arbete vid varsel och omställning i näringslivet. Arbetet ska bygga på kunskap och erfarenhet från Tillväxtverkets tidigare uppdrag inom området och samordnas med myndighetens övriga arbete inom regional tillväxtpolitik och näringspolitik.

Tillväxtverket ska genomföra insatserna i nära samverkan med de statliga myndigheter som Tillväxtverket anser berörda i respektive fall.

3.6 Regionala företagsstöd

Tillväxtverket ska under 2020–2022 bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i analysen avseende kommande EU-regelverk med koppling till regionala företagsstöd. I uppdraget ingår att bistå i arbetet att ta fram en ny s.k. regionalstödskarta.

3.7 Uppföljning av statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Tillväxtverket ska redovisa genomförda insatser och resultat i kommunerna med anledning av bidrag som har lämnats med stöd av förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2020 avseende redovisning för 2019 respektive den 15 april 2021 avseende redovisning för 2020. Tillväxtverket ska i genomförandet av uppdraget samarbeta med Delegationen mot segregation. Statsbidraget ska utvärderas och formerna för detta ska utarbetas i dialog med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

4. Övriga uppdrag

4.1 Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli och

– 23 oktober.

Tillväxtverket ska lämna prognoser för åren 2020–2024 för utbetalningar avseende de regionala strukturfondsprogrammen perioden 2014–2020 och det nationella regionalfondsprogrammet perioden 2014–2020.

Tillväxtverket ska även, med undantag för den 4 maj 2020, lämna prognoser avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Prognoserna för inbetalningarna ska sträcka sig till och med 2023 och vara fördelade på budgetår. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet.

4.2 Redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande

Tillväxtverket ska lämna tre redovisningar. Redovisning ska ske 1) den 30 april 2020 per den 31 mars 2020, 2) den 2 november 2020 per den 30 september 2020 och 3) den 19 februari 2021 per den 31 december 2020.

En redovisning av utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden kommer att fördela sig på åren 2021–2027 samt en prognos över totalt åtagande 2020. Redovisningen avser anslaget 1:5 Näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

Redovisningen avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska omfatta uppgifter från Tillväxtverket, regionerna och Gotlands kommun.

4.3 Redovisning av utbetalningar

Tillväxtverket ska senast den 26 oktober 2020 redovisa beslut och utbetalningar avseende förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Redovisningen ska omfatta beslut och utbetalningar från Tillväxtverket, regionerna samt Gotlands kommun.

Tillväxtverket ska även sammanställa de utbetalningar som redovisas i Nyps om statligt stöd, som varje år lämnas enligt förordningarna och från aktörerna enligt första stycket samt enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag, för årlig rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen enligt lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt enligt riktlinjer och tidplan från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Pågående uppdrag anges i bilaga 3.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket464 375
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)464 375

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Anslaget får användas för Tillväxtverkets förvaltningsutgifter.

Myndigheten ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Anslaget ska också täcka myndighetens övriga utgifter i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för OECD.

Tillväxtverket får bistå Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med att främja spridningen av innovativa tekniklösningar för miljö- och klimatproblem i samarbetsländer där Sida arbetar.

Av anslaget får 5 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

Av anslaget får 180 000 000 kronor användas för administration och kontroll av stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket454 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)454 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget för transportbidrag i enlighet med förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.213 645Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.113 9313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)105 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)66 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2523 698
2020-02-2523 698
2020-03-2523 698
2020-04-2525 920
2020-05-2525 920
2020-06-2548 777
2020-07-2548 777
2020-08-2548 777
2020-09-2548 777
2020-10-2548 777
2020-11-2548 777
2020-12-2548 779
Summa464 375
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningsutgifter får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som regeringen tidigare medgivit för Tillväxtverket.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Niclas Damm
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, INRÅD, REV
Finansdepartementet, BA, ESA, SKA, SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet