Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2020-05-20
U2020/03437/AI
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 4:4 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån12 435
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)12 435
Disponeras av Kammarkollegiet22 708
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)22 708
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet0
ap.2Nationell utbildningsstatistik (ram)0

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Medel under anslagsposten får användas för utgifter som avser följande.

1. Insatser i fråga om utbildningsstatistik enligt vad som följer nedan

  • Enkätundersökning till personer med utbildning i annat land.
  • Revidering av Svensk utbildningsnomenklatur (SUN).
  • Statistik om utbildningskostnader, övergångar mellan olika utbildningsnivåer inklusive övergångarna från gymnasieskolan till folkhögskolan respektive yrkeshögskolan, och könsuppdelat underlag till budgetpropositionen.
  • Underlag till skolindex.
  • Elevpanelundersökningar.
  • Utbyggnad av myndighetens databas med utbildningspolitisk basstatistik.
  • Statistikansvar för yrkeshögskoleutbildningar och de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.
  • Statistikansvar för folkhögskolan.
  • Förstärkning av den internationella statistikrapporteringen. 

2. Prognoser

Statistiska centralbyrån (SCB) ska göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad samt ansvara för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser.

Dataunderlagen till prognoserna ska tillgängliggöras i elektronisk form på SCB:s webbplats med den detaljeringsnivå som anses möjlig.

3. Statistik rörande forskning och utveckling

SCB ska rapportera till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juli 2020 om utgifter för forskning och utveckling vid universitet och högskolor, näringslivet, i kommuner och landsting samt inom den privata icke vinstgivande sektorn. 

4. Socioekonomiskt index

SCB ska utifrån 2015 års skolkommissions förslag ta fram ett socioekonomiskt index för landets samtliga skolhuvudmän och skolenheter för 2020.

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Kammarkollegiet ska senast den 15 juni utbetala 120 738 euro till OECD med referens till PIAAC 2020 för det svenska deltagandet i PIAAC under 2020, enligt underlag från Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
ap.1373Inget0
ap.20Inget0
ap.3681Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Åsa Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret