Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2020-05-20
N2020/01449/BI
N2020/00987/SSS
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslaget 1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag (prop. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:210).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:23

Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket4 920 000
ap.1Hyresstöd företag - till Boverket (ram)4 920 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län80 000
ap.2Hyresstöd företag - till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)80 000

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Hyresstöd företag - till Boverket

Anslagsposten får användas för tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Högst 7 000 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stöden.

ap.2 Hyresstöd företag - till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Högst 80 000 000 kronor får användas för länsstyrelsernas kostnader för att administrera stödet enligt ovan nämnda förordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Finansdepartementet/BA, K och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet och näringsutskottet
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret