Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2020-04-23
U2020/02362/GV
U2020/02570/GV
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslagen 14:1, 14:2, 14:3 och 14:4 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:99).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angiven del.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 319 683
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)4 149 783
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)415
ap.4Särskilt verksamhetsstöd till SISU (ram)169 485

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Anslagsposten avser bidrag till folkbildningen. Kammarkollegiet ska senast den 10 januari och därefter senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av bidraget avseende folkbildning till Folkbildningsrådet, totalt 4 149 783 000 kronor. Bidraget som ska utbetalas senast den femte dagen i det tredje kvartalet ska i stället utbetalas senast den 5 maj. Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. För utgifter med anledning av ett utökat antal utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna och särskilda kurser ska 567 000 000 kronor användas. För bibehållen kvalitet i utbildningen i samband med utbyggnaden av antalet platser på folkhögskola ska 22 000 000 kronor användas. Vidare ska 30 000 000 kronor användas för utgifter för fler uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser för utrikes födda kvinnor för att visa på möjliga vägar till studier inom till exempel folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning. Folkbildningsrådet ska använda 10 000 000 för utgifter för Svenska för föräldralediga. Folkbildningsrådet får även använda medel för egna förvaltningskostnader. 

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Anslagsposten får användas för bidrag till Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Genève. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 415 000 kronor som engångsbelopp till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

ap.4 Särskilt verksamhetsstöd till SISU

Anslagsposten får användas för särskilt verksamhetsstöd till SISU Idrottsutbildarna. Kammarkollegiet ska senast den 10 januari och därefter senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala verksamhetsstödet till studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna beslutar om bidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. SISU Idrottsutbildarna får även använda medel för egna förvaltningskostnader.

14:2

Bidrag till tolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan59 331
ap.2Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)59 331

Villkor för anslag 14:2

ap.2 Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan

  1. Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Bidrag till tolkutbildning får efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan utbetalas till folkhögskolor och studieförbund.
  2. Högst 21 241 000 kronor får användas för bidrag till utbildning av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselnedsatta eller personer med dövblindhet (teckenspråkstolkutbildning m.m.) efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan. Vid fördelning av statsbidraget ska myndigheten samråda med Folkbildningsrådet och berörda funktionshindersorganisationer.
  3. Högst 4 331 000 kronor får användas för myndighetens administration, utvärdering, utveckling samt rekryteringsfrämjande åtgärder vad avser dessa utbildningar.

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet150 000
ap.1Insatser folkbildn. - del till KAMK (ram)146 800
ap.2Bidrag som fördelas av SISU (ram)3 200

Villkor för anslag 14:3

ap.1 Insatser folkbildn. - del till KAMK

Anslagsposten får belastas med utgifter för särskilda folkbildningsinsatser enligt förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Kammarkollegiet ska senast den 10 januari och därefter senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av bidraget för folkbildning, totalt 146 800 000 kronor, till Folkbildningsrådet. Högst 1 000 000 kronor får användas för Folkbildningsrådets förvaltningskostnader.

ap.2 Bidrag som fördelas av SISU

Anslagsposten får belastas med utgifter för särskilda folkbildningsinsatser enligt förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Kammarkollegiet ska senast den 16 januari utbetala 3 200 000 kronor till studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Högst 160 000 kronor får användas för SISU Idrottsutbildarnas förvaltningskostnader.

14:4

Särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten193 158
ap.1Särskilt utbildningsstöd (ram)193 158

Villkor för anslag 14:4

ap.1 Särskilt utbildningsstöd

  1. Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd.
  2. Statsbidrag till universitet och högskolor får uppgå till högst 5 859 000 kronor. 
  3. Högst 5 323 000 kronor får användas för analyser och utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i årsredovisningen särskilt redovisa en uppföljning av dessa analyser och de insatser som vidtagits.
  4. Anslaget får även användas för statsbidrag för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Högst 4 473 000 kronor får betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse kostnader för sådan anpassning. Statsbidrag betalas ut av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2020, med 40 procent under augusti 2020 och med 10 procent när SRF lämnar en slutredovisning av kostnaderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
14:2 Bidrag till tolkutbildning
ap.21 779Inget0
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
14:4 Särskilt utbildningsstöd
ap.15 794Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
14:2 Bidrag till tolkutbildning
ap.2140 00051 00030 00059 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hampus Strömberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/EMA, SIM
Finansdepartementet/BA, OFA SFÖ
Kulturdepartementet/CSM
Arbetsmarknadsdepartementet/A, IAS, JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet, utbildningsutskottet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statskontoret
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Genève
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Studieförbunden i samverkan
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
Sveriges Kommuner och Regioner