Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2020-04-30
I2020/01295/US
I2020/00606/US (delvis)
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Transportstyrelsen
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Transportstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Transportstyrelsens årsredovisning ska innefatta en redovisning av verksamhetskategorier baserat på myndighetens huvuduppgifter, dvs. regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. För respektive verksamhetskategori ska de totala kostnaderna och verksamhetens finansiering framgå. Redovisningen av verksamhetskategorierna ska vara möjlig att aggregera till en helhetsbild av myndighetens verksamhet. Av årsredovisningen ska det framgå hur myndighetens prestationer har bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.

Transportstyrelsen ska redovisa myndighetens intäkter och kostnader för avgiftssystemet för undervägsavgifter samt gemensam avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS). Transportstyrelsen ska också redovisa intäkter som redovisas mot inkomsttitel för de områden som inte motsvaras av verksamhetskostnader inom Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen ska redovisa användningen av de medel om 9 miljoner kronor som tillförts myndigheten under anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2020 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Myndigheten ska kommentera vad åtgärderna bedöms ha lett till 2018–2020.

3

Uppdrag

I bilaga 1 redovisas Transportstyrelsens pågående uppdrag.

1. Prognoser

Transportstyrelsen ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna llämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

2. Åtgärder för en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring

Transportstyrelsen ska redovisa användningen och förväntat resultat av de medel om 37,5 miljoner kronor som för 2020 har avsatts på anslaget 1:12 Transportstyrelsen, anslagsposten 3 Avgiftsbelagd verksamhet för en riktad it-satsning för en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring. Transportstyrelsen ska även redovisa hur myndigheten planerar att använda de medel om 25,5 miljoner kronor som föreslagits för samma ändamål 2021. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.

3. Intern styrning

Transportstyrelsen ska redovisa hur arbetet med att säkerställa den centrala styrningen och processen för intern styrning och kontroll framskrider. Fokus ska läggas på väsentliga åtgärder. Vidare ska myndigheten redovisa vilka resultat som uppnåtts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.

4. Prioritering i arbetet med civilt försvar

Transportstyrelsen ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

5. Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Transportstyrelsen ska redovisa de väsentliga åtgärder som myndigheten har vidtagit och som myndigheten planerar att vidta för att säkerställa att myndigheten bedriver ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 september 2020.

6. Upphandling

Transportstyrelsen ska utifrån den nationella upphandlingsstrategin (dnr Fi2016/00833/OU) redovisa hur myndigheten arbetar med strategiska offentliga inköp. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 juni 2020.

7. Jämställdhet

Transportstyrelsen ska redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:46 och prop. 1993/94:147). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 maj 2020.

8. Specialsjöfarten

Transportstyrelsen ska se över hur myndigheten inom befintliga ekonomiska ramar kan stärka förutsättningarna för specialsjöfarten under svensk flagg. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten se över möjligheten att inrätta en fokalpunkt för frågorna, samt hur denna del av sjöfartens särskilda behov kan beaktas inom myndighetens olika verksamhetsområden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 juni 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen2 215 497
ap.3Avgiftsbelagd verksamhet (ram)1 493 472
ap.4Skattefinansierad verksamhet (ram)722 025

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Avgiftsbelagd verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

Minst 37,5 miljoner kronor ska användas för åtgärder som syftar till en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring.

ap.4 Skattefinansierad verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter. Anslagsposten får även användas för utgifter förknippade med Transportstyrelsens uppbörd av andra skatter än trängselskatt samt administration av bonus till klimatbonusbilar.

Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till vårdgivare för inrapportering av uppgifter till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada. 

Från anslagsposten får Transportstyrelsen disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Transportstyrelsen ska betala 332 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:12 Transportstyrelsen
ap.344 8043 %0
ap.421 6603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)298 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)850 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

INVESTERINGSBUDGET

I bilaga 2 redovisas den investeringsbudget som gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25184 625
2020-02-25184 625
2020-03-25184 625
2020-04-25184 625
2020-05-25184 625
2020-06-25184 625
2020-07-25184 625
2020-08-25184 625
2020-09-25184 625
2020-10-25184 625
2020-11-25184 625
2020-12-25184 622
Summa2 215 497
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.3Avgiftsbelagd verksamhet
1:12 ap.4Skattefinansierad verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Adm. felparkeringsavgifter0024 00024 00000
Adm. infrastrukturavgifter Sundsvall004 0004 00000
Adm. infrastrukturavgifter Motala002 0002 00000
Summa0030 00030 00000
Uppdragsverksamhet
Informationsuttag8 937-5 00067 00071 000-4 000-63
Övriga uppdrag11 4831 00015 00012 0003 00015 483
Summa20 420-4 00082 00083 000-1 00015 420
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet med krav på full kostnadstäckning
Vägtrafik253416 056-91 0001 280 0001 237 00043 000-31 944
Järnväg253427 25111 00044 00052 000-8 00030 251
Sjöfart253411 609-5 00024 00028 000-4 0002 609
Luftfart253417 616-5 000119 000123 000-4 0008 616
Summa72 532-90 0001 467 0001 440 00027 0009 532
Offentligrättslig verksamhet utan krav på full kostnadstäckning
Vägtrafik2534-10 6590000-10 659
Järnväg2534-22 014-4 00004 000-4 000-30 014
Sjöfart2534-33 717-16 00038 00055 000-17 000-66 717
Luftfart2534-36 363-16 00019 00035 000-16 000-68 363
Summa-102 753-36 00057 00094 000-37 000-175 753
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättsliga avgifter vägtrafik

Inkomster från den försäljning av personliga fordonsskyltar som Transportstyrelsen bedriver enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning motsvarande utgifter för handläggning av ärenden om sådana fordonsskyltar ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen. Resterande inkomster ska kvartalsvis föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Inkomster från felparkeringsavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får disponeras av myndigheten för utgifter förknippade med verksamheten avseende avgiftsupptaget. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter.

Inkomster från infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster, inklusive inkomster från försenings- och tilläggsavgifter, ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Offentligrättsliga avgifter luftfart

Det överskott som har ackumulerats från avgiftssystemet för undervägsavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Jessica Spångberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Justitiedepartementet/PO
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksgäldskontoret