Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2020-04-16
N2020/001074/BI
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:22 Stöd vid korttidsarbete inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslaget 1:22 Stöd vid korttidsarbete (prop. 2019/20:132 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:202).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:22

Stöd vid korttidsarbete (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket2 420 000
ap.1Stöd vid korttidsarbete (ram)2 420 000

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Stöd vid korttidsarbete

Anslaget får användas för Tillväxtverkets utbetalningar av tidsbegränsat stöd till arbetsgivare i enlighet med bestämmelserna i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:22 Stöd vid korttidsarbete
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Tillväxtverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:22 Stöd vid korttidsarbete
ap.117 060 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Niclas Damm
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, INRÅD, REV
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA, ESA, SKA, SFÖ
Utbildningsdepartementet, GV, S, och UH
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet