Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2020-03-06
S2020/01285/SF
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 11, bet. 2019/20:SfU2, rskr. 2019/20:115, prop. 2019/20:1 utg.omr. 12, bet. 2019/20:SfU3, rskr. 2019/20:116).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Pensionsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål om bostadstillägg

Handläggningstiden för nyansökningar om bostadstillägg ska vara högst 60 dagar vid utgången av 2020 och högst 40 dagar vid utgången av 2021.

Mål om kundservice

Andelen besvarade samtal inom tio minuter ska öka till 75 procent. 

Samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur konsumenternas ställning på finansmarknaden stärkts till följd av samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket avseende bl.a. identifiering av problem, tillämpning av regler och utformning av information. Av redovisningen ska framgå hur hänsyn tagits till skillnaderna i kvinnors och mäns förutsättningar att agera på finansmarknaden.

Jämställdhetsintegrering

Pensionsmyndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Motverka bidragsbrott

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur den har vidareutvecklat samarbetet med relevanta myndigheter i syfte att motverka brott och minska medvetna fel inom förmånerna.

2

Organisationsstyrning

Sjukfrånvaro vid myndigheten

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheten för kvinnor och män. Av redovisningen ska framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft.

Statlig närvaro i landet

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att bidra till att stärka den statliga närvaron i landet.

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet, efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Pensionsmyndigheten, rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock ej senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Verksamhets- och it-utveckling

Pensionsmyndigheten ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under föregående år och som planeras innevarande och kommande tre år. Myndigheten ska redovisa förväntad och realiserad nytta i förhållande till investeringsbudget, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekter förväntas uppstå. Pensionsmyndigheten ska även redovisa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksamhets- och it-utveckling som genomförts under året eller tidigare. Redovisningar ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2020 och den 1 mars 2021.

Handlingsplan för bostadstillägg och kundservice

Pensionsmyndigheten ska redovisa en handlingsplan för att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna i bostadstillägg och i kundservice. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2020. Verksamhetsläget avseende handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) månatligen. 

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt arbete dels med informationssäkerhet, dels med säkerhetsskydd, samt vilka resultat åtgärderna har bidragit till. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 april 2020.

Uppdrag om bostadstillägg

Pensionsmyndigheten ska redovisa utvecklingen av mörkertalet för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, hur det påverkar andelen med låg ekonomisk standard, samt redovisa genomförda insatser för att öka kunskapen om förmånerna. Pensionsmyndigheten ska analysera hur in- och utflöden av förmånstagare påverkas av senare års regelförändringar för bostadstillägg. Analysen ska redovisas på bl.a. ålder, kön, civilstånd och förmånens storlek. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 4 maj 2020.

Utvärdering av informationsuppdraget

Pensionsmyndigheten ska utvärdera effekterna av de insatser som har gjorts inom ramen för myndighetens informationsuppdrag. Redovisningen ska innehålla en övergripande beskrivning av genomförda insatser och dess kostnader, en utvärdering av de effekter som insatserna har haft för de för uppdraget relevanta målen i regleringsbreven sedan 2014, samt hur de bidragit till de riksdagsbundna målen. De riksdagsbundna målen är att informationsgivningen ska ge pensionsspararna goda möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension och vad som påverkar den, samt att kunskapen om livsinkomstens betydelse för den framtida pensionen ska öka för kvinnor och män. Slutligen ska myndigheten redovisa sina slutsatser samt vilka åtgärder som myndigheten avser vidta för att nå en större måluppfyllelse och högre kostnadseffektivitet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 4 maj 2020.

Utvärdera informationsinsatserna för ett längre arbetsliv

Tiden i aktivt arbete är en central faktor för storleken på såväl individens som kollektivets pensionsnivåer. Pensionsmyndigheten ska utvärdera sina informationsinsatser och hur de bidragit till förlängning av arbetslivet och ökat arbetsutbud. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 9 oktober 2020.

Precisering av inriktning för civilt försvar

Pensionsmyndigheten ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK). Redovisningen ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2021.

Agenda 2030

Pensionsmyndigheten ska arbeta för att integrera Agenda 2030 i verksamheten. En redovisning av myndighetens arbete samt en bedömning av i vilken utsträckning det har bidragit till att nå de globala mål för hållbar utveckling som är relevanta utifrån myndighetens uppgifter ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2021.

Åtgärder kopplade till premiepensionens fondtorg

Pensionsmyndigheten ska mot bakgrund av de så kallade särskilda händelserna på fondtorget för premiepension övergripande redovisa vidtagna åtgärder samt resultat och erfarenheter från arbetet med att återfå de medel som förlorats till följd av bedömda oegentligheter på premiepensionens fondtorg. Detta gäller även för Pensionsmyndighetens arbete med skadeståndsprocesser med anledning av de så kallade särskilda händelserna på fondtorget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2021.

Uppföljning av pensionsöverenskommelsen

Pensionsmyndigheten ska långsiktigt följa upp och utvärdera effekterna av de höjda åldersgränser i pensionssystemet som följer av Pensionsgruppens pensionsöverenskommelse den 14 december 2017 (dnr. S2017/07369/SF). Uppföljningen ska fokusera på vilken effekt de förändrade reglerna har på utträdesålder, pensionsålder och pensionsnivåer. Uppdraget ska redovisas i samband med prognosomgången i början av maj under åren 2021 – 2023.

Uppdrag att bistå Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)

Pensionsmyndigheten ska samverka med och bistå Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06) i arbetet med att inrätta det nya systemet med ett upphandlat fondtorg och en ny huvudman för fondtorget, i den omfattning som krävs för att den nya organisationen ska kunna träda i kraft i enlighet med vad som anges i utredningens direktiv och de beslut som därefter kommer att fattas av regeringen.

Prognoser

Pensionsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 10 februari
 • 4 maj
 • 27 juli och 
 • 23 oktober

Vid prognostillfällena ska följande redovisas om inte annat anges:

 • preliminärt utfall för 2019 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (endast den 10 februari),
 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 10 februari),
 • prognoser för 2020 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2021–2023,
 • prognoser för balanstalet för 2021–2023,
 • prognoser för inkomstindex för 2021–2023,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,
 • prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 7 kap. 4 § budgetlagen (2011:203) och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet,
 • användningen av den särskilda krediten enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203),
 • genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 4 maj),
 • genomsnittlig inträdes- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete med pensionsrätt (redovisas endast den 4 maj),
 • uppgifter om typfallsmått i enlighet med tidigare redovisning med tillägg för uppgifter om samma typfall, men med enbart allmän pension. Redovisningen ska göras i löpande priser samt i 2020 års priser (redovisas endast den 4 maj),
 • leverans av livsinkomstprofiler för senast tillgängliga år i enlighet med det som Pensionsmyndigheten utvecklat i 2016 års regeringsuppdrag ”Utveckla och redovisa livsinkomstprofiler för olika grupper” (redovisas endast den 4 maj).
 • fördjupad analys av verksamhetsläget avseende handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice.

Utöver ovanstående ska Pensionsmyndigheten avseende förvaltningsanslaget redovisa vilka antaganden som har använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt vad som har orsakat eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser eller om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdragets namn

Diarienummer

Redovisningsdatum senast den

Planering av det civila försvaret

Regleringsbrev för 2019

22 februari 2020

Sjukfrånvaron vid myndigheten

Regleringsbrev för 2019

2 mars 2020

Åtgärder kopplade till premiepensionens fondtorg

Regleringsbrev för 2019

2 mars 2020

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret

Ju2019/02477/SSK

2 mars 2020

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

1 april 2020,

15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

1 april 2020,

15 januari 2021

Uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp

S2017/03978/SF

31 oktober 2020

Förberedelser för införande av en ny pensionsförmån

Regeringen ger Pensionsmyndigheten i uppdrag att förbereda och planera för ett införande av en ny socialförsäkringsförmån i form av ett tillägg till den inkomstgrundade ålderspensionen. I uppdraget ingår att förbereda genomförandet av reformen inför ett riksdagsbeslut som baseras på den kommande departementspromemorian om inkomstpensionstillägg. Förslagen innebär avsteg från livsinkomstprincipen i pensionssystemet samt principen att pensionerna finansernas via avgifter. Syftet med avstegen är att på kort sikt tillgodose behovet av höjda pensioner för dem som har arbetat ett långt arbetsliv med låg lön. Uppdraget kan komma att närmare preciseras som ett resultat av de diskussioner som pågår i Pensionsgruppen. Under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut planeras reformen träda i kraft den 1 februari 2021 och börja tillämpas från och med den 1 september 2021.

Uppdraget ska utföras i nära dialog med Socialdepartementet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2021. En delredovisning ska lämnas den 1 maj 2020 samt 30 den oktober 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten14 940 800
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)14 940 800

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget får användas för utgifter för garantipension till ålderspension samt särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten9 804 900
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)9 804 900

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslaget får användas för utgifter för omställningspension, förlängd omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension samt för utgifter för garantipension till dessa förmåner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten10 026 300
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)10 026 300

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget får användas för utgifter för bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten1 174 500
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)1 174 500

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslaget får användas för utgifter för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten595 896
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)595 896

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Anslaget får användas för Pensionsmyndighetens förvaltningsutgifter.

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska därför betala totalt 38 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten997 300
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)997 300

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslaget får användas för utgifter för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten7 565 300
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)7 565 300

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslaget får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 7 615 585 341 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om -50 285 341 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2747 040Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2490 245Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2501 315Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.258 725Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.135 75423 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.159 838Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)550 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)330 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)8 000 000
- varav ÖVRIGT8 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar.

INVESTERINGSBUDGET

Följande gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar (tusental kronor).

(tkr)

Totalt

Ack.

Utfall

2019

Prognos

2020

Budget

2021

Beräknat

2022-

Beräknat

Verksamhetsinvesteringar per objektUtveckling it-system:

Nya förmånssystem (Next Gen)

500 000

0

60 000100 000100 000240 000

Mina sidor och e-tjänster (ME4)

23 000020 5002 50000

DataCenter (DC2018)

37 00037 0000000

Ny lösning bostadstillägg (NBT)

100 00068 00032 000000

Summa utgifter för investeringar

660 000105 000112 500102 500100 000240 000Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret660 000105 000112 500102 500100 000240 000

Summa finansiering

660 000105 000112 500102 500100 000240 000

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2549 658
2020-02-2549 658
2020-03-2549 658
2020-04-2549 658
2020-05-2549 658
2020-06-2549 658
2020-07-2549 658
2020-08-2549 658
2020-09-2549 658
2020-10-2549 658
2020-11-2549 658
2020-12-2549 658
Summa595 896
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna137 961-79 581397 373456 762-59 389-1 009
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet0-13 477462 719445 21817 5014 024
Administration för fondinformation/fondförvaltare001 5001 50000
Administrativ service001 5001 50000
Administration av statlig fordran0025025000
Administration av ansökan från fondförvaltare, samt granskning av fondförvaltare och fonder-2 355-9 00017 8556 50011 3550
Administration av Frivillig pension002 5002 50000
Summa135 606-102 058883 697914 230-30 5333 015
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Ersättning för administration av ålderspension från Första-Fjärde
AP-fonderna. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från
pensionsspararnas inkomstpensionskonton.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Ersättning för administration av ålderspension från
premiepensionssystemet. Ersättningen bestäms av regeringen och dras
från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken
disponeras av myndigheten. Pensionsmyndigheten får besluta om
avgifterna upp till full kostnadstäckning.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för
Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster
för Min Pension i Sverige AB utföras. Myndigheten får ta ut avgifter för
verksamheten upp till full kostnadstäckning samt besluta om avgifternas
storlek.

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen
(1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

Administration av ansökan från fondförvaltare, samt granskning av fondförvaltare och fonder

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken
disponeras av myndigheten. Avgifterna anges i förordningen (2018:1302)
om premiepension.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Administration av statlig fordran

Avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Årsredovisning
Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen, vilken ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen. Denna del av redovisningen baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i nästföljande års sammanställda redovisning.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Pensionsmyndigheten ska redovisa 166 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

För anslagen 1:1 Garantipension till Ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer och 1:4 Äldreförsörjningsstöd inom utgiftsområde 11 samt anslaget 1:5 Barnpension och efterlevandestöd inom utgiftsområde 12 gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs.

Pensionsmyndigheten ska samarbeta med och kan bidra till finansieringen av drifts- och investeringskostnader för den verksamhet som bedrivs av Min Pension i Sverige AB. Kostnadsfördelningen ska ske i enlighet med Pensionsmyndighetens gällande finansieringsmodell.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Maria Rindeborn Jonsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Försvarsutskottet
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Konsumentverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Sjunde AP-fonden
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Landsorganisationen i Sverige
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
Tjänstemännens Centralorganisation