Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2020-03-05
U2020/00533/BS
U2020/00894/GV
Statens skolverk
Box 4002
171 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolverk
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120). Med ändring av regleringsbrev för 2020 avseende Statens skolverk beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens skolverk.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Statens skolverk ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Nya uppdrag 2020

1. Prognoser

Statens skolverk ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

2. Digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning

För att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolväsendet och bidra till att fler elever får möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval ska Statens skolverk se över och utveckla befintliga digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning. Vid genomförandet av uppdraget ska Skolverket inhämta kunskaper och erfarenheter från Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2024.

3. Språkval

Statens skolverk ska utreda konsekvenserna av att 48 timmar i språkval är förlagt till mellanstadiet i den stadieindelade timplanen. Myndigheten ska vidare analysera för- och nackdelar med att i stället förlägga all undervisningstid i språkval till högstadiet, alternativt att låta huvudmannen fritt fördela undervisningstiden. Om myndigheten anser att bestämmelserna bör ändras ingår det i uppdraget att föreslå nödvändiga författningsändringar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

4. Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning

Statens skolverk ska utreda förutsättningar för och konsekvenser av en digitalisering av nationella prov inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) samt inrättande av uppgiftsbanker för de nationella proven inom sfi och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. I uppdraget ingår att utreda kostnader för inrättandet av uppgiftsbanker. Ekonomiska konsekvenser av förslagen ska redovisas och beräknas för stat, kommuner och regioner . Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen ska de konsekvenser och de särskilda avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas (se 14 kap. 3 § regeringsformen). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 26 februari 2021.

5. Fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling – Läslyftet

För att utveckla och stärka kvaliteten i undervisningen avseende språk-, läs- och skrivutveckling ska Statens skolverk fortsatt genomföra fortbildning för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier, det s.k. Läslyftet (jfr U2013/7215/S, U2016/05733/S).

Uppdraget ska genomföras så att fortbildningen kan pågå till och med vårterminen 2020 för deltagare i skolan och till och med vårterminen 2021 för deltagare i förskolan. Skolverket ska samverka med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering för att satsningen ska bli utvärderingsbar vad avser effekterna för elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2021.

Nedan under Uppdrag givna i särskild ordning som ändras eller upphör i detta regleringsbrev framgår att tidigare uppdrag inom ramen för Läslyftet ska slutredovisas senast den 15 juni 2020. 

6. Utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet – Lärarlyftet 

För att fler lärare ska bli behöriga att undervisa i fler skolformer, ämnen, årskurser och i särskilt stöd ska Statens skolverk fortsatt erbjuda utbildning för lärare, det s.k. Lärarlyftet (jfr U2018/00504/S). Utöver det som anges i

 • förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare,
 • förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare,
 • förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser och
 • förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

ska Skolverket möjliggöra validering för tillgodoräknande av tidigare kunskaper och färdigheter inom ramen för Lärarlyftet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 28 februari.

7.Fortbildning av personal inom förskoleklass och fritidshem till följd av läroplansförändringar

Med utgångspunkt i den kartläggning och analys Statens skolverk genomfört inom ramen för uppdraget om fortbildning av personal inom förskoleklass och fritidshem till följd av läroplansförändringar (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019) ska myndigheten fortsatt genomföra fortbildningsinsatser för dessa målgrupper. En slutredovisning inklusive en bedömning om avsedda effekter har nåtts ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 20 februari 2021.

8. Förslag på brobyggarutbildning

Statens skolverk ska utarbeta ett förslag till brobryggarutbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens bl.a. utifrån den redovisning som myndigheten lämnade i februari 2019. Myndigheten bör även inhämta kunskap och erfarenhet från romska företrädare. Målet för utbildningen ska vara att långsiktigt bidra till romsk inkludering enligt regeringens strategi. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet och Länsstyrelsen i Stockholms län) senast den 1 mars 2021.

9. Strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Statens skolverk ska under 2020 fortsatt vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att inom sitt verksamhetsområde främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (jfr U2018/02964/S). I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta.

Skolverket bör föra en dialog och vid behov genomföra insatser tillsammans med övriga hbtq-strategiska myndigheter. Myndigheten bör även inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer som besitter kunskap inom området. Skolverket ska redovisa planerade insatser och resultatet av vidtagna insatser samt en ekonomisk redovisning av använda medel till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2020. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 13 mars 2021.

10. Regionalt tillväxtarbete

Statens skolverk ska redovisa och analysera genomförda insatser för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 20 februari 2021.

11. Betyg från årskurs fyra

Statens skolverk ska informera om möjligheten att införa betyg från årskurs fyra. Skolverket ska även genomföra implementeringsinsatser för skolor som väljer att införa betyg från årskurs fyra.

12. Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Statens skolverk ska följa upp att statsbidraget används till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen eller grundskolan. Skolverket ska även följa upp att bidraget använts till insatser inom kategorierna personal, kompetensutveckling, lärverktyg, elevhälsa eller övrigt. Skolverkets uppföljning ska utgå från en risk- och väsentlighetsanalys och omfatta ett betydande urval av olika kommunala och enskilda huvudmän. Uppföljningen ska bidra till att utveckla myndighetens fortsatta arbete att främja en stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen och grundskolan.

13. Översyn av timplanen i grundskolan 

Statens skolverk ska genomföra en översyn av timplanen för grundskolan. Myndigheten ska analysera behovet av en omfördelning av tid mellan ämnen i syfte att skapa en bättre balans mellan undervisningens innehåll och den undervisningstid som anges i timplanen. Myndigheten ska särskilt beakta möjligheten att utöka undervisningstiden i ett eller flera ämnen genom att minska eller ta bort undervisningstiden i elevens val. En analys ska göras av vilka konsekvenser som en minskning eller ett borttagande av elevens val skulle få, bl.a. för undervisning i svenskt teckenspråk, modersmål och moderna språk i grund- och gymnasieskolan. Skolverket ska i samband med detta även överväga om det finns behov av åtgärder för att främja att fler elever läser ett språk utöver svenska och engelska i grund- och gymnasieskolan. Motsvarande översyn ska, med nödvändiga anpassningar, även göras för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. När det gäller grundsärskolan ska Skolverket inhämta synpunkter och beakta förslag från Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07). I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag samt de konsekvensbeskrivningar som följer av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Skolverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

14. Utvecklingen av gymnasial lärlingsutbildning 

Statens skolverk ska genomföra en analys av utvecklingen av gymnasial lärlingsutbildning och användningen av statsbidrag enligt förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram. Av redovisningen ska bl.a. framgå vilken effekt lärlingsutbildning har när det gäller t.ex. genomströmning och etablering på arbetsmarknaden samt arbetsgivarnas och elevernas syn på utbildningen. Där så är möjligt ska jämförelser med den i huvudsak skolförlagda yrkesutbildningen göras. Skolverket ska också, om så bedöms lämpligt, föreslå hur lärlingsutbildningen kan utvecklas vidare samt lämna förslag på fortsatt hantering. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 18 december 2020.

15. Tekniksprånget 

För att stimulera unga kvinnor och män som har avslutat naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet i gymnasieskolan att välja en högskoleutbildning och en framtida karriär inom teknikområdet ska Statens skolverk fortsatt genomföra Tekniksprånget (jfr U2012/5580/GV). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 1 mars. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2022.


Uppdrag som har getts i tidigare regleringsbrev

 1. Digitalisering (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 2. Fler yrkeslärare (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 3. Utvärdering av försöksverksamhet med branschskolor (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 4. Etablering för elever med funktionsnedsättning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 5. Bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 6. Stöd för utveckling av introduktionsprogram (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 7. Informationsinsats om anställning i skolan genom befintliga arbetsmarknadsåtgärder (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 8. Kulturskolecentrum (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019) 
 9. Fler behöriga lärare i samiska (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 10. Försöksverksamhet med yrkesprov (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 11. Utbildning för handledare och stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 12. Representera Sverige i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 13. Utvärdering av försöksverksamhet (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 14. Ökad kännedom om hur Agenda 2030 och de nationella miljömålen kopplar till undervisning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 15. Lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 16. Elever som snabbare når kunskapskraven (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)
 17. Central rättning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2019)

Uppdrag givna i särskild ordning som ändras eller upphör i detta regleringsbrev

Fortbildning i språk-, läs-, och skrivutveckling – Läslyftet

Uppdragen om fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling – Läslyftet (U2013/7215/S, U2016/05733/S) ändras på så sätt att en slutredovisning inklusive en utvärdering av satsningen för 2014–2019 ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2020. 

Ovan under Nya uppdrag 2020, punkten 5, framgår att Statens skolverk ska fortsätta genomföra fortbildning inom ramen för Läslyftet.

Nationella skolutvecklingsprogram 

Uppdragen om nationella skolutvecklingsprogram (U2015/03844/S och U2016/05732/S) upphör att gälla samma dag som ändringar i 7 § förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk träder i kraft.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 135 892
ap.1Statens skolverk (ram)1 135 892

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens skolverk

Anslagsposten får användas för Statens skolverks förvaltningsutgifter. 

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 393 093
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)3 351 593
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)41 500
Disponeras av Kammarkollegiet5 000
ap.1Till Kammarkollegiets disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får användas för utgifter med anledning av den uppgift som Sveriges Kommuner och Regioner har om stöd till insatser i svenska kombinerat med öppen förskola (U2018/01282/S) med högst 5 000 000 kronor. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Sveriges Kommuner och Regioner. Utbetalningen ska göras engångsvis. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2020. Outnyttjade medel ska återbetalas senast den 1 februari 2021.

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Anslagsposten får användas för utvecklingsarbete, kompetensutveckling och internationella studier enligt nedan angivna villkor. 

Villkor som avser uppdrag givna i särskild ordning

 1. För utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik (U2019/04371/S) samt förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 82 000 000 kronor. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter med anledning av uppdraget att fortsatt genomföra fortbildning för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier, det s.k. Läslyftet. 
 2. I enlighet med regeringsbeslut den 27 februari 2014 (U2014/01602/S m.fl.) ska Statens skolverk betala ut 3 300 000 kronor till Linköpings universitet för uppdraget att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik.
 3. Högst 283 500 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska (U2019/03787/S) och uppdraget om samverkan för bästa skola (U2019/03786/S).
 4. För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (U2020/01236/GV) får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 6 000 000 kronor.
 5. För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan (U2018/02959/S) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 15 000 000 kronor.

 Villkor som avser uppdrag givna i regleringsbrev

 1. För utgifter med anledning av uppdraget att fortsatt genomföra fortbildning för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier, det s.k. Läslyftet, får Statens skolverk belasta anslagsposten med 75 000 000 kronor. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Av medlen får högst 6 000 000 kronor användas för administration. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter för fortbildning i specialpedagogik (se ovan under Villkor som avser uppdrag givna i särskild ordning, punkten 1).
 2. För utgifter med anledning av uppdraget att fortsatt genomföra fortbildningsinsatser för personal inom förskoleklass och fritidshem till följd av läroplansändringar får Statens skolverk belasta anslagsposten med 15 000 000 kronor.
 3. För utgifter med anledning av uppdraget att fortsatt genomföra Tekniksprånget får Statens skolverk belasta anslagsposten med 15 000 000 kronor för utbetalning till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Villkor som avser förordningar

 1. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden får Statens skolverk under det första kalenderhalvåret belasta anslagsposten med 26 000 000 kronor.
 2. För utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram får Statens skolverk belasta anslagsposten med 482 000 000 kronor.
 3. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 119 200 000 kronor.
 4. För utgifter i enlighet med förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum får Statens skolverk belasta anslagsposten med 25 500 000 kronor.
 5. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid får myndigheten belasta anslagsposten med 388 600 000 kronor. Av dessa medel får 25 000 000 kronor fördelas till ideella läxhjälpsorganisationer.
 6. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov får myndigheten belasta anslagsposten med 142 700 000 kronor.
 7. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända får Statens skolverk under det första kalenderhalvåret belasta anslagsposten med 17 000 000 kronor.
 8. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser samt för speciallärarutbildning inom uppdraget att fortsatt erbjuda utbildning för lärare, det s.k. Lärarlyftet, får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 525 500 000 kronor. Av dessa medel ska 150 000 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och 375 500 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning och fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser samt för speciallärarutbildning inom Lärarlyftet.
 9. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram får Statens skolverk belasta anslagsposten med 300 000 000 kronor.
 10. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 14 000 000 kronor.
 11. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän får Statens skolverk belasta anslagsposten med 32 000 000 kronor.
 12. För utgifter i enlighet med förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor får Statens skolverk belasta anslagsposten med 4 000 000 kronor.
 13. För utgifter i enlighet med förordningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter får Statens skolverk belasta anslagsposten med 500 000 000 kronor.
 14. För utgifter i enlighet med förordningen (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 125 000 000 kronor.
 15. För utgifter för befattningsutbildning i enlighet med förordningen (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem får Statens skolverk belasta anslagsposten med 106 100 000 kronor.

 Övriga villkor

 1. Högst 4 000 000 kronor får användas för elevers deltagande i och för anordnande av internationella vetenskapstävlingar.
 2. Medel under anslagsposten får användas för stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.
 3. För utgifter i samband med European Language Label, Europeisk språkutmärkelse, får myndigheten belasta anslagsposten med 100 000 kronor.
 4. Statens skolverk ska betala ut 500 000 kronor till vardera Stockholms universitet och Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi respektive fysik.
 5. Statens skolverk ska betala ut 1 700 000 kronor till Göteborgs universitet för verksamheten Nationellt centrum för matematikutbildning i syfte att stimulera den ämnesdidaktiska forskningen inom matematik och sprida dess resultat.

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Högst 15 000 000 kronor av medlen under anslagsposten ska betalas ut till WorldSkills Sweden, varav 5 000 000 kronor till tävlingsverksamheten och 10 000 000 kronor till arbetet med att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.

För utgifter i enlighet med förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan och för upphandling av tjänster för att stödja entreprenörskap inom skolväsendet får Statens skolverk belasta anslagsposten med 11 500 000 kronor. 

Statens skolverk ska efter rekvisition betala ut 3 500 000 kronor till NTA Skolutveckling ekonomisk förening för arbetet med skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla. Skolverket ska redovisa användningen av medlen. Outnyttjade medel ska återbetalas till Skolverket senast den 31 mars 2021.

Statens skolverk ska betala ut 700 000 kronor till ämneslärarorganisationer. 

Övriga medel ska användas för:

 • bidrag till elevorganisationer i form av verksamhetsstöd,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete när det gäller uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 69, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk243 739
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)243 739

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2020 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2020 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2020Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun4015 875 000
Kristianstads kommun2811 113 000
Stockholms kommun3714 685 000
Umeå kommun166 919 000

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantalet uppgår till 299 elever och totalt verksamhetsstöd till 98 817 000 kronor för 2020,
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för vårterminen 2020 ska uppgå till 1 988 000 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Region Sörmland  enligt avtal mellan staten och Region Sörmland om utbildning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 903 000
ap.1Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram)2 596 000
ap.2Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (ram)79 000
ap.3Mindre barngrupper i förskolan (ram)1 228 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa.

ap.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

ap.3 Mindre barngrupper i förskolan

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk190 720
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)29 050
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m. (ram)111 670
ap.3Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd (ram)50 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning:  

 • 202 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik, och
 • 600 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning.

Utbetalningarna ska efter rekvisition ske under månaderna februari och september 2020 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:7) om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Göteborgs och Stockholms kommuner om anordnande av förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning med följande belopp:

 • 5 376 000 kronor till Göteborgs kommun för förberedande dansarutbildning,
 • 5 376 000 kronor till Stockholms kommun för förberedande dansarutbildning, och 
 • 12 681 000 kronor till Stockholms kommun för yrkesdansarutbildning.

Utbetalning ska ske i februari 2020.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Stockholms kommun för internatboende för elever på dansarutbildning med högst 3 425 000 kronor. Utbetalning ska ske i februari 2020 efter rekvisition.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Piteå kommun till Piteå kommun med 1 390 000 kronor för anordnande av förberedande dansarutbildning i grundskolan. Utbetalning ska ske i maj 2020.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m.

Anslagsposten får belastas med kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Anslagsposten får belastas med kostnader för statsbidrag enligt 16 och 18 §§ förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna för bidragsåret 2020. Belopp som avses i 18 § ska utgöra 61 300 kronor per årselevplats.

Anslagsposten får belastas med kostnader för statsbidrag till kommuner, regioner eller enskilda huvudmän för elever från nordiska länder enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) och 7 kap. 6–8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. För elever i gymnasieskolan ersätts huvudmännen med det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har beslutats för utbildningen enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har beslutats enligt 5 kap. 18 § samma förordning uppräknat med skolindex t.o.m. 2018. Från och med 2019 ska beloppet inte räknas upp med skolindex. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate gäller det belopp som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet i riksprislistan. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och region ska de belopp som har föreskrivits i riksprislistan reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För yrkesdansarutbildning enligt förordningen om dansarutbildning ska det belopp som avses i 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen motsvara anordnarens självkostnad. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller regionen med 53 400 kronor per 800 verksamhetspoäng.  

När det gäller ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning utbetalas medlen av Statens skolverk till Kammarkollegiet efter faktura.

För statsbidrag enligt förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever ska beloppet som avses i 7 § nämnda förordning för bidragsåret 2020 utgöra 42 400 kronor per termin och elev. Anslagsposten får även belastas med kostnader för statsbidrag enligt 8 § nämnda förordning.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

ap.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd

För utgifter i enlighet med förordningen (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd får Statens skolverk belasta anslagsposten med 50 000 000 kronor.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk108 015
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)108 015

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 (U1995/2060/Gru). Beloppet som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2020 utgöra 15 200 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam enligt regeringsbeslut den 4 december 2003 (U2003/1402/S). Beloppet som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2020 utgöra 15 200 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid Dubai International Academy i Förenade Arabemiraten enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (U2011/3012/S). Beloppet som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2020 utgöra 15 200 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid QSI International School of Papa i Ungern enligt regeringsbeslut den 28 juni 2012 (U2012/1746/S). Beloppet som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2020 utgöra 15 200 kronor per elev.

Bidrag lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Beloppet som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2020 utgöra 15 200 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Denna ersättning ska tillföras respektive betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelsen den 19 februari 2014 mellan Sverige och Finland om samarbete på utlandsundervisningens område ska betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island. 

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska betalas ut till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Statens skolverk och berörda parter.

Europaskolorna

Medel under anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till  personal som är anställd av Statens skolverk vid Europaskolorna.

Utvecklingsarbete

Av medlen under anslagsposten får högst 1 200 000 kronor användas för Statens skolverks utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Myndigheten ska redovisa de insatser som har genomförts.

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk380 026
ap.1Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal (ram)380 026

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

För utgifter i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare får Statens skolverk belasta anslagsposten med 103 000 000 kronor för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av myndigheten enligt uppdraget att fortsatt erbjuda utbildning för lärare, det s.k. Lärarlyftet.

Anslagsposten får belastas med högst 195 000 000 kronor för förstärkning av medel för utbildning som avser svenska som andraspråk enligt förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare. Det ska vara fråga om utbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Dessa medel får även användas för utgifter i enlighet med förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Av medlen ska 100 000 000 kronor i första hand användas enligt 10 § nämnda förordning och för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen och 95 000 000 kronor i första hand användas enligt 11 § samma förordning och för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen. Statens skolverk ska genom överenskommelser med universitet och högskolor erbjuda utbildning som avser svenska som andraspråk.

Anslagsposten får belastas med högst 20 000 000 kronor för utgifter för fortbildning i enlighet med förordningen (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Fortbildningsinsatserna som erbjuds ska spegla rektorers behov av kontinuerlig fortbildning och utveckling av sin yrkesskicklighet under hela yrkeskarriären samt täcka ett behov av specifika fortbildningar för rektorer inom olika delar av skolväsendet. Medlen får under 2020 även användas för utgifter för tillfälliga fortbildningsinsatser som inte anges i ovan nämnda förordning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion.

Anslagsposten får belastas med högst 2 000 000 kronor för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att utveckla, tillgängliggöra och finansiera uppdragsutbildningar i samiska.

För utgifter i enlighet med förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 60 000 000 kronor.

1:11

Fler anställda i lågstadiet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk985 500
ap.1Fler anställda i lågstadiet (ram)985 500

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Fler anställda i lågstadiet

Anslagsposten får belastas av Statens skolverk för utgifter i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning, exklusive det som avser fritidshemmet och bidragsramen enligt 8 § tredje stycket.

1:14

Bidrag till lärarlöner (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 670 100
ap.1Bidrag till lärarlöner (ram)4 670 100

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Bidrag till lärarlöner

För utgifter i enlighet med förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och förskollärare får myndigheten belasta anslagsposten med 3 000 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare får myndigheten under det första kalenderhalvåret belasta anslagsposten med 721 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, som ersätter förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, får myndigheten under det andra kalenderhalvåret belasta anslagsposten med 926 000 000 kronor. Av dessa medel får 205 000 000 kronor användas för bidrag till huvudmän med skolenheter som har särskilt svåra förutsättningar.

Anslagsposten får belastas med högst 23 100 000 kronor för medel till utbildningsbidrag enligt förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Statens skolverk ska efter rekvisition från Umeå universitet betala ut medel till de anordnande lärosätena. Rekvisition av medel för de studenter som deltar i utbildningen under våren 2020 ska lämnas senast den 1 april 2020. Skolverkets beslut ska omfatta hela året. Utbetalning av medel ska göras senast i april 2020 respektive september 2020. Outnyttjade medel ska återbetalas till Skolverket senast den 1 februari 2021.

1:16

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 885 500
ap.1Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (ram)4 885 500

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Anslagsposten får belastas av Statens skolverk för utgifter i enlighet med förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

1:18

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk2 372 422
ap.1Statligt stöd till vuxenutbildning (ram)2 372 422

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Statligt stöd till vuxenutbildning

Anslagsposten får belastas med högst 2 268 422 000 kronor för utgifter enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Statsbidraget ska fördelas proportionerligt utifrån söktrycket för den aktuella ansökningsomgången för yrkesvux, yrkesvux i kombination med sfi, lärlingsvux, lärlingsvux i kombination med sfi och yrkesförare.

Anslagsposten får belastas med högst 50 000 000 kronor för bidrag till utbildning för personer med tidsbegränsad anställning inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete.

Anslagsposten får belastas med högst 50 000 000 kronor för bidrag för lärcentrum enligt förordningen (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum.

Totalt 4 000 000 kronor ska betalas ut till Region Gotland som bidrag till kommunal yrkesutbildning utöver de medel som avsatts för statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

1:20

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk10 600
ap.2Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar (ram)10 600

Villkor för anslag 1:20

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar

Statens skolverk ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 600 000 kronor ska betalas ut till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget betalas ut under mars och oktober 2020 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 10 000 000 kronor ska betalas ut till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för utbildningsverksamheten. Bidraget ska betalas ut under januari 2020.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.134 0763 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.20Inget0
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.10Inget0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.10Inget0
1:11 Fler anställda i lågstadiet
ap.10Inget0
1:14 Bidrag till lärarlöner
ap.10Inget0
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
ap.10Inget0
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.10Inget0
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.5ram
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.16ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.31 468 0001 021 072261 549185 3792026
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.3614 000614 000

2021
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1350 000227 00082 00041 0002023
1:14 Bidrag till lärarlöner
ap.12 426 0002 426 000

2021
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
ap.16 230 0006 230 000

2021
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.12 322 0002 322 000

2021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade åtaganden är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)130 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)59 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2594 658
2020-02-2594 658
2020-03-2594 658
2020-04-2594 658
2020-05-2594 658
2020-06-2594 658
2020-07-2594 658
2020-08-2594 658
2020-09-2594 658
2020-10-2594 658
2020-11-2594 658
2020-12-2594 654
Summa1 135 892
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Legitimation för lärare och förskollärare2552-109 079-29 91717 47247 756-30 284-169 280
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten för legitimation för lärare och förskollärare är att avgifterna ska bidra till kostnaderna. 

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hampus Strömberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, REV
Finansdepartementet, BA, K
Utbildningsdepartementet, S
Näringsdepartementet, LB RTL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner