Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2020-06-04
S2020/05018/RS (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:5 för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135, prop. 2019/20:167 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:294).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen1 118 350
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)8 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)11 000
ap.9Nationella kunskapscentra (ram)17 200
ap.11Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen (ram)1 082 150
Disponeras av Boverket495 500
ap.10Investeringsstöd (ram)495 500
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd36 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)36 000
Disponeras av Kammarkollegiet235 140
ap.8Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet (ram)235 140
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län4 500
ap.4Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)4 500

Villkor för anslag 4:5

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2020 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor får användas till pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av 3 § förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt
13 § samma förordning.

ap.4 Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro

Medlen får användas under 2020 av länsstyrelserna för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2020 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. Av dessa medel får 2 000 000 kronor fördelas som grundbidrag i enlighet med förordningen.

ap.8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet

1. 1 200 000 kronor får användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy. Medlen ska utbetalas engångsvis mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020.

2. 16 500 000 kronor får användas under 2020 för arbetet med Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC) i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 19 mars 2015 (dnr S2015/02039/FST). Av dessa medel får Stockholms läns äldrecentrum rekvirera 6 620 000 kronor, Region Skåne rekvirera 5 400 000 kronor, Blekinge Tekniska Högskola rekvirera 2 780 000 kronor och Primärvården Nordanstig rekvirera 1 700 000 kronor. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1). Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

2. 300 000 kronor får användas av E-hälsomyndigheten under 2020 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 12 april 2018 (dnr S2018/02375/FST) i ett uppdrag om nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet.

3. 500 000 kronor får användas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 21 mars 2019 (dnr S2019/01376/FST) i ett uppdrag om förskrivning av ickemedicinska produkter. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet.

4. 450 000 kronor får användas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 28 mars 2019 (dnr S2019/01518/FST) i ett uppdrag om påverkan av ökad användning av välfärdsteknik. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet.

5. 1 800 000 kronor får användas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 14 november 2019 (dnr S2019/04728/FST) i ett uppdrag om strategisk ledarskapsutveckling. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet.

6. 1 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i myndighetens regleringsbrev för 2020 i enlighet med uppdrag nr 5 om att utvärdera IBIC.

7. 2 500 000 har i enlighet med ansökan, om medel för att utveckla Svenska Demensregistret, tilldelats Karolinska Universitetssjukhuset i regeringsbeslut I:4 från den 6 februari 2020.

8. 2 500 000 har i enlighet med ansökan, om medel för utbildningsinsatser avseende BPSD-registret, tilldelats Skånes universitetssjukhus i regeringsbeslut I:3 från den 6 februari 2020.

9. 6 000 000 har i enlighet med ansökan, om medel för att inom demensområdet utveckla utbildningsmodellen Stjärnmärkt, tilldelats Svenskt Demenscentrum i regeringsbeslut I:2 från den 6 februari 2020.

10. 12 000 000 har i enlighet med ansökan, om medel till medlemsstöd 2020 avseende samverkan vid utskrivning från sjukhus, tilldelats Sveriges Kommuner och Regioner i regeringsbeslut I:2 från den 23 januari 2020.

11. 200 000 000 kronor har i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, tilldelats Sveriges Kommuner och Regioner i regeringsbeslut I:1 från den 20 februari 2020.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Nationella kunskapscentra

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 7 maj 2015 (dnr S2015/03491/FST) i ett uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Socialstyrelsen får i enlighet med ovanstående regeringsbeslut under 2020 fördela 6 700 000 kronor till Svenskt Demenscentrum och 10 500 000 kronor till Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Socialstyrelsen. Rekvisition ska lämnas senast den
1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Socialstyrelsen. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 9 Nationella kunskapscentra. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1). Villkoren samt blanketter för slutrapport och rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

ap.10 Investeringsstöd

495 000 000 kronor får användas under 2020 för utgifter i enlighet med förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

500 000 kronor får användas av Boverket under 2020 för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen

1. 1 200 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 för att finansiera Sveriges andel av den verksamhet som bedrivs av Nordens Välfärdscenter (NVC).

2. 2 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:16 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02382/FST) i ett uppdrag om att ta fram en vägledning för dagverksamheter för kvinnor och män med demenssjukdom.

3. 700 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med regeringsbelut 1:2 från den 12 september 2019 (dnr S2019/03789/FST) i ett uppdrag om att beskriva behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre.

4. 2 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med regeringsbelut 1:2 från den 10 oktober 2019 (dnr S2019/04223/FST) i ett uppdrag om att ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer.

5. 610 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 1 under rubriken Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020. Socialstyrelsen ska fördela 610 000 000 kronor till landets kommuner för att under 2020 användas för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdragets genomförande.

6. 1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020 i enlighet med uppdrag nr 5 under Socialtjänst om e-hälsa och välfärdsteknik.

7. 2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020 i enlighet med uppdrag nr 2 under Socialtjänst om Förbättrad tillgång till statistik om yrkesgrupper inom socialtjänsten.

8. 462 750 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsuppdrag I:8 från den 4 juni 2020 (dnr S2020/05025/SOF). Socialstyrelsen ska fördela 462 000 000 kronor till landets kommuner för att under 2020 användas för att öka kompetensen bland äldreomsorgens personal. Socialstyrelsen får använda 750 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdragets genomförande.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Medlen får användas av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) under 2020 i enlighet med uppdraget om Forskning inom äldreområdet i Fortes regleringsbrev för 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.8020 0000
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.10700 000230 000300 000170 0002023
ap.1270 00036 00034 000
2022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa. 

På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Socialutskottet
Blekinge Tekniska Högskola
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
European center for social welfere policy
Sveriges Kommuner och Regioner
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Primärvården i Nordanstig
Region Skåne
Stockholms läns äldrecentrum
Svenskt demenscentrum