Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2020-02-20
S2020/00880/SOF
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:7 för budgetåret 2020.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen446 926
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)66 626
ap.4Utvecklingsmedel (ram)45 500
ap.8Motverka våld mot kvinnor och barn (ram)84 000
ap.13Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården (ram)250 800
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet269 070
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)269 070
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige12 800
ap.2Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 (ram)11 100
ap.6Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering (ram)1 700
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län14 000
ap.12del till Länstyrelsen i Örebro (ram)14 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 980
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980

Villkor för anslag 4:7

ap.2 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020

Medlen får användas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020, undertitel 004 Bidrag från fonden för dem som har det sämst ställt 2014–2020.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen får fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

ap.4 Utvecklingsmedel

1. 25 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med uppdrag nr. 8 om hemlöshet under Uppdrag/Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

2. 13 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020 i enlighet med uppdrag nr 7 under Socialtjänst om Kompetens och kvalitetsutveckling i sociala barn- och ungdomsvården.

3. 1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020 i enlighet med uppdrag nr 8 under Socialtjänst om Placering av barn utan vårdnadshavarnas samtycke.

4. 6 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 6 februari 2020 (dnr U2020/00363/S) ändring av uppdraget till Statens skolverk och Socialstyrelsen att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insater för barn och unga samt förlängd tid för uppdraget. 

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

1. 5 000 000 kronor får användas av Linköpings universitet under 2020 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 17 juni 2015 (dnr S2012/00275/FST) i ett uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den
1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Linköpings universitet ska lämna en särskild redovisning årligen över verksamheten senast den 1 mars till regeringen (Socialdepartementet).

2. 330 000 kronor får användas under 2020 av Östersjöstaternas råd för att täcka Sveriges del av de årliga kostnaderna för enheten för barnfrågor i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 10 mars 2016
(dnr S2016/07585/FST). Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen ska användas under 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för slutrapport och rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

3. 200 000 kronor får användas av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 15 augusti 2019 (dnr S2018/03408/FST) i ett uppdrag att initiera och etablera ett internationellt nätverk för samarbete inom området social utvärdering. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

4. 1 500 000 kronor får användas under 2020 av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med regeringsbeslut II:7 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04675/FST) i ett uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

5. 1 500 000 kronor får användas av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering under 2020 i enlighet med uppdrag II:3 från den 21 mars 2018 (dnr S2018/01952/FST) i ett uppdrag om att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänsten. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

6. 1 000 000 kronor får användas under 2020 av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med regeringsbeslut II:8 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04676/FST) i uppdrag om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till diarienuret för detta beslut. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering

Medlen får användas av Svenska ESF-rådet i enlighet med förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. 

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.8 Motverka våld mot kvinnor och barn

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen får användas av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.12 del till Länstyrelsen i Örebro

1. 4 000 000 kronor får användas under 2020 av Länsstyrelsen i Örebro län för vidare fördelning till länsstyrelser i enlighet med uppdrag avseende utsatta EU/EES-medborgare i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2020.

2. 10 000 000 kronor får användas under 2020 av Länsstyrelsen i Örebro län för vidare fördelning till övriga länsstyrelser i enlighet med uppdrag om föräldraskapsstöd i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2020.

ap.13 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården

1. 150 800 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 18 januari 2018 (dnr S2016/04469/FST) för uppdraget att öka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen får av dessa medel använda 800 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.  

2. 100 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 18 januari 2018 (dnr S2018/00368/FST) i ett uppdrag att fördela statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.11ram
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Linköpings universitet
Länsstyrelserna
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Riksgäldskontoret
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Svenska ESF-rådet
Sveriges Kommuner och Regioner
Östersjöstaternas råd