Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2020-01-16
S2020/00212/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet29 680 000
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)29 680 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Den 25 januari 2019 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2019 (dnr S2019/00307/FS). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i januari 2020 avseende kostnader i november 2019 i enlighet med bilaga.

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2019 (dnr S2019/00307/FS) utbetala bidrag i februari 2020 avseende kostnader i december 2019 i enlighet med bilaga 2. Enligt överenskommelsen ska staten och regionerna dela på återbäringen som genererats av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingått inom ramen för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets ärendehandläggning för vissa läkemedel år 2019. Utbetalningen av bidrag har därför i bilaga 2 justerats ner med det belopp som prognostiseras som statens andel av besparingsbeloppet. Bidraget ska utbetalas till regionerna den första vardagen i februari.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2742 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Ylva Kalin
Kopia till

Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner
Samtliga regioner och Gotlands kommun
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi