Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
l 7

2019-12-11
A2019/02240/A
A2019/02134/SV
Arbetsförmedlingen
Hälsingegatan 38
113 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Arbetsförmedlingen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:108, prop. 2018/19:1 utg.omr. 14, bet. 2018/19:AU2, rskr. 2018/19:112, prop. 2019/20:2 utg.omr. 14, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

1. Genomförandet av etableringsuppdraget

Det behövs ett tydligt jämställdhetsperspektiv i alla etableringsåtgärder. Arbetsförmedlingen ska förstärka sitt arbete med att säkerställa att alla nyanlända i etableringsuppdraget erbjuds en god tillgång till insatser av hög kvalitet och successivt närmar sig arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt för kvinnor.

Arbetsförmedlingen ska fortsatt ge grundläggande information om svensk arbetsmarknad till nyanlända.

Arbetsförmedlingen ska beskriva och analysera progressionen för deltagarna i etableringsuppdraget. Dessutom ska Arbetsförmedlingen redogöra för deltagarnas tillgång till insatser och hur insatserna under etableringstiden kompletterar varandra i syfte att deltagarna successivt ska närma sig arbetsmarknaden. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i analysen. Rapporten ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 6 maj 2019.

2. Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet

Arbetsförmedlingen ska senast den 31 maj 2019 och i samband med årsredovisningen för 2019 redovisa hur myndigheten systematiskt har arbetat med anvisningar till utbildning för kvinnor och män som enligt 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare omfattas av utbildningsplikt. Redovisningen ska också omfatta statistik om antalet deltagare som har påbörjat studier fördelat på utbildningsform och utbildningsnivå. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i analysen. Arbetsförmedlingen ska även redovisa hur samverkan om implementeringen har skett mellan myndigheten och kommuner på lokal, regional och nationell nivå. Arbetsförmedlingen ska vidare också redovisa hur den systematiskt arbetar med deltagare som inte sökt anvisad utbildning eller som avvisat en utbildning som han eller hon har anvisats att söka och är antagen till.

3. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen ska initiera en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, såväl kvinnor som män, kopplad till Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Arbetsförmedlingen har beställaransvar och ska göra beställningen efter samråd med Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Resultatet av undersökningen ska redovisas senast den 29 mars 2019.

Arbetsförmedlingen ska anvisa personer med långa tider utan arbete till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall Aktiebolag enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Omfattningen för bolagets uppdrag om anställningar med denna stödform anges i bolagets ägaranvisning. För 2019 beräknas omfattningen motsvara minst 2 500 anställda i genomsnitt under året. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att minst 40 procent av rekryteringen till Samhall Aktiebolag ska komma från de prioriterade grupper som Samhall Aktiebolag och Arbetsförmedlingen enats om.

4. Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

1. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samarbete utreda behovet av och genomföra insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Behov av insatser ska identifieras och mötas så tidigt som möjligt för kvinnor och män som har behov av aktiva rehabiliteringsinsatser. Genom samverkan ska myndigheterna bidra till en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Myndigheterna ska gemensamt se till att behovet av insatser kan identifieras och mötas så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. I uppdraget ingår att myndigheterna förbereder individer inför en övergång och informerar dem om vad myndigheterna inom sina ansvarsområden och tillsammans kan bidra med i form av insatser och stöd.

I denna del av uppdraget ska myndigheterna löpande informera Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) om utvecklingen.

2. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.

Uppdragen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 8 maj 2020.

5. Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Arbetsförmedlingen ska i en särskild rapport i samband med årsredovisningen för 2019 redovisa sin medverkan i socialfondsprogrammet och på vilket sätt resultat och erfarenheter av detta program tagits till vara i den ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Arbetsförmedlingen ska bistå Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet.

6. Arbetsmarknadspolitiska program och etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ska publicera en rapport kring de arbetsmarknadspolitiska programmen och en rapport om etableringsuppdragets olika delar. Båda rapporterna ska utgå från helårsuppgifter för 2018 och ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 6 maj 2019.

7. Moderna beredskapsjobb

Arbetsförmedlingen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

8. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

I prognosen som lämnas i januari 2019 ska Arbetsförmedlingen, förutom bilagor, endast lämna en redovisning av större förändringar i förhållande till den prognos som lämnades i oktober föregående år.

Arbetsförmedlingen ska vid samtliga prognostillfällen:

- redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Utgiftsprognosen för innevarande år ska vara månadsfördelad.

- redovisa en prognos för antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser inklusive etableringsuppdraget, uppdelad per program och insats.

- redovisa en prognos för snittkostnaden per deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

- kommentera prognosen, där det är relevant, i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.

- redovisa konsekvenserna för kommande år vid eventuella kreditutnyttjanden.

- redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som påverkat prognoserna.

- redogöra för sambandet mellan förvaltningsanslaget och sakanslagen, det vill säga om en förändring av prognosen i den ena delen påverkar den andra.

Arbetsförmedlingen ska i processen för framtagande av prognoser, avseende anslag för etablering av vissa nyanlända invandrare, samverka med Försäkringskassan och Migrationsverket. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

I prognosen som lämnas i juli 2019 ska beställningsbemyndiganden som bedöms avvika i större omfattning jämfört med budgetunderlaget redovisas.

Ekonomiskt utfall

Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser:

- utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen samt

- inkomster på inkomsttitel.Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016—2018 m.m.

A2016/00216/A
A2017/00238/A

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot
nyanlända arbetssökande för praktik 2016—2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Jämställdhetsintegrering


A2016/02467/A

Årligen i samband med årsredovisningen för 2017—2018.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende åtgärder för att
minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor
A2017/00180/AÅrligen i samband med årsredovisningen för 2017—2018.
Digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare
och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

A2017/01962/ARM

A2018/00336/ARM

Redovisas av Svenska institutet 15 januari 2019.
Metodutveckling av myndighetsgemensamma
tillsynsinsatser
A2017/02422/ARM

Arbetsmiljöverket ska årligen i samband med årsredovisningen för 2018—2020 redovisa uppdraget. Redovisningarna ska tas fram i samråd med övriga myndigheter.

Bättre samverkan för fler till studierA2018/01417/AEn gemensam redovisning av Arbetsförmedlingen och Skolverket ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019.
Uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m.S2018/03696/JÄM (delvis)Socialstyrelsen ska senast den 1 juni 2019 lämna en samlad redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättningA2018/01008/AUppdragen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast 17 maj 2019.
JobbsprångetA2017/02442/ARedovisningen ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2019.
Förberedande och orienterande utbildning och arbetsmarknadsutbildningA2017/02442/AUppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2019
Förlängning av uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanländaA2017/01413/IMyndigheterna ska lämna en gemensam redovisning av resultatet av verksamheten senast den 28 februari 2019 till Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Finansdepartementet, Justitiedepartementet och Socialdepartementet.
Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättningA2017/02442/ARedovisas i en särskild rapport i samband med årsredovisningen för 2018.
Uppdrag avseende moderna beredskapsjobb i statenA2016/02180/AUnder perioden 2018–2020 ska Arbetsförmedlingen, i samband med respektive årsredovisning, redovisa hur arbetet med de moderna beredskapsjobben fortskrider.

9. Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Arbetsförmedlingen ska, som ett led i sitt arbete för att de som står långt från arbetsmarknaden ska övergå till arbete och studier, värna ändamålsenliga samverkansstrukturer med kommunerna. Arbetsförmedlingen ska inom ramen för arbetet samverka med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (dir. 2017:20). I detta arbete ska Arbetsförmedlingen bl.a. verka för effektiva vägar till jobb genom de s.k. lokala jobbspåren i samverkan med kommuner och arbetsgivare. I arbetet ska utrikes födda kvinnor särskilt prioriteras. 

10. Handlingsplan att motverka felaktiga utbetalningar

Arbetsförmedlingen ska ta fram en handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar. Handlingsplanen ska genomföras till och med 2020. Handlingsplanen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) den 15 oktober 2019. En delredovisning av genomförandet av handlingsplanen ska ske i årsredovisningen för 2019 och en slutredovisning ska ske i årsredovisningen för 2020.

11. Utrikes födda kvinnor

Arbetsförmedlingen ska redovisa resultaten av de åtgärder som myndigheten vidtagit avseende att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten för utrikes födda kvinnor. Redovisningen ska innehålla hur många utrikes födda kvinnor som varje månad deltagit i insatser som belastar berörda  sakanslag.

Redovisningen ska göras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

12. Utveckla och förbereda för matchningstjänster

Arbetsförmedlingen ska utveckla och förbereda matchningstjänster under 2019. Syftet är att pröva sådana tjänster och dra lärdomar under 2020 inför det reformerade system som ska träda i kraft 2021. Matchningstjänster kan utvecklas inom en befintlig tjänst, såsom Stöd och matchning.

Arbetet ska ta sin utgångspunkt i det uppdrag som regeringen beslutade 9 maj 2019 (dnr A2019/00923/A) och i de analyser som myndigheten genomför inom ramen för detta uppdrag samt ske i dialog med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). Inriktningen på tjänsterna ska vara att ersättningen i huvudsak ska vara resultatbaserad med ersättningar som tydligt differentieras utifrån hur nära arbetsmarknaden målgrupperna står och där ersättningarna är högre för dem som står längre från arbetsmarknaden. Ersättningarnas utformning ska vara kostnadseffektiva och ge förutsättningar att öka antalet deltagare i tjänsterna utifrån behov som kan förväntas finnas inom det reformerade systemet.

Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) om hur goda förutsättningar för uppföljning och så långt möjligt även för utvärdering kan skapas, inklusive hur datatillgång kan säkras.

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 oktober 2019 lämna en lägesrapport för arbetet med uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

13. Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna

Myndigheten ska i samband med årsredovisningen redovisa de totala utgifterna för anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv som ska räknas som bistånd enligt bilaga 1. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet).

14. Anvisningar till upphandlade tjänster

Arbetsförmedlingen ska väsentligt, och utan dröjsmål, öka antalet anvisningar till upphandlade tjänster, särskilt avseende matchningstjänster men även arbetsmarknadsutbildning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen3 703 530
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)3 703 530

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 620 871
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)7 620 871

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Anslagsposten får användas för Arbetsförmedlingens förvaltningsutgifter.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 55 000 000 kronor får användas för att erbjuda kompetenskartläggning till asylsökande.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen26 987 828
ap.1Aktivitetsstöd (ram)11 522 213
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)13 127 095
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)2 338 520

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 750 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsposten får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsposten får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsposten får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsposten får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsposten får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:976) om statlig ålderspensionsavgift. Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten. Anslagsbeloppet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 2 470 101 996 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -129 581 996 kronor.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen10 627 831
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)9 379 917
ap.5Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)1 192 914
ap.6Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår (ram)55 000
Disponeras av Kammarkollegiet18 350
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)18 350

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Högst 750 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program:
a) Upphandling av arbetsmarknadsutbildning. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas endast om utbildningen är yrkesinriktad. Arbetsförmedlingen svarar för att avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen från 2015 (A2015/01466/A) mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (11 §).
b) Särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet (18 §).
c) Validering (13 §).
d) Kartläggning, vägledning och rehabilitering (30 §).
e) Upphandling av utbildning av förberedande, orienterande karaktär (30 §).
f) Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning. Utbildningen kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning, se 7 § och 30 § förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Bidrag får även, efter rekvisition från Folkbildningsrådet, lämnas till yrkesinriktad utbildning på folkhögskola, se 11 § förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
g) Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt (31-32 §§).
h) Yrkeskompetensbedömning (33 a §).

4. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin:
a) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Under fördjupad bedömning, inom ramen för förstärkt arbetsträning, kan ytterligare 200 kronor utgå under maximalt tre månader. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin (18 §).
b) Ekonomiskt stöd till den som anordnar sysselsättning i sysselsättningsfasen (18 § i dess lydelse enligt SFS 2010:1464). Stödet ska uppgå till 210 kronor per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår.

5. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar:
a) Kurskostnader för utbildningar (8 §).
b) Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgaranti för ungdomar, som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi (14 a §).
c) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobbgarantin för ungdomar (14 a §).

6. Anslagsposten får användas för ersättning till resor m.m. enligt kap. 3 1-2 och 4-9 §§ förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

7. Anslagsposten får användas för försäkringar och ersättningar för skada för deltagare i arbetsmarknadsutbildning, validering, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

8. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2015:500) om resebidrag.

9. Anslagsposten får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

10. Anslagsposten får användas för särskilt anställningsstöd och ekonomiskt stöd för kostnader för handledning enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd och för ekonomiskt stöd för lönekostnader och ekonomiskt stöd för handledning enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd.

11. Anslagsposten får användas för ekonomisk stöd för handledning i samband med yrkesintroduktionsanställning enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

12. Anslagsposten får användas för utgifter inom ramen för riktade mobilitetsinsatser (Targeted mobility Scheme) som initierats av EU-kommissionen. När bidraget betalats ut av EU-kommissionen ska beloppet återföras till anslaget.

13. Anslagsposten får användas för insatser inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 009 Europeiska globaliseringsfonden.

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsposten får användas efter särskilt beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2020 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2019 pågående och avslutade projekt.

ap.5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten får användas för kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Anslagsposten får användas på motsvarande sätt som anges under anslagsposten 1, villkoren 2, 3 a–e, g–h samt  6, 8 och 9.

3. Anslagsposten får användas för utgifter som avser deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för
a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,
b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m., och
c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

4. Anslagsposten får användas för resekostnader m.m. enligt 3 kap. 3 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

5. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. För nyanlända som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare får anslagsposten även användas ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning för vissa nyanlända invandrare med 150 kronor per anvisningsdag enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för vissa nyanlända som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare.

6. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning inom praktiskt basår för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för beslut fattade före den 1 januari 2018. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning inom praktiskt basår får lämnas med högst 200 kronor per anvisningsdag och deltagare. Upphandlad utbildning inom praktiskt basår får uppgå till högst 25 procent av anvisningstiden per deltagare.

7. Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor som anordnas för nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Utbildningarna kan utgöra ett komplement till utbildning som avses i 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Utbildningarna kan omfatta flera insatser som kombineras med varandra, bl.a. svenska samt orienterande, studieförberedande och arbetsförberedande insatser.

8. Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning. Utbildningen kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning, se 7 § och 30 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Bidrag får även, efter rekvisition från Folkbildningsrådet, lämnas till yrkesinriktad utbildning på folkhögskola, se 13 d § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

9. Anslagsposten får användas för tidiga insatser för en snabbare etablering på arbetsmarknaden för personer som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden.

ap.6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

Anslagsposten får användas för statsbidrag till arbetsmarknadens parter i enlighet med förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen13 321 869
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)13 321 869

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– lönebidrag för utveckling i anställning,
– lönebidrag för anställning,
– lönebidrag för trygghet i anställning,
– ekonomiskt bidrag till arbetsgivare som kompletterar bidraget för lönekostnaderna,
– särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare,
– bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen, bidrag för personligt biträde, bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning och bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet.

Anslagsposten får även användas för bidrag som betalas ut i enlighet med övergångsbestämmelserna i nämnda förordning.

Medel som används för SIUS får avse utgifter av förvaltningskaraktär.

2. Anslagsposten får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Anslagsposten får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

1:12

Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen4 994 213
ap.1Nystartsjobb (ram)4 950 800
ap.2Stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ram)43 413

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Nystartsjobb

1. Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb och förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb.

ap.2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar

1. Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar vad avser lönesubventioner.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:5

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet (Ramanslag)

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.1185 177Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1381 0433 %0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1576 111Inget0
ap.21 512 709Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1468 996Inget0
ap.40Inget0
ap.559 646Inget0
ap.60Inget0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1666 093Inget0
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
ap.1247 540Inget0
ap.22 170Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
1:3 ap.31:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.3ram

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet
ap.1ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.18 990 0008 692 000248 00050 0002028
ap.410 00010 000

2020
ap.51 000 000968 00027 0005 0002028
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.115 000 00011 472 0003 328 000200 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)800 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)300 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25635 073
2019-02-25635 073
2019-03-25635 073
2019-04-25635 073
2019-05-25635 073
2019-06-25635 073
2019-07-25635 073
2019-08-25635 073
2019-09-25635 073
2019-10-25635 073
2019-11-25635 073
2019-12-25635 068
Summa7 620 871
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport76067 6727 555117883
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Utgifter för avslutade program och insatser får belasta de anslag som utgifterna tidigare har belastat. 

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

4. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel avseende programperioden 2000-2006 redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal.

5. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

6. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättningoch aktivitetsstöd  och anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

7. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren under anslag 1:3 Ersättning för vissa nyanlända invandrare, anslagspost 1 och anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd anslagspost 1. Motsvarande bidrag ska även lämnas till Skatteverket för utbetalningar av stöd i form av krediteringar av arbetsgivarnas skattekonto i enlighet med villkoren under anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheterna. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2019 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2020. Utbetalningar till eller återbetalningar från myndigheterna som avser räkenskapsåret 2019 och sker fram till och med den 12 januari 2020 ska redovisas mot 2019 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2019/2020. Utbetalande myndigheter ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att det är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och utbetalande myndigheter. Utbetalande myndigheter ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna är korrekta och överensstämmer med de beslut som Arbetsförmedlingen fattat.

På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Kurt Olsson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Försäkringskassan
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Sveriges a-kassor
Sveriges Kommuner och Landsting