Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B II: 2

2019-12-19
Ju2019/04178/LP (delvis)
Ju2019/04133/PO
Ju2019/04276/PO
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2020.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 641 279
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 641 279

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.149 2383 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)240 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)120 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25136 773
2020-02-25136 773
2020-03-25136 773
2020-04-25136 773
2020-05-25136 773
2020-06-25136 773
2020-07-25136 773
2020-08-25136 773
2020-09-25136 773
2020-10-25136 773
2020-11-25136 773
2020-12-25136 776
Summa1 641 279
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Camilla Josephson
Kopia till

Finansdepartementet, Budgetavdelningen (FiBA Cecilia Blomberg)