Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2019-12-05
S2019/00208/SF
S2019/02181/SF
S2019/03277/SF m.fl.
Se bilaga 1
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Försäkringskassan
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111, prop. 2018/19:1 utg.omr. 10, bet. 2018/19:SfU1, rskr. 2018/19:110, prop. 2018/19:1 utg.omr. 12, bet. 2018/19:SfU3, rskr. 2018/19:103, prop. 2018/19:99 utg.omr. 9, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288, prop. 2018/19:99 utg.omr. 10, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288, prop. 2019/20:2 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:64, prop. 2019/20:2 utg.omr. 10, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:64, prop. 2019/20:2 utg.omr. 12, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:64).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försäkringskassans uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. socialförsäkringsbalken och förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för assistansersättningen

Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Handläggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersättning också får det. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtanden håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för ett effektivt och rättssäkert nyttjande av gemensamma resurser och för att motverka bidragsbrott.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att öka möjligheten att följa utvecklingen av förmånen, bland annat genom utveckling av it-stödet. Vidare ska Försäkringskassan redovisa samverkan med Inspektionen för vård och omsorg.

Mål för sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och ett effektivt stöd för att individen ska återfå arbetsförmågan och återgå i arbete.

Det av riksdagen beslutade målet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Tillämpningen av regelverket ska vara enhetlig och rättssäker för individen. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska minska, liksom omotiverade regionala skillnader i sjukfrånvaro. För att nå målet ska rätt ersättning ges till rätt person och stöd ges för återgång i arbete genom samverkan med arbetsgivare, myndigheter och andra berörda aktörer. Detta samlade arbete ska leda till att sjukpenningtalet minskar. En del är insatser av andra berörda aktörer samt att sjukfrånvarons arbetsrelaterade orsaker undanröjs. Försäkringskassan ska även verka för att individen förstår myndighetens beslut.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser, såväl de egna som de som vidtas i samverkan med andra aktörer, för att uppnå målet. Försäkringskassan ska öka antalet avstämnings- och omställningsmöten samt redovisa hur myndigheten arbetar för en god kvalitet i avstämnings- och omställningsmöten samt i gemensamma kartläggningar.

Mål för föräldraförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för ett jämställt användande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassans information ska bidra till att föräldrar får bättre kunskap om föräldraförsäkringens regelverk.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet.

Jämställdhetsintegrering

Försäkringskassan ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

2

Organisationsstyrning

Intern sjukfrånvaro

Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft.

Verksamhets- och it-utveckling

Försäkringskassan ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har skett under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2020.

3

Uppdrag

Redovisningen av respektive uppdrag nedan ska hänvisa till regleringsbrevet för 2019 avseende Försäkringskassan.

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet, efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan, rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock inte senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Prognoser

Försäkringskassan ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid följande tidpunkter under 2019:

 • 17 januari
 • 15 februari
 • 2 maj
 • 29 juli
 • 25 oktober

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Vid prognostillfällena ska, om inte annat anges, följande redovisas:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 17 januari)
 • prognostiserat utfall för 2019 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad
 • förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av makro- och volymförändringar
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Resultatindikatorer för assistansersättning

Försäkringskassan ska redovisa indikatorer för assistansersättning. Indikatorerna ska bland annat följa utvecklingen av antalet brukare, timmar och kostnader. Redovisningen ska göras utifrån åldersgrupper och uppdelat på flickor och pojkar samt kvinnor och män. I redovisningen ska även de mest relevanta indikatorerna analyseras. Försäkringskassans ska samråda med Socialdepartementet om närmare inriktning på indikatorerna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 20 juni 2019.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

Försäkringskassan ska följa upp och analysera sjukfrånvarons utveckling för kvinnor respektive män. I uppföljningen ingår sjukfallens utveckling liksom utvecklingen av sjuk- och aktivitetsersättning. Försäkringskassan ska även föreslå ytterligare åtgärder för att långsiktigt minska sjukpenningtalet. Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 20 juni 2019.

Insatser genom samordningsförbunden

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Denna del av uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 8 maj 2020. Försäkringskassan ska även samlat redovisa målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbunden. Denna del av uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2020.

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samarbete utreda behovet av och genomföra insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få arbete. Behov av insatser ska identifieras och mötas så tidigt som möjligt för kvinnor och män som har behov av aktiva rehabiliteringsinsatser. Genom samverkan ska myndigheterna bidra till en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Myndigheterna ska gemensamt se till att behovet av insatser kan identifieras och mötas så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. I uppdraget ingår att myndigheterna förbereder individer inför en övergång och informerar dem om vad myndigheterna inom sina ansvarsområden och tillsammans kan bidra med i form av insatser och stöd. I denna del av uppdraget ska myndigheterna löpande informera regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) om utvecklingen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 8 maj 2020.

Redovisning av medel till Samhall AB

Försäkringskassan ska senast den 3 mars 2020 redovisa till Kammarkollegiet hur mycket medel som betalats ut för 2019 till Samhall AB enligt förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Försäkringskassan ska följa upp, beräkna och betala ut ersättning enligt följande överenskommelser som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):

 • En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018
 • En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019
 • Försäkringsmedicinska utredningar 2018

Försäkringskassan ska, tillsammans med SKL och i tillämpliga delar Socialstyrelsen, fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 4, Utökat elektroniskt informationsutbyte, i överenskommelsen mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019.

Försäkringskassan ska sammanställa landstingens underlag och resultat avseende villkor 1 och 2 i överenskommelsen om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019 och lämna en samlad redovisning till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2020. Villkor 3 ska redovisas senast den 31 maj 2020.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Försäkringskassan ska redovisa indikatorer för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Försäkringskassan ska i samband med redovisningen lämna en analys av utvecklingen av de mest centrala indikatorerna. En första delredovisning av resultaten, i tabeller och diagram, ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 7 maj 2019. Slutredovisning av resultat och analyser ska ske senast den 11 juni 2019.

Konsekvensanalys av HFD-dom 6869 om samordning av föräldrapenning

Försäkringskassan ska analysera hur tillämpningen av förordning (EG) nr.883/2004 påverkas av Högsta förvaltningsdomstolens dom mål nr.6869-17, i vilken domstolen uttalar att föräldrapenningen ska anses vara en familjeförmån enligt förordning (EG) nr. 883/2004. Försäkringskassan ska även analysera de tänkbara ekonomiska och administrativa konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens dom. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2019.

Övriga uppdrag

Det allmänna ombudets verksamhet

En samlad redogörelse för allmänna ombudets verksamhet under 2019 inklusive ombudets viktigaste iakttagelser ska lämnas. I redovisningen ska det framgå hur många beslut från Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten som ombudet har överklagat under 2019. I redovisningen ska även framgå hur många prejudicerande domar som ombudet har bidragit till att driva fram. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2020.

Moderna beredskapsjobb

Försäkringskassan ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Planering av det civila försvaret

Försäkringskassan ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Brottsförebyggande arbete

Det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (Skr. 2016/17:126) ska följas upp och Försäkringskassan ska därför redovisa insatser som har genomförts eller påbörjats sedan 2017 och som på kort eller lång sikt kan ha betydelse för programmets strategiska målsättningar. Försäkringskassan ska även, i den utsträckning detta är möjligt, bedöma eventuella effekter av genomfört arbete. Redovisningen ska vara regeringen (Justitiedepartementet) tillhanda senast den 1 september 2019.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag till Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring om införandet av ett it-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

S2009/02024/SF samt regleringsbrev för 2010

Kvartalsvis, senast den sista i månaden efter respektive kvartal

Jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev för 2015

Årligen i årsredovisningen 2016-2018

Det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

Regleringsbrev för 2016

Årligen i samband med årsredovisningen för 2016-2021

Det allmänna ombudets verksamhet

Regleringsbrev för 2018

28 februari 2019

Verksamhetsutveckling

Regleringsbrev för 2018

28 februari 2019

Planering av det civila försvaret

Regleringsbrev för 2018

22 februari 2019

Förstärkta insatser för unga som är sjukskrivna och för personer med aktivitetsersättning

Regleringsbrev för 2018

17 maj 2019

Uppföljning av reformer för mer tydlighet och aktivitet i sjukersättningen och aktivitetsersättningen

Regleringsbrev för 2018

23 februari 2019

Överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting

Regleringsbrev för 2018

15 februari 2019 och 31 maj 2019

Insatser genom samordningsförbunden

Regleringsbrev för 2018

28 februari 2019 och 17 maj 2019

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess

S2015/07316/SF

Årligen i samband med årsredovisningen för 2016-2021

Uppdrag angående förstärkt arbete med att stödja individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

S2018/00529/SF

Årligen i samband med årsredovisningen för 2018-2020

Uppdrag till Försäkringskassan och Socialstyrelsen angående bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

S2018/00530/SF

30 juni 2019

Uppdrag om förbättrade möjligheter för patienter i cancerbehandling att arbeta efter förmåga

S2018/03081/SF

28 januari 2019

Uppdrag till Försäkringskassan och Trafikverket att följa upp administrativa konsekvenser av det reformerade bilstödet

S2018/03929/FST

15 januari 2019

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

A2017/02422/ARM

Årligen i samband med årsredovisningen för 2018-2020

Uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

A2017/01962/ARM

A2018/00336/ARM

Redovisas av Svenska institutet 15 januari 2019

Förlängning av uppdrag till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

A2017/01413/I

28 februari 2019

Uppdrag till Försäkringskassan att analysera konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhet

S2017/05335/SF

29 mars 2019

Uppdrag till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m.

S2018/03696/JÄM

1 juni 2019

Uppdrag att erbjuda samordnad och säker it-drift

Fi/2017/03257/DF

18 december 2020

Ändring av uppdrag om säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

Fi2018/03037/DF

15 augusti 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att inhämta rekommendationer från expertgruppen för digitala investeringar

Fi2017/02589/DF

30 juni 2019

Uppdrag att främja en ökad anslutning till mina meddelanden

Fi2018/01236/DF

28 februari 2019

Ändring av uppdrag att förbereda överföringen av uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service till Statens servicecenter

S2018/01820/SF

2 maj 2019 och 31 juli 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m.

A2016/00216/A

A2017/00238/A

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

Uppdrag att informera om bestämmelser om karensavdrag

S2018/04693/SF

Redovisning till Kammarkollegiet 31 mars 2019

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 500
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)8 500
Disponeras av Försäkringskassan6 763 252
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)6 763 252

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för tandvårdsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum.

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 000 kronor, engångsvis efter rekvisition, till Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden (nordisk produktdatabas för dentala biomaterial).

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan519 068
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)519 068

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten får användas för vårdförmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder samt för sådan övrig vård som Sverige vid tillämpning av EU-rätten är skyldig att erbjuda.

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan263 395
ap.1Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (ram)263 395

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas för utgifter för bilstöd till personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan24 986 588
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)24 986 588

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig assistansersättning till vissa personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning.

Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka ska redovisas brutto mot anslaget.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan36 946 254
ap.5Boendetillägg (ram)201 962
ap.8Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall (ram)162 192
ap.15Närståendepenning (ram)177 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)16 000
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)48 000
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)2 840 000
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)873 000
ap.20Arbetshjälpmedel m.m. (ram)164 100
ap.21Sjukpenning (ram)32 464 000

Villkor för anslag 1:1

ap.5 Boendetillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för boendetillägg enligt socialförsäkringsbalken.

ap.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt socialförsäkringsbalken.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 17 175 321 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -1 175 321 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 89 852 979 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -41 852 979 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 3 214 319 145 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -374 319 145 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för utgifter för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Arbetshjälpmedel m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högriskskydd), samt för utgifter för avskrivning av studielån avseende sjukperioder enligt studiestödslagen (1999:1395).

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan43 943 558
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)33 368 000
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 981 000
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)33 558
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)5 561 000

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för sysselsättning av vissa personer med sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 5 716 891 150 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -155 891 150 kronor.

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 391 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 296 000
ap.2Merkostnadsersättning (ram)95 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för handikappersättningar enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.2 Merkostnadsersättning

Anslagsposten får användas för utgifter för merkostnadsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 773 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)204 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)2 569 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 216 031 429 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -12 031 429 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetsskadeersättning enligt 40, 41, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

Försäkringskassan får från och med den 1 januari 2019 räkna om livräntor från den frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2018 och 2019.

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan36 349
ap.3Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)35 065
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)1 284

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättningar inom det statliga personskadeskyddet enligt 7, 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning. Anslagsposten får också användas för utgifter för krigsskadeersättning till sjömän enligt 7, 44, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 1 287 214 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -3 214 kronor.

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.2Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)4 000
Disponeras av Försäkringskassan2 897 000
ap.3Finansiell samordning genom samordningsförbund (ram)339 000
ap.4Medicinsk service (ram)55 000
ap.5Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (ram)709 000
ap.8Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (ram)218 000
ap.9Försäkringsmedicinska utredningar (ram)250 000
ap.10Bidrag till hälso- och sjukvården (ram)1 326 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten får användas för utgifter för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

Högst 1 000 000 kronor får utbetalas till Myndigheten för arbetsmiljökunskap för uppdrag enligt regeringsbeslut A2018/01349/ARM. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till diarienummer A2018/01349/ARM.

Högst 1 000 000 kronor får utbetalas till Inspektionen för socialförsäkringen för uppdrag enligt regeringsbeslut S2017/02622/SF. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till diarienummer S2017/02622/SF.

ap.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan och finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Av dessa medel får Försäkringskassan använda högst 3 000 000 kronor för administrativa kostnader till följd av arbetet med samordningsförbundens verksamhet.

ap.4 Medicinsk service

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag enligt förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service. 

ap.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

ap.8 Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd enligt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete.

ap.9 Försäkringsmedicinska utredningar

Anslagsposten får användas för utgifter för försäkringsmedicinska utredningar i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om försäkringsmedicinska utredningar för 2018 (dnr S2017/07246/SF), överenskommelsen om att revidera villkoren för central administration i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om försäkringsmedicinska utredningar för 2018 (dnr S2018/03995/SF), lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar och förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar.

Högst 300 000 kr får utbetalas till Socialstyrelsen för att genomföra en rikstäckande kostnadsundersökning i enlighet med 10 § i nämnda förordning.

Högst 2 200 000 kr får användas för kostnader för att tillhandahålla utbildningar som riktar sig till den personal som ska utföra försäkringsmedicinska utredningar i enlighet med 4 § i nämnda förordning.

ap.10 Bidrag till hälso- och sjukvården

Anslagsposten får användas för utbetalning av bidrag till landstingen i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-18 (dnr S2016/07725/SF) och överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019 (dnr S2018/05999/SF).

Högst 13 300 000 kronor får utbetalas till SKL för villkor 5 Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning.

Högst 15 000 000 kronor får utbetalas till SKL som ersättning för SKL:s arbete med utvecklingsinsatser i syfte att förbättra samverkan mellan arbetsgivare och/eller företagshälsovården och hälso- och sjukvården.

Högst 9 300 000 kronor får utbetalas till SKL som ersättning för SKL:s arbete med samordning och stöd.

Högst 10 000 000 kronor får användas för utvecklingsinsatser som Försäkringskassan ansvarar för, där syftet är att förbättra samarbetet mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Högst 6 000 000 kronor får utbetalas till Forte för uppdraget Forskning för ökad kunskap om insatsers betydelser för återgång i arbete, enligt beslut i Fortes regleringsbrev för 2018.

Högst 9 000 000 kronor får utbetalas till Forte för uppdraget att förbereda och genomföra en forskningssatsning för ökad kunskap om insatsers betydelse för återgång i arbete (S2016/03613/SF).

Högst 10 000 000 kronor får utbetalas till SKL för villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte, delvillkor 6.

Högst 11 000 000 kronor får användas för villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte, delvillkor 6.

Högst 2 500 000 kronor får utbetalas till Myndigheten för arbetsmiljökunskap för uppdrag om riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovård enligt beslut i myndighetens regleringsbrev för 2019.

Högst 1 000 000 kronor  får utbetalas till Socialstyrelsen för  uppdrag om bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (S2018/00530/SF).

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 092 000
ap.1Ersättning för höga sjuklönekostnader (ram)1 092 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Ersättning för höga sjuklönekostnader

Anslagsposten får användas för utgifter för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

Beslutad ersättning för höga sjuklönekostnader ska krediteras stödmottagarnas skattekonton. Skatteverket får rekvirera medel från Försäkringskassan. Rekvisitionen ska ske i nära anslutning till krediteringstillfället. Försäkringskassan får efter inkommen rekvisition avseende genomförd kreditering av stödmottagarnas skattekonto för ersättning för höga sjuklönekostnader lämna bidrag till Skatteverket.

 

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan8 637 554
ap.1Förvaltningsmedel (ram)8 637 554

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Anslaget får användas för Försäkringskassans förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten får högst 8 900 000 kronor användas för forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten ska högst 7 500 000 kronor användas för det allmänna ombudet och ombudets kansli.  

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala totalt 111 750 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan33 336 684
ap.1Allmänt barnbidrag (ram)29 195 264
ap.2Flerbarnstillägg (ram)3 844 528
ap.3Förlängt barnbidrag (ram)274 946
ap.4Tilläggsbelopp vid familjeförmån (ram)21 946

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Allmänt barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för allmänt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.2 Flerbarnstillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för flerbarnstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.3 Förlängt barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för förlängt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.4 Tilläggsbelopp vid familjeförmån

Anslaget får användas för tilläggsbelopp vid familjeförmåner enligt rådets förordning nr 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU.

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan44 454 417
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)3 106 186
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)758 959
ap.9Föräldrapenning (ram)32 167 719
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning (ram)65 007
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)7 695 155
ap.12Graviditetspenning (ram)661 391

Villkor för anslag 1:2

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 3 184 604 445 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -78 418 445 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 761 819 617 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -2 860 617 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 65 478 426 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -471 426 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.12 Graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för graviditetspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 765 282
ap.1Underhållsstöd (ram)2 765 282

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Betalningar från bidragsskyldiga föräldrar ska återföras och särredovisas till anslaget.

1:4

Adoptionsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan23 284
ap.1Adoptionsbidrag (ram)23 284

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Adoptionsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till kostnader för internationella adoptioner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Bidrag lämnas för adoptioner som förmedlas enligt en sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 472 178
ap.1Statlig ålderspensionsavgift för omvårdnadsbidrag (ram)97 350
ap.2Omvårdnadsbidrag (ram)731 702
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)300 144
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)3 342 982

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Statlig ålderspensionsavgift för omvårdnadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 97 350 000 kronor. 

ap.2 Omvårdnadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för omvårdnadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken.

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 306 043 964 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -5 899 964 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 546 658
ap.2Bostadsbidrag (ram)4 546 658

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadsbidrag till barnfamiljer samt till unga som fyllt 18 år men inte 29 år enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner
ap.1338 162Inget0
ap.40Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.147 606Inget0
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
ap.113 169Inget0
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.11 224 329Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.59 348Inget0
ap.87 359Inget0
ap.158 850Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1945 150Inget0
ap.208 205Inget0
ap.211 623 200Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.51 668 400Inget0
ap.6249 050Inget0
ap.71 677Inget0
ap.80Inget0
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning
ap.157 050Inget0
ap.212 500Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5128 450Inget0
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
ap.31 753Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader
ap.147 850Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1259 2173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Barnbidrag
ap.11 448 863Inget0
ap.2176 426Inget0
ap.313 747Inget0
ap.41 097Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 608 385Inget0
ap.100Inget0
ap.11384 757Inget0
ap.1233 069Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.1138 264Inget0
1:4 Adoptionsbidrag
ap.1698Inget0
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag
ap.10Inget0
ap.249 166Inget0
ap.30Inget0
ap.4154 567Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2227 332Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.101 888 000944 000944 00002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:6 Bidrag för hälso- och sjukvården ap. 10 Bidrag till hälso- och sjukvården och som avser åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)436 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)170 000
- varav ÖVRIGT170 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Krediten ska användas till att finansiera Försäkringskassans betalningar till enskilda personer för sådan vård som de erhållit i ett annat EU/EES-land eller Schweiz samt myndighetens betalningar av utländska leverantörsfakturor som avser vård inom EU/EES och Schweiz där landstinget har kostnadsansvar enligt lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25720 050
2019-02-25720 050
2019-03-25720 050
2019-04-25720 050
2019-05-25720 050
2019-06-25720 050
2019-07-25719 543
2019-08-25719 543
2019-09-25719 543
2019-10-25719 543
2019-11-25719 543
2019-12-25719 539
Summa8 637 554
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Administration av statlig fordran0014 00014 00000
Ersättning från försvaret0011 70011 70000
Ersättning från affärsdrivande verk0050050000
Intäkter från pensionsmyndigheten00261 000261 00000
Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)004 7004 70000
Samordnad och säker statlig it-drift (SSSID)0036 84936 84900
Summa00328 749328 74900
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

Ersättning från försvaret

Försäkringskassan ska ta ut avgifter för administration av ersättningar till 

- hemvärnsmän som betalas ut enligt förordningen (1997:147) om förmån för hemvärnsmän,

- frivilliga enligt förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga,

- officersaspiranter enligt officersförordningen (2007:1268) och

- rekryter enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Administration av statlig fordran

Avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försäkringskassan får, med undantag från 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210), använda statens centralkonto i Riksbanken för:

 • utbetalningar av medel enligt förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från ansvarigt försäkringsland i EU/EES,
 • utbetalningar av aktivitetsstöd och etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen,
 • utbetalningar av pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Pensionsmyndigheten, och
 • hantering av medel som betalas in efter sådana återkrav som avses i 108 kap. 14 a § socialförsäkringsbalken.
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Helen Kasström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet /BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Försvarsutskottet
Finansutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Kammarkollegiet
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Riksgälden
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skatteverket
Skolverket
Socialstyrelsen
Statskontoret
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:2, 2019-12-05

Diarienummerförteckning

S2019/00208/SF
S2019/02181/SF
S2019/03277/SF
S2019/04499/SF
S2019/04969/RS (delvis)
S2019/05108/SF