Miljödepartementet


Regeringsbeslut
9

2019-11-28
M2019/02105/V (delvis)
Naturvårdsverket
Valhallavägen 195
106 48 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Naturvårdsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:98, prop. 2018/19:1 utg.omr. 20, bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:96, prop. 2018/19:99 utg.omr. 20, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288, prop. 2019/20:2 utg.omr. 20, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

En sammanhållen landsbygdspolitik

Myndigheten ska redovisa hur man i samverkan med andra statliga aktörer bidragit till en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag N2018/04123/HL. 

Återrapportering avseende medelsanvändning

Naturvårdsverket ska redovisa medelsanvändning och resultat avseende arbetet med:

 • avancerad rening av läkemedelmedelsrester i avloppsvatten enligt förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, inklusive en bedömning av vilken typ av installation medlen gått till,
 • minskade utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar från dagvatten enligt förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön,
 • insamling och hantering av avfall på havsstränder enligt förordning (2018:58) om bidrag till strandstädning, inklusive en bedömning av sysselsättningseffekter och mängden avfall som hanterats samt
 • elfordonspremien enligt förordningen (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer, inklusive kommenterad individbaserad statistik över mottagarna.

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer för skador inom rennäringen

Naturvårdsverket ska redovisa hur de bidragit till arbetet med att i samverkan med Sametinget fortsatt arbeta med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen, i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och en gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Naturvårdsverket ska särskilt redovisa sitt arbete med vägledning om toleransnivåns betydelse vid eventuell prövning av förutsättningar för jakt på stora rovdjur.

3

Uppdrag

Prognoser

Naturvårdsverket ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

- den 17 januari,

- den 15 februari,

- den 2 maj,

- den 29 juli, och

- den 25 oktober.

Uppföljning av strandskyddet

Naturvårdsverket ska redovisa statistik som rör kommunernas och länsstyrelsernas beslut i ärenden om upphävande och dispens från strandskyddet samt tillsynsbeslut i strandskyddsärenden. Av redovisningen ska det framgå hur många upphävanden och dispenser samt tillsynsbeslut som länsstyrelserna och kommunerna har beslutat om under 2018, fördelat på kommuner. Statistiken ska visa vilket ändamål upphävandet haft eller för vilken åtgärd dispensen getts och vilket särskilt skäl som ligger till grund för beslutet. Vad avser tillsynsbeslut ska ändamålet med beslutet anges. Statistiken ska även visa kommunala beslut om dispens eller upphävande som överklagats eller som en länsstyrelse beslutat att överpröva enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken, samt kommuners och länsstyrelsers tillsynsbeslut som överklagats. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 april 2019.

Sammanställning av medel för biologisk mångfald

Naturvårdsverket ska sammanställa finansiella medel som används av myndigheter för biologisk mångfald under 2018. Redovisningen ska utgöra underlag till Sveriges rapportering om resursmobilisering och utformas i enlighet med FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD), (COP beslut XII/3). Naturvårdsverket ska samarbeta med Havs- och vattenmyndigheten, Statens Jordbruksverk och Skogsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 14 september 2019.

Medelsanvändning och resultat för naturvård och biologisk mångfald

Naturvårdsverket ska redovisa medelsanvändning och resultat för naturvård och biologisk mångfald avseende arbetet med skydd av och åtgärder för värdefull natur, statistik om naturreservatsärenden och sysselsättningseffekter samt arbetet med genomförandeplanen för nationalparker. Redovisningen ska vara möjlig att jämföra med tidigare års redovisningar och lämnas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2019.

Redovisning av stöd till lokala klimatinvesteringar

Naturvårdsverket ska samlat redovisa medelsanvändningen för anslag 1:16 Klimatinvesteringar. Redovisningen ska inkludera beslutade investeringar, förväntade resultat inklusive samhällsekonomiska effekter med särskilt fokus på additionalitet av stöden och, där så är möjligt, vilka sysselsättningseffekter som användningen av anslaget har gett upphov till. Vidare ska redovisningen innehålla en beskrivning av hur arbetet med uppföljning och utvärdering av stöden som ges med medel från anslaget fortskrider. Om det är relevant, ska Naturvårdsverket även ge förslag på ändringar för att öka stödens samhällsekonomiska effektivitet. Redovisningen ska ske med hjälp av underlag från Länsstyrelsen i Dalarnas län och Statens energimyndighet. Uppdraget ska redovisas årligen till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 april. Från och med 2020 ska redovisningen innehålla en beskrivning av hur myndigheten har arbetat med att utveckla och effektivisera arbetet med Klimatklivet. I redovisningen till den 15 april 2020 ska även finnas en bedömning av vilka samhällsekonomiska konsekvenser och konsekvenser på faktisk fördelning av stöd per åtgärdskategori, aktörer och geografisk spridning som det skulle få om bedömningskriteriet för stöd inom Klimatklivet ändras från klimatnytta per investeringskrona till klimatnytta per bidragskrona. Bedömningen av den samhällsekonomiska effektiviteten av en sådan ändring ska göras tillsammans med Konjunkturinstitutet.

Moderna beredskapsjobb i staten

Naturvårdsverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur Naturvårdsverket under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall inklusive inrättande av digital lösning

Naturvårdsverket ska upprätta och tillhandahålla en ändamålsenlig avfallsstatistik och spårbarhet av avfall som uppfyller kraven i de nya avfallsdirektiven. Naturvårdsverket ska som ett led i detta arbete senast den 31 januari 2020 redovisa förslag på de författningsändringar som behövs för att Naturvårdsverket ska kunna samla in och sammanställa de uppgifter som behövs för rapportering i enlighet med direktiven. Naturvårdsverket ska senast den 5 juli 2020 tillhandahålla en digital lösning för spårbarhet för farligt avfall som uppfyller kraven i avfallsdirektivet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2021. Av denna redovisning ska framgå hur arbetet framskridit och en tidplan för eventuellt fortsatt arbete samt förslag på de författningsändringar som behövs för att förbättra spårbarhet och den avfallsstatistik som inte omfattas av kraven i avfallsdirektiven. Arbetet ska utgå från tidigare redovisade uppdrag om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall (dnr M2016/02241/Ke och M2019/00235/Ke). Naturvårdsverket ska inhämta synpunkter från kommuner, länsstyrelser och övriga berörda myndigheter.

Konventionen för biologisk mångfald

Naturvårdsverket ska samordna arbetet mellan myndigheter, bransch- och civilsamhällsorganisationer för att säkerställa ett aktivt deltagande i framtagandet av det nya ramverket för Konventionen för biologisk mångfald (CBD). En redovisning ska göras av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa detta aktiva deltagande. Naturvårdsverket ska även redovisa förslag på svenska bidrag för att nå de CBD-mål som är relaterade till förhandlingarna om ett nytt ramverk som både beaktar miljömålen och en växande cirkulär bioekonomi. Det kan vara sådana som staten skulle kunna stå för och sådana som andra aktörer säger sig kunna göra. Naturvårdsverket ska i detta uppdrag särskilt samarbeta med Havs- och vattenmyndigheten, Statens Jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Folkhälsomyndigheten och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. I arbetet ska också hänsyn tas till Sveriges genomförande av de globala hållbarhetsmålen. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2020. En delredovisning ska göras den 1 mars 2020. 

Uppföljning av OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik

Under 2014 gjorde OECD sin tredje granskning av Sveriges miljöpolitik. Naturvårdsverket ska ta fram underlag till den uppföljning av granskningens slutsatser och rekommendationer som planeras till 2020. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 juni 2020.   

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:1

Naturvårdsverket (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket585 452
ap.1Naturvårdsverket (ram)585 452

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Naturvårdsverket

Anslagsposten får användas för Naturvårdsverkets förvaltningskostnader.

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till sådant av andra organiserat bedrivet utvecklingsarbete som främjar de verksamheter Naturvårdsverket ansvarar för.

Högst 200 000 kronor får användas till kostnader för deltagande i sekretariatsfunktionen i nätverket European Network of the Heads of Environment Protection Agencies, NEPA.

Anslagsposten får användas till kostnader för kanslistöd m.m. till Miljömålsrådet.

Högst 7 000 000 kronor får användas för information till konsument om miljö- och hälsopåverkan från textilkonsumtion samt till bidrag för utveckling av hållbara affärsmodeller som bidrar till att minska den miljömässiga belastningen i produktionen och komma högre upp i avfallshierarkin.

Högst 8 000 000 kronor får, efter rekvisition av Högskolan i Borås, användas för uppdraget om att etablera en plattform för hållbart mode och hållbara textilier (dnr M2018/01095/Ke).

Högst 15 000 000 kronor får användas för arbete med förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall, särskilt för att inrätta ett system för att uppfylla kraven i EU-lagstiftningen. Medlen får även användas till bidrag till andra myndigheter inom ramen för uppdraget ”Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall inklusive inrättande av digital lösning”.

Högst 78 000 000 kronor får användas för arbete för att minska plaster i hav och natur, exempelvis för stöd och deltagande i standardiseringsarbete med miljöstandarder för plast. Anslagsposten får användas för bidrag till andra, av dessa får högst:

 • 17 000 000 kronor användas för bidrag i enlighet med förordningen (2018:58) om bidrag till strandstädning för att stödja kommuners arbete med att samla in och hantera plastavfall och annat avfall som flutit iland på stränder vid havet. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen efter dialog med Havs- och vattenmyndigheten. Närmare om uppdraget framgår av regeringsbeslut dnr N2017/07501/KSR.
 • 25 000 000 kronor användas för bidrag i enlighet med förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön.
 • 5 000 000 kronor betalas ut som bidrag till Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) för att ta fram kunskap om mikroplastutsläpp från vägtrafiken.

 

1:2

Miljöövervakning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket238 514
ap.1Miljöövervakning (ram)208 514
ap.6Bidrag till ideella miljöorganisationer (ram)30 000
Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten156 700
ap.3Miljöövervakning m m - del till HaV (ram)153 700
ap.5Bidrag till Swedish Water House (ram)3 000
Disponeras av Tillväxtverket5 000
ap.2Miljöövervakning m m - del till Tillväxtverket (ram)5 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Miljöövervakning

Anslagsposten får användas för övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön, för miljömålsuppföljning, för programmet för utsläpp och avfall, för arbete med utsläppsrätter samt för utvecklingsarbete och internationell rapportering.

Anslagsposten får användas till förbättrad övervakning av farliga kemikalier, med prioritet åt den hälsorelaterade övervakningen.

Anslagsposten får användas till fortsatt inventering, riskbedömning och analyser av platser där brandskum med innehåll av svårnedbrytbara fluorbaserade miljögifter, s.k. PFAS, hanterats och till fördjupad övervakning och analys av sådana verksamma ämnen i växtskyddsmedelsprodukter för vilka säkra nivåer för miljön (riktvärden) återkommande överskrids i de ytvatten som omger åkermark, eller vilka har hög fyndfrekvens.

ap.2 Miljöövervakning m m - del till Tillväxtverket

Anslagsposten får användas till kostnader för Delegationen för cirkulär ekonomi.

ap.3 Miljöövervakning m m - del till HaV

Anslagsposten får användas för övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön, inklusive viss internationell rapportering, samt till miljömålsuppföljning.

Anslagsposten får användas till förstärkt övervakning av söt-, grund- och kustvatten.

ap.5 Bidrag till Swedish Water House

Anslagsposten ska användas för bidrag till verksamheten vid Swedish Water House (SWH). Havs- och vattenmyndigheten ska betala ut bidraget till stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI). Bidraget ska användas till att generera och förmedla kunskap och erfarenheter om internationella vattenfrågor, framför allt inom området integrerad vattenförvaltning.

ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till ideella miljöorganisationers arbete som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, eller något av de prioriterade målen i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.

Högst 20 000 000 kronor får betalas ut som bidrag till organisationen Håll Sverige Rent för arbete med att generera och förmedla kunskap och erfarenheter som bidrar till minskad nedskräpning med särskild satsning riktad till allmänheten och då särskilt barn och unga. Arbetet ska ske i enlighet med överenskommen handlingsplan.

5 000 000 kronor ska betalas ut som bidrag till organisationen Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim) för dess arbete med att skapa och förmedla kunskap i syfte att minska utsläppen av luftföroreningar, inklusive växthusgaser.

1:3

Åtgärder för värdefull natur (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket859 535
ap.2Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m. (ram)859 535

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m.

 1. Anslagsposten får användas för kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som avser skötsel, fastighetsförvaltning, byggnadsinvesteringar, samt uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat, områden som ingår i eller föreslås ingå i nätverket Natura 2000, andra områden med områdesskydd, Kungliga nationalstadsparken, världsarv, Ramsarområden och biosfärområden.
 2. Anslagsposten får användas för kostnader som avser arbete med artbevarande, artskydd, grön infrastruktur, inklusive regionala handlingsplaner, vilt- och rovdjursförvaltning, invasiva främmande arter,  inventering och kunskapsstöd vad gäller arter och naturtyper samt annan övervakning. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna och Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet avseende samma ändamål, samt för visst arbete med rovdjursinventeringar hos berörda samebyar.
 3. Anslagsposten får användas för kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som avser friluftsliv, inklusive att samordna och leda arbetet med att förverkliga regeringens friluftslivspolitik och allemansrätt samt kommunikation och utbildning inom naturvårdsområdet.
 4. Anslagsposten får användas för kostnader för det statliga ledsystemet i fjällen, etablering och drift av ett lavinprognosprogram för den svenska fjällkedjan, verksamhet inom ramen för Fjällsäkerhetsrådet och Nationella snöskoterrådet samt för samebyarnas arbete att ta fram och genomföra terrängkörningsplaner. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.
 5. Anslagsposten får användas för statsbidrag till naturvårdsprojekt enligt  1 § 1–6 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt för statsbidrag till naturvårdsprojekt för att restaurera och anlägga våtmarker enligt 1 § 7–8 i samma förordning. Anslagsposten får användas som bidrag till länsstyrelserna för att restaurera och anlägga våtmarker. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning avseende samma ändamål.
 6. Anslagsposten får användas för bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt för eventuella akuta åtgärder – utförda efter samråd med Naturvårdsverket – i arbetet med att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer.
 7. Anslagsposten får användas för arbete som avser lokal och traditionell kunskap samt får utbetalas som bidrag till Centrum för biologisk mångfald avseende samma ändamål.
 8. Anslagsposten får användas för bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).
 9. Anslagsposten får användas för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter, särskilt insatser för att genomföra programmen. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.
 10. Intäkter från fastighetsuthyrning, arrenden, naturvårdsskötsel m.m. får användas i verksamheten under anslaget.
 11. Högst 12 000 000 kronor får användas som bidrag till länsstyrelser, kommuner eller Statens veterinärmedicinska anstalt för att finansiera åtgärder för begränsning av massförekomst av översvämningsmyggor.

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket708 368
ap.1Sanering och efterbehandling av förorenade områden (ram)548 368
ap.5Sanering o återställ - del till efterbehandling av mark för bostadsbyggande (ram)160 000
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning65 000
ap.3Sanering o återställ - del till SGU (ram)65 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län60 000
ap.6Sanering o återställ - till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)60 000
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten3 000
ap.2Sanering o återställ - del till SSM (ram)3 000
Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten42 000
ap.7Sanering o återställ - Sanering vrak- del till HaV (ram)42 000
Disponeras av Statens geotekniska institut13 000
ap.4Sanering o återställ - Sanering forskning- del till SGI (ram)13 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sanering och efterbehandling av förorenade områden

Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande.

Anslagsposten får användas för att finansiera inventeringar, undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgärder, för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida sanerings- och återställningsinsatser i landet.

Anslagsposten får användas för sanering av miljögifter för att minska spridning till havs- och vattenmiljö, 20 000 000 kronor får användas för förstärkt arbete med förorenade sediment i hav och inlandsvatten.

Anslagsposten får användas för utrednings- och åtgärdskostnader som återkrävs av ansvariga enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning.

Anslagsposten får användas till att åtgärda saneringsobjekt som är särskilt angelägna från risksynpunkt och till akuta saneringsinsatser.

Anslagsposten får användas till kostnader för avhjälpande som uppkommit med anledning av att en tillsynsmyndighet har begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 § miljöbalken eller beslutat om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken.

ap.2 Sanering o återställ - del till SSM

Anslagsposten får användas för omhändertagande av herrelösa strålkällor och visst historiskt radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet.

ap.3 Sanering o återställ - del till SGU

Anslagsposten får användas för att inventera samt, i enlighet med den gällande prioritetsordningen, genomföra ansvarsutredningar, nödvändiga undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll på områden där staten har ett visst ansvar för avhjälpande och där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpande.

Avsättningar för sanering och återställning av förorenade områden ska redovisas mot anslag det budgetår som utgifterna hänför sig till.

ap.4 Sanering o återställ - Sanering forskning- del till SGI

Högst 10 000 000 kronor får användas för teknikutvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) av dessa för högst 1 500 000 kronor får användas för visst arbete vid Statens geotekniska institut (SGI).

Anslagsposten får användas av Statens geotekniska institut för tillämpad forskning och en effektiv spridning av kunskapsresultat med särskilt fokus på forsknings- och utvecklingsprojekt som rör undersökning, utredning och åtgärder av förorenade sediment och fibersediment.

ap.5 Sanering o återställ - del till efterbehandling av mark för bostadsbyggande

Anslagsposten får användas för bidrag till efterbehandling av mark för bostadsbyggande samt för framtagande av underlag för att genomföra sådana åtgärder enligt förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande.

Anslagsposten får användas för visst arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.

ap.6 Sanering o återställ - till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för arbete vid länsstyrelserna med tillsyn över förorenade områden i syfte att öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder så att det framtida behovet av bidragsfinansiering minskar. Anslagsposten disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län för fördelning till samtliga länsstyrelser. 

ap.7 Sanering o återställ - Sanering vrak- del till HaV

Anslagsposten får användas för att finansiera de undersökningar och utredningar som krävs för att genomföra saneringsåtgärder, sanering av enskilda vrak som är särskilt angelägna från risksynpunkt och myndighetens egna arbete med detta.

Anslagsposten får även användas till kostnader för avhjälpande som uppkommit med anledning av att en tillsynsmyndighet har begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 § miljöbalken eller beslutat om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken.

1:5

Miljöforskning (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket78 825
ap.1Miljöforskning (ram)78 825

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Miljöforskning

 1. Anslagsposten får användas för att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med miljökvalitetsmålen, miljöbalken och underlag för internationellt förhandlingsarbete.
 2. Naturvårdsverket ska besluta hur medlen till miljöforskning ska fördelas. Medlen ska fördelas så att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.
 3. Verksamheten får omfatta forskningsbidrag, uppdragsforskning, beredningsarbete, kunskapsöverföring från forskning, kunskapssammanställningar och utredningar med anknytning till forskningen. Medlen får även omfatta finansiering av forskare i de internationella samarbeten Naturvårdsverket är involverad i.
 4. 17 000 000 kronor ska användas för bidrag till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Medlen till stiftelsen ska användas till utgifter för statens andel av den forskning som bedrivs samfinansierat med näringslivet samt får även användas för nationell finansiering av EU-projekt. Beslut om finansiering fattas av SIVL när en överenskommelse har träffats med näringslivet om samfinansierad forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. SIVL ska lämna en redovisning till Naturvårdsverket hur medlen har använts.
 5. Anslagsposten får användas för svenska forskares deltagande i den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES). Naturvårdsverket ska även betala ut minst 1 500 000 kronor till sekretariatet för den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) avseende Sveriges bidrag till dess verksamhet.
 6. Anslagsposten får användas för IT-baserad administration av forskningsansökningar.
 7. 1 000 000 kronor ska användas för bidrag till projektet New Climate Economy (NCE) vid The Global Comission on the Economy and Climate som är placerad hos World Resources Institute.  

1:13

Internationellt miljösamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket29 400
ap.1Bilateralt miljösamarbete (ram)29 400
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten16 500
ap.8Bilateralt miljösamarbete Ryssland - del till Strålsäkerhetsmyndigheten (ram)16 500

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Bilateralt miljösamarbete

Anslagsposten får användas för kostnader för myndigheters bilaterala miljö- och klimatsamarbete med länder med stor påverkan på den globala miljön eller som är av strategisk betydelse i det globala miljö- och klimatsamarbetet. Anslagsposten får även användas för stöd till ökat ryskt deltagande och genomförande av aktiviteter som drivs inom ramen för Barents Euro-Arktiska råd, Arktiska rådet och Östersjöstaternas råd (CBSS) och som syftar till miljöförbättringar i Ryssland. Anslagsposten får även användas för att stödja genomförandet av de svenska ordförandeskapen i Barents miljöarbetsgrupp 2018–2019. Naturvårdsverket beslutar om fördelning av medel efter samråd med berörda myndigheter. I beslut bör beaktas hur föreslagna insatser bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen och Generationsmålet. Medlen utbetalas i svenska kronor.

Minst 2 500 000 kronor ska användas för insatser som har bäring på miljön i Ryssland inom Barents Euro-Arktiska råd, Östersjöstaternas råd och Arktiska rådet.

Anslagsposten får användas för bidrag till aktörer som bedriver verksamhet inom ramen för de bilaterala miljö- och klimatsamarbeten som myndigheterna ansvarar för.

1 000 000 kronor ska användas för årligt bidrag till China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED).

ap.8 Bilateralt miljösamarbete Ryssland - del till Strålsäkerhetsmyndigheten

Anslagsposten får användas till samarbete med Ryssland inom områdena hantering av radioaktivt och nukleärt avfall, nukleär icke-spridning, utvecklingen av stärkta beredskapskontakter (inkl. miljöövervakning) mellan Sverige och nordvästra Ryssland, samt avvecklingsfrågor relaterade till kärnkraftverk i Sveriges närområde. 

Högst 3 000 000 kronor får användas till administration och samordning.

1:14

Skydd av värdefull natur (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket978 000
ap.1Skydd värdefull natur - till NV (ram)978 000

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Skydd värdefull natur - till NV

 1. Anslagsposten får användas för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken inom Naturvårdsverkets ansvarsområde.
 2. Anslagsposten får användas för kostnader som avser förvärv och avtalslösningar för statens räkning av värdefulla naturområden, särskilt skogar och marina områden.
 3. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för skydd av värdefulla naturområden.
 4. Anslagsposten får användas för kostnader som avser värdering, förhandling och förrättning efter prövning i varje enskilt fall i samband med skydd av värdefulla naturområden enligt miljöbalken, kostnader för arbete, utredningar och inventeringar som ger underlag för detta skydd, förslag till utpekande till nätverket Natura 2000 (inklusive arbete med bevarandeplaner) samt sådana övriga kostnader och kostnader för visst arbete vid länsstyrelserna som hör samman med skydd av värdefulla naturområden.
 5. Anslagsposten får användas för bidrag till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län för att genomföra programmen för skydd av tätortsnära natur.
 6. Anslagsposten får användas för bidrag till länsstyrelserna för en tillfällig insats för att slutföra ärenden och fatta beslut om naturreservat i syfte att minska länsstyrelsernas ärendebalanser vad avser skydd av värdefulla naturområden, särskilt för de ärenden där markersättningen är helt löst.
 7. Intäkter från försäljning av fastigheter ska tillföras anslaget.

1:16

Klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket1 480 000
ap.1Stöd till klimatinvesteringar (ram)1 447 000
ap.6Administration - del till Naturvårdsverket (ram)33 000
Disponeras av Statens energimyndighet3 000
ap.8Samordning av laddinfrastruktur - del till Energimyndigheten (ram)3 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län17 000
ap.7Klimatinvest. - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)17 000
Disponeras av Trafikverket8 000
ap.9Klimatinvesteringar - del till Trafikverket (ram)8 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Stöd till klimatinvesteringar

Anslagsposten får användas för utbetalning av stöd till klimatinvesteringar inklusive biogas och installation av laddinfrastruktur och laddningspunkter enligt förordningar som regeringen beslutat.

200 000 000 kronor får enbart användas till biogasåtgärder.

Högst 50 000 000 kronor får betalas ut med stöd av förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

ap.6 Administration - del till Naturvårdsverket

 1. Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration av klimatinvesteringsstödet och stöden för installation av laddningspunkter till elfordon.
 2. Anslagsposten får användas för arbete med information, uppföljning och utvärdering av stöd till klimatinvesteringar och stöden för installation av laddningspunkter till elfordon. Anslagsposten får användas av Naturvårdsverket och andra myndigheter som bidrar till arbetet.

ap.7 Klimatinvest. - del till Länsstyrelsen i Örebro

 1. Anslagsposten får användas för samordning och stöd till länsstyrelsernas arbete med klimatinvesteringar i länen och dess kommuner. Anslagsposten disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län för fördelning till samtliga länsstyrelser.
 2. Anslagsposten får användas för utgifter för arbete med klimatinvesteringsstödet och yttranden om ansökningar, samverkan och dialog med aktörer i länet för att stimulera till effektiva åtgärder och synergieffekter mellan olika projekt. Anslagsposten får också användas till information om och uppföljning av stödet samt till regional samordning av arbetet, och till information om stöden för installation av laddningspunkter till elfordon.

ap.8 Samordning av laddinfrastruktur - del till Energimyndigheten

Anslagsposten får användas för utgifter för samordning av stöd till laddinfrastruktur.

ap.9 Klimatinvesteringar - del till Trafikverket

Anslagsposten får användas för miljökompensation i enlighet med förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

1:19

Elfordonspremie (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket40 000
ap.1Elcykelpremie (ram)40 000

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Elcykelpremie

Anslagsposten får användas för att täcka det kreditutnyttjande som finns på anslagsposten samt för bidragsutbetalningar till följd av beslut fattade 2018. Av de medel som inte används för att täcka kreditutnyttjandet får högst 3 000 000 kronor användas för de administrativa utgifter som stödet medför.

1:21

Teknikneutral laddinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket0
ap.1Teknikneutral laddinfrastruktur (ram)0

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Teknikneutral laddinfrastruktur

Anslaget får användas för utgifter för ett teknikneutralt stöd och statsbidrag för investering i infrastruktur för alternativa drivmedel.

Anslaget får användas först efter beslut av regeringen.             

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:3

Stöd till friluftsorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket47 785
ap.10Stöd till friluftsorganisationer (ram)47 785

Villkor för anslag 13:3

ap.10 Stöd till friluftsorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till föreningen Svenskt Friluftsliv enligt förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
13:3 Stöd till friluftsorganisationer
ap.101 433Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Naturvårdsverket
ap.117 2633 %0
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.17 875Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
1:3 Åtgärder för värdefull natur
ap.25 000Inget0
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
1:5 Miljöforskning
ap.10Inget0
1:13 Internationellt miljösamarbete
ap.1810Inget0
ap.8495Inget0
1:14 Skydd av värdefull natur
ap.15 000Inget0
1:16 Klimatinvesteringar
ap.10Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
1:19 Elfordonspremie
ap.10Inget0
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Naturvårdsverket
ap.2ram
1:3 Åtgärder för värdefull natur
ap.1ram
1:13 Internationellt miljösamarbete
ap.3ram
1:16 Klimatinvesteringar
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.152 00030 00015 0007 0002023
ap.358 00025 00025 0008 0002023
1:3 Åtgärder för värdefull natur
ap.2440 000220 000160 00060 0002027
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.11 500 000390 000410 000700 0002028
ap.330 00020 00010 00002021
ap.5400 000130 000140 000130 0002027
ap.730 00015 00013 0002 0002022
ap.45 0002 5002 50002021
1:5 Miljöforskning
ap.1102 00054 00030 00018 0002023
1:13 Internationellt miljösamarbete
ap.14 0002 0001 0001 0002022
ap.84 0002 0001 5005002023
1:14 Skydd av värdefull natur
ap.142 00025 00010 0007 0002068
1:16 Klimatinvesteringar
ap.11 600 000800 000700 00066 0002023
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur
ap.1100 00025 00025 00050 0002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden i tabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)115 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

INVESTERINGSPLAN

Följande gäller som riktlinje för angivna samhällsinvesteringar.

Miljoner kronorBudget 2019Beräknat 2020Beräknat 2021

Total kostnad

2019-2021

Anskaffning och utveckling av nya investeringarSkydd av värdefull natur (del av 1:14)7636636632 089
Byggnader, anläggningar m.m. i anslutning till skyddad värdefull natur (del av 1:3 ap.2)404040120
Summa utgifter för anskaffning och utveckling8037037032 209
Varav investeringar i anläggningstillgångarfinansiering anskaffning och utveckling140140140420
FinansieringAnslag 1:147636636632 089
Anslag 1:3 ap.2404040120
Summa finansiering anskaffning och utveckling8037037032 209
Vidmakthållning av befintliga investeringarSkötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m.7885517612 099
Summa utgifter för vidmakthållande7885517612 099
Varav investeringar i anläggningstillgångar0000
FinansieringAnslag 1:3 ap.27885517612 099
Summa finansiering  av vidmakthållande7885517611 899
Totala utgifter för anskaffning, utveckling och vidmakthållande av investeringar1 5911 2541 4644 308
Totalt varav investeringar i anläggningstillgångar140140140420

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturvårdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2547 954
2019-02-2547 954
2019-03-2547 954
2019-04-2547 954
2019-05-2547 954
2019-06-2547 954
2019-07-2549 621
2019-08-2549 621
2019-09-2549 621
2019-10-2549 621
2019-11-2549 621
2019-12-2549 623
Summa585 452
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturvårdsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Naturvårdsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
NOx007 5007 50000
Batterifonden000000
EMAS180140140018
Kadmiumfonden001 5001 50000
Summa1809 1409 140018
Tjänsteexport
Utvecklingssamarbete m.m.0020 00020 00000
Offentligrättslig verksamhet
Jägarregister: Jaktkort006 9506 95000
Jägarregister: Jägarexamen1 45005 0505 05001 450
Summa1 450012 00012 00001 450
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt lagen om handel med utsläppsrätter2714000000
Övrig offentligrättslig verksamhet2552005 90005 9005 900
Miljösanktionsavgifter2537007 50007 5007 500
Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken2537004 1004 10000
Summa0017 5004 10013 40013 400
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Resterande medel i Batterifonden avsätts till forskning för utveckling av hållbara och kostnadseffektiva återvinningsmetoder för alla typer av batterier, fordonsenergirelaterad batteriforskning och batteriforskning för resurseffektivt nyttjande av förnybar energi. Statens energimyndighet ska fördela forskningsmedlen. Naturvårdsverket ska betala ut medel till Energimyndigheten när projekt är beviljade.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag för vad som anges i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., får Naturvårdsverket, inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över, besluta om investeringar och förvärv när den beräknade utgiften för anskaffningen inte överstiger 20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor ska myndigheten lämna över frågan till regeringen för prövning.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 1. Naturvårdsverket får, enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m., besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor.
 2. Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt ska inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Martin Palm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Arbetsmarknadsdepartementet
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Finansdepartementet, Avdelningen för offentlig förvaltning/ESA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Boverket
Domstolsverket
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Konsumentverket
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturhistoriska riksmuseet
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens geotekniska institut
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens väg och transportforskningsinstitut
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges Domstolar
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Centrum för biologisk mångfald
Fjällsäkerhetsrådet
Håll Sverige Rent
IVL Svenska Miljöinstitutet
Laponiatjuottjudus
Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim)
Nationella snöskotersrådet
Nordiska miljöfinansieringsbolaget
Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL)
Stockholm International Water Institute (SIWI)
Svenskt Friluftsliv
Sveriges Kommuner och Landsting
Swedish Water House
The Global Commission in the Economy and Climate