Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2019-12-19
S2018/00532/SF
S2019/02814/SF
S2019/05292/RS (delvis)
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 1056
405 22 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

ISF ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet, efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och ISF, rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock inte senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Ökad kunskap om efterlevandestöd och andra socialförsäkringsförmåner när barn är placerade

ISF ska kartlägga och analysera vilka socialförsäkringsförmåner som är av betydelse i samband med att barn är placerade i HVB-hem eller liknande samt redovisa vilka överväganden som görs av kommunen avseende försörjningen under placeringstiden och vilka konsekvenser det får för berörda barn. Myndigheten ska vidare i den mån det är möjligt analysera vilken betydelse som bestämmelserna i 6 kap. socialtjänstförordningen (2001:937) har i detta hänseende. ISF ska också kartlägga i vilken utsträckning flickor och pojkar som det lämnas efterlevandestöd för är placerade av det allmänna i ett HVB-hem eller liknande där det allmänna tar ansvar för barnets försörjning. I kartläggningen ska ingå att analysera i vilken omfattning 106 kap. 33 § SFB tillämpas samt vilken huvudman som ansvarar för olika slags placeringar. 

I den del som avser socialförsäkringsförmåners betydelse vid placeringar ska Socialstyrelsen, i den mån det är förenligt med offentlighets- och sekretesslagstiftningen, bistå ISF med dels registerdata om placeringar, dels information om kommuners handläggning och överväganden avseende barns försörjning under placeringstiden. I sistnämnda del ska, i den utsträckning det finns behov av det, ISF inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner. 

Myndigheten ska utifrån sina analyser och identifierade behov lämna förslag på åtgärder. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2021.

Agenda 2030

ISF ska i sin granskningsverksamhet bidra till genomförandet avseende för myndighetens granskningsområde särskilt relevanta mål i Agenda 2030. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2022.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 10 februari,
  • 4 maj,
  • 27 juli och
  • 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

Beslut om uppdragetRedovisningstidpunkt

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

Regleringsbrev för 2017
S2017/02622/SF (delvis)
S2018/04767/SF (delvis)

1 december 2020
1 december 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A1 april 2020
15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA1 april 2020
15 januari 2021

Uppföljning av nya åldersgränser och ökad flexibilitet m.m. i föräldraförsäkringen

Regleringsbrev för 201810 mars 2020

Uppföljning av reform inom bostadsbidrag och underhållsstöd för barn som bor växelvis

Regleringsbrev för 2018

15 december 2020
15 december 2022

Uppdrag angående uppföljning och utvärdering av förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

S2019/03299/SF (delvis)

30 november 2020
30 november 2021

Uppdrag att granska Försäkringskassans tillämpning av utredningsskyldigheten enligt 110 kap. 13 § socialförsäkringsbalken i vissa fall

S2019/03411/SF (delvis)30 november 2020

Uppdrag att analysera variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning

S2019/03412/SF(delvis)

11 december 2020

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen70 822
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)70 822

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Inspektionen för socialförsäkringen

Anslagsposten får användas för Inspektionen för socialförsäkringens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.12 1243 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 902
2020-02-255 902
2020-03-255 902
2020-04-255 902
2020-05-255 902
2020-06-255 902
2020-07-255 902
2020-08-255 902
2020-09-255 902
2020-10-255 902
2020-11-255 902
2020-12-255 900
Summa70 822
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Esbjörn Åkesson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Socialstyrelsen