Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2019-12-19
UD2019/18963/PLAN
(delvis)
UD2019/19714/EU
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:3 Nordiskt samarbete
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 5, bet. 2019/20:UU1, rskr. 2019/20:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:3

Nordiskt samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet800
ap.1Nordiskt samarbete (ram)800
Disponeras av Kammarkollegiet12 795
ap.3Bidrag till Svenska Föreningen Norden (ram)8 000
ap.6Nordiskt samarbete (ram)4 795

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiskt samarbete

Medlen under anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Medel under anslagsposten får användas för möten, seminarier m.m. med fokus på Sveriges deltagande i verksamhet med anknytning till Nordiska ministerrådet, samt för motsvarande kostnader för att främja vissa andra former av nordiskt samarbete, företrädesvis i närområdet. 

ap.3 Bidrag till Svenska Föreningen Norden

Medel under anslagsposten får användas för bidrag till Svenska Föreningen Norden.

Medlen ska användas till att stärka Svenska Föreningen Nordens möjligheter att bidra till ökat engagemang i företrädesvis Sverige för nordiska frågor. Av Svenska Föreningen Nordens verksamhetsberättelse ska framgå hur medlen har använts för att uppnå denna målsättning och vilket resultat som uppnåtts. En jämförelse ska göras med uppnått resultat från föregående år.

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Svenska Föreningen Norden med en fjärdedel per gång, i början av januari, i början av april, i början av juli och i början av oktober.

ap.6 Nordiskt samarbete

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi (Strategi för användning av medel avseende budgetåret 2020, under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:3 Nordiskt samarbete, anslagsposten 6). Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:3 Nordiskt samarbete
ap.124Inget0
ap.30Inget0
ap.6383Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Matilda Lindén
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli
Utrikesdepartementet, RS, PLAN, EKO
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksdagen, Nordiska rådets svenska delegation
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Svenska Föreningen Norden