Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2019-12-05
N2019/03095/JL
N2019/03046/SSS (delvis)
N2019/02868/JL m.fl.
Se bilaga 1
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens jordbruksverk inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 23, bet. 2018/19:MJU2, rskr. 2018/19:113, prop. 2018/19:99 utg.omr. 23, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288, prop. 2019/20:2 utg.omr. 23, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:67).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 21 december 2018, den 21 mars 2019, den 27 juni 2019 och den 24 oktober 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens jordbruksverk (Jordbruksverket).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generellt återrapporteringskrav

Jordbruksverket ska

– redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart. Redovisningen av verksamhetens resultat ska genomföras med hjälp av indikatorer.

TA-medel

Jordbruksverket ska lämna en redovisning av användningen av TA-medel (Teknisk Assistans) från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Digitalisering

Jordbruksverket ska redovisa större utvecklingsprojekt inom digitalisering. Jordbruksverket ska för dessa redovisa realiserad respektive planerad nyttohemtagning. En bedömning ska göras av den förväntade nyttan i förhållande till investeringskostnaden. Jordbruksverket ska även redovisa viktigare e-tjänster som utvecklats under året och vilken förväntad nytta de beräknas ge för kund. Jordbruksverket ska för 2019 beskriva kostnader för att förvalta respektive utveckla it-system för att handlägga EU-stöd.

Styrnings- och uppföljningssystem för EU-program

Jordbruksverket ska avseende landsbygdsprogrammet, programmet för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonden och havs- och fiskeriprogrammet tillhandahålla styrnings- och uppföljningssystem (inom ramen för SUSS-JBR och SUSS-PoF) som säkerställer att uppföljning av handläggningstider och måluppfyllelse kan göras.

Antibiotikaresistens

Jordbruksverket ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Jordbruksverket ska redovisa hur verksamheten bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är regeringens uppdrag åt Tillväxtverket inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (N2018/04123/HL).

3

Uppdrag

1. Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att följande likvärdiga målsättningar ska vara vägledande för Jordbruksverkets hantering av EU-stöd:

– att minska de administrativa kostnaderna,

– att effektivisera och förenkla för företag och myndigheter,

– att sträva efter att stöden i så stor utsträckning som möjligt kan betalas ut så tidigt som regelverket tillåter och

– att minska andelen fel i stödhanteringen.

Jordbruksverket ska även redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden. Redovisning av kostnader för Jordbruksverket ska fördelas på ärendehantering, kontroll, information, utredningar, utveckling, normering och samordning av marknadsstöd, jordbrukarstöd, landsbygdsstöd respektive fiskeristöd. Redovisningen ska även omfatta genomförda och planerade åtgärder för att väsentligt minska kostnaderna för administrationen, åtgärder för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning samt under året uppnådda kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2019.

2. Tillsyn över djurhälsopersonal

Jordbruksverket ska redovisa vilka metoder som använts i tillsynen över djurhälsopersonalen, omfattningen av tillsynen, viktigare iakttagelser i tillsynen samt vilka eventuella skillnader som finns inom landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2019 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

3. Moderna beredskapsjobb i staten

Jordbruksverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

5. Preciserad inriktning för civilt försvar

Jordbruksverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

- Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

- Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.

- Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

6. Förberedelser inför kommande programperiod för EU-fonderna

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med att förbereda och utarbeta EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 2021—2027, bland annat vad gäller arbetet med en strategisk plan. Möjlighet att uppnå politiska målsättningar, administrationskostnader för olika stödformer samt förenkling för stödmottagare ska beaktas i arbetet. Jordbruksverket ska även bistå regeringen i arbetet med att förbereda och utarbeta havs- och fiskeriprogram för perioden 2021—2027. Jordbruksverket ska redovisa behov av tillkommande utvecklingsarbete och vad det beräknas kosta liksom hur administrationen av EU-stöd kan göras mindre kostnadskrävande i nästa programperiod. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2020.

7. Metangasreducering

Jordbruksverket ska redovisa användningen av stödet till metangasreducering och dess effekter för perioden 1 oktober 2016 till den 30 september 2018. Redovisningen ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2019.

8. Prognoser

Jordbruksverket ska redovisa prognoser för 2019—2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Prognoserna ska lämnas

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli och

– den 25 oktober.

Pågående uppdrag redovisas i bilaga 2.

Rutiner för utbetalning av EU-stöd

Jordbruksverket ska säkerställa att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för att upprätta prognoser och kontrollera tillgång till anslagsmedel avseende utbetalning av jordbrukarstöd, marknadsstöd och projekt- och företagsstöd samt se över processen för prognosinlämning inför utbetalning av dessa. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2019.

Den gemensamma jordbrukspolitikens effekter på hållbar utveckling

Jordbruksverket ska i samverkan med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna samt andra berörda myndigheter föreslå ett program för löpande uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (GJP:s) effekter, under perioden 2020 till och med 2024. Målet för arbetet inom programmet ska vara att leverera framåtsyftande och policyrelevanta analyser på såväl EU-nivå som nationell nivå. Programmet ska utgå från Agenda 2030:s integrerade och balanserade perspektiv på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Detta inkluderar förslag till uppföljning av och utvärdering av GJP:s effekter på de nationella miljömålen, livsmedelsstrategin, de landsbygdspolitiska målen och andra relevanta mål. Analyserna i programmet ska ge möjlighet att bedöma budgetmässig och samhällsekonomisk kostnadseffektivitet i olika åtgärder. I arbetet ska andra utrednings- och utvärderingsuppdrag beaktas. GJP:s effekter på EU-nivå samt motsvarande arbete i andra länder och inom kommissionen bör följas. I programmet ska det finnas en flexibilitet att kunna analysera konsekvenser av eventuella förändringar i politiken. Erfarenheter från arbetet i det tidigare projektet GJP:s miljöeffekter ska tillvaratas. Jordbruksverket ska i redovisningen föreslå vilka andra myndigheter som bör ingå i genomförandet av förslaget till program. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2019.

 

Distriktsveterinärerna

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten säkerställer att Distriktsveterinärernas försäljning av foder och annan försäljning som bedrivs inom ramen för Distriktsveterinärerna begränsas till det som är nödvändigt för att fullgöra de uppgifter Jordbruksverket har enligt förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 oktober 2019.

Åtgärder för minskat utsläpp av ammoniak

Den 28 mars 2019 beslutade regeringen om ett nationellt luftvårdsprogram [dnr M2019/00243/Kl]. Av programmet framgår att ytterligare arbete med att minska ammoniakutsläppen behöver vidtas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar. Jordbruksverket ska därför i en särskild informationsinsats uppmärksamma jordbrukare på möjligheten att söka ersättning i landsbygdsprogrammet för åtgärder som minskar utsläppen av ammoniak. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2020.

Stöd till bredband

Jordbruksverket ska uppdatera och tillhandahålla riktlinjer och rutinbeskrivningar för stöd till bredband i enlighet med gällande regelverk för landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket ska även redovisa vilka löpande åtgärder som genomförs för att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att handlägga bredbandsstöden. Redovisningen ska ske till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk109 231
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)109 231

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

1. Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnaderna för företag med avlägset belägen djurhållning avseende livsmedelsproducerande djur. Av anslaget ska högst 7 300 000 kronor användas till kostnader för avlägset belägen djurhållning. Dessa medel får disponeras enligt förordningen (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader. 

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk9 933
ap.2Djurhälsovård (ram)9 933

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

3. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 21 och 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk134 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)54 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)47 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. Anslagsposten får användas till smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen och zoonoslagen.

3. Anslagsposten får användas för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Anslagsposten får användas för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Högst 2 500 000 kronor får användas för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av ehec-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av ehec-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande får ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

7. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

8. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen får användas för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

2. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

3. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen får användas även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller (Transmissible spongiform encephalopathies) för riskdjur.

Medlen får användas av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

2. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:8

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk628 080
ap.1Förvaltningskostnader (ram)628 080

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslaget får finansiera verksamheten i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård med högst 1 950 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

2. Anslaget får finansiera verksamheten i Centrala djurförsöksetiska nämnden med högst 5 000 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

3. Av medlen bör minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

4. Av medlen bör 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper. Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

5. Anslaget får användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och av EU-medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 691103 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.

6. Anslaget ska användas för att ersätta Tullverket för dess särkostnader med högst 200 000 kr för kontroller av förbud mot utsläppande på marknaden för import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls samt kontroller av handel med sälprodukter. Tullverket fakturerar Jordbruksverket månadsvis i efterskott. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader.

7. Jordbruksverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Jordbruksverket ska betala totalt 229 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

8. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för arbete med att underlätta export av livsmedel och jordbruksprodukter.

9. Av anslaget bör minst 5 000 000 kronor användas till arbetet med djurskyddskontrollen.

10. Av anslaget får högst 15 000 000  kronor användas för arbete inom Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor. 

1:9

Bekämpande av växtskadegörare (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk5 000
ap.1Bekämpande av växtskadegörare (ram)5 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Bekämpande av växtskadegörare

1. Anslaget får användas för utgifter för åtgärder mot växtskadegörare samt för att ersätta enskilda för skada till följd av sådana åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318). Utgifter för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder, marknadskontroller, inventeringar m.m. mot karantänskadegörare finansieras också med detta anslag liksom undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. Vidare får anslaget användas till internationellt engagemang inom området bekämpande av växtskadegörare. Slutligen används anslaget för utgifter för verifiering av de svenska skyddade zonerna.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för kostnader för undersökningar av förekomsten av växtskadegörare, ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen och infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

1:10

Gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk8 018 000
ap.1Gårdsstöd m.m. (ram)8 016 920
ap.4EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar (ram)1 080

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Gårdsstöd m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare.

2. Gårdsstöd samt medel avsatta för särskilt stöd ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Återbetalda felaktigt utbetalda belopp enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (nedan förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken) (20 procent) och tvärvillkor enligt samma förordning (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar

EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk226 000
ap.1Intervention för jordbruksprodukter m.m. (ram)226 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1. Anslaget får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken  (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk33 250
ap.1Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020 (ram)33 250

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020

1. Anslaget ska disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under anslaget 1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.

2. Anslagna medel får användas får s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt upphävande av rådets förrordning (EG) nr 1083/2006 (nedan den gemensamma förordningen för ESI-fonderna) och artikel 78.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (nedan havs- och fiskerifondsförordningen).

– Högst 1 710 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av Havs- och fiskeriprogrammet 2014—2020.

– Högst 4 400 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning av lokalt ledd utveckling, fondsamordning, förvaltning av programrelaterade it-system och informationsinsatser.

3. Anslaget får disponeras enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen för åtgärder som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom som utgör säkerhet för fiskerilån tas i anspråk för att skydda statens fordran, ska i enlighet med de grunder som anges i prop. 1971:63 angående stödåtgärder på fiskets område m.m. föras till respektive täckas
av anslaget.

5. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till
fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet
respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

6. Högst 3 000 000 kronor får användas till stöd till företag i fiskeri- och vattenbrukssektorn för att kompensera för inkomstbortfall till följd av Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1248 av den 22 juli 2019 om åtgärder för att minska ett allvarligt hot mot bevarandet av det östra beståndet av torsk (Gadhus morhua) i Östersjön i enlighet med förordningen (2019:621) om stöd till fiskeföretag i Östersjön.

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk199 000
ap.1Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020 (ram)199 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt havs- och fiskerifondsförordningen.

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6214001 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014—2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6214002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 78.1 b havs- och fiskerifondsförordningen.

– Högst 2 565 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av såväl det Operativa programmet för fiskenäringen i Sverige 2007—2013 som Havs- och fiskeriprogrammet 2014—2020.

– Högst 6 600 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning kring lokalt ledd utveckling, fondsamordning, förvaltning av programrelaterade IT-system och informationsinsatser.

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk16 400
ap.1Konkurrenskraftig livsmedelssektor (ram)16 400

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Konkurrenskraftig livsmedelssektor

1. Jordbruksverket får använda högst 15 000 000 kronor för
genomförande av uppdraget att, inom ramen för livsmedelsstrategin,
vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av
ekologiska livsmedel (dnr N2018/02711/JM).

2. Jordbruksverket får använda högst 400 000 kronor för genomförande av uppdraget att föreslå åtgärder som underlag till en handlingsplan för 2020—2022 för livsmedelsstrategins fortsatta arbete (dnr N2018/03649/JM).

3. Jordbruksverket får använda högst 1 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att underlätta för export av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land (dnr N2017/07504/JM).

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk5 267 527
ap.1Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020 (ram)3 745 109
ap.2Åtgärder inom Honungsprogrammet 2017-2019 (ram)3 188
ap.3Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020 (ram)14 230
ap.4Nationellt stöd, stödområde 1-5 (ram)425 000
ap.5Stöd med anledning av torkan 2018 (ram)1 080 000
Disponeras av Tillväxtverket90 000
ap.6Landsbygdsstöd - Statsbidrag kommuner (ram)90 000
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.7Landsbygdsstöd - Del till Kammarkollegiets disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (nedan förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling) och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och regionala handlingsplaner  omfördela medel mellan åtgärder med liknande mål och syfte. Jordbruksverket ska använda högst 30 000 000 kronor till fokusområde 2A för åtgärder inom trädgårdsnäringen.

2. Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt för rättegångskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras. Endast de av kommissionen formellt fastställda finansiella korrigeringarna får belasta anslaget.

3. Utgifter enligt villkor 2 uppkomna under följande anslag får täckas:

1:8 Statens jordbruksverk, villkor 5.

1:10 Gårdsstöd m.m.

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.

1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

4. Anslaget får användas till skadestånd.

5. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023. 

 

ap.2 Åtgärder inom Honungsprogrammet 2017-2019

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (nedan förordningen om den enda marknadsordningen). Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4.

ap.3 Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020

1. Stöd får lämnas i enlighet med den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (nedan regionalfondsförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden (nedan socialfondsförordningen).

2. Anslagna medel får användas för tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.2 och 119 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

ap.4 Nationellt stöd, stödområde 1-5

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 960 000 kronor för ersättning för merkostnader för transport av självdöda eller nödslaktade tamdjur från jordbruk i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. Ersättningen utgår för kostnader för bortskaffande av självdöda eller nödslaktade djur enligt 1 kap. och artikel 27 kommissionens förordning (EU) nr 702/2014. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt.

ap.5 Stöd med anledning av torkan 2018

1. Medlen får användas för ekonomiskt stöd till livsmedelsproduktion för att kompensera för inkomstbortfall till följd av torkan 2018 i enlighet med förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018. Högst 2 000 000 kronor får användas till utbetalning av stöd avseende ärenden från 2018 om ekonomiskt stöd till djurägare med får och nötkreatur inom lantbruket som drabbats av torkan 2018.

ap.6 Landsbygdsstöd - Statsbidrag kommuner

1. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner med geografiska och demografiska utmaningar. Medlen får användas först efter beslut av regeringen. 

ap.7 Landsbygdsstöd - Del till Kammarkollegiets disposition

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 798 391
ap.1Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020 (ram)25 276
ap.2Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020 (ram)2 769 927
ap.4Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom Honungsprogrammet 2017-2019 (ram)3 188

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020

1. Stöd får lämnas i enlighet med den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, regionalfondsförordningen och socialfondsförordningen. 

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314011 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014—2020 och på inkomsttitel 6414003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014—2020. Kursdifferenser på återflöden från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden redovisas dock på inkomsttiteln 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

2. Anslagna medel får användas för tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artiklarna 59.2 och 119 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

ap.2 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och regionala handlingsplaner omfördela medel mellan åtgärder med liknande mål och syfte. 

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6125001 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014—2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock på inkomsttiteln 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023. 

ap.4 Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom Honungsprogrammet 2017-2019

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt förordningen om den enda marknadsordningen. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 2.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk179 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)17 330
ap.2Hållbar användning av bekämpningsmedel (ram)2 500
ap.4Stöd för metangasreducering (ram)60 000
ap.5Stöd för produktion av biogas (ram)100 000

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av för jordbruket relevanta miljökvalitetsmål, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för studier av genetiskt modifierade växters påverkan på den biologiska mångfalden liksom för en strategi för växtskydd med beaktande av relevanta miljökvalitetsmål. Försöks- och utvecklingsverksamhet relaterad till ekologisk produktion ska särskilt uppmärksammas.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter, t.ex. förändringar i växtnäringsförluster eller odlingslandskapets biologiska mångfald samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget ska utbetalas 2 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt minst 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

5. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel

1. Anslaget får användas för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Medel får användas för verksamhet rörande funktionstester av spridningsutrustning för växtskyddsmedel. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor. Medel får användas för internationellt standardiseringsarbete.

ap.4 Stöd för metangasreducering

1. Anslaget får användas till stöd för metangasreducering enligt förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas liksom uppföljning och utvärdering av stödens effekter.

ap.5 Stöd för produktion av biogas

1. Anslaget får användas till stöd för produktion av biogas enligt förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel.

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 116
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)4 116

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Bidrag får beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt i Dalarnas län. Totalt får högst 500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands och Värmlands län.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 15 och 43 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

5. Statskapitalet för Jordfonden uppgår till 194 197 000 kronor. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om Jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

6. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:21

Åtgärder på fjällägenheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 529
ap.1Åtgärder på fjällägenheter m.m. (ram)1 529

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Åtgärder på fjällägenheter m.m.

1. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

2. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1–5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

6. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

7. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
ap.13 2763 %0
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.2297Inget0
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 630Inget0
ap.21 000Inget0
ap.41 400Inget0
1:8 Statens jordbruksverk
ap.120 0983 %0
1:9 Bekämpande av växtskadegörare
ap.1150Inget0
1:10 Gårdsstöd m.m.
ap.1716 800Inget0
ap.40Inget0
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.115 400Inget0
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.11 662Inget0
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.10Inget0
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.10Inget0
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1191 790Inget0
ap.20Inget0
ap.3711Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1893Inget0
ap.2276 992Inget0
ap.40Inget0
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.1520Inget0
ap.274Inget0
ap.41 800Inget0
ap.50Inget0
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.1123Inget0
1:21 Åtgärder på fjällägenheter
ap.1152Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.1120 00066 00054 000
2021
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.190 00019 40019 40051 2002023
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.1595 600125 100125 100345 4002023
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.121 00021 000002020
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.15 217 5001 100 600786 2003 330 7002028
ap.23 5003 500002021
ap.320 0007 6306 3006 0702023
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.24 798 2001 136 141794 2382 867 8212028
ap.43 5003 500002021
ap.170 00027 88422 79719 3192023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Villkor

Beloppen i kolumnerna "infriade åtaganden” är endast indikativa.

Anslag 1:17 ap.1

Jordbruksverket får under 2019 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 222 812 000 kronor 2020—2026. 

Åtaganden gällande miljöersättningar och beslut om stöd till ekologisk produktion som inte är beloppsbestämda ska i redovisning av beställningsbemyndigande tas upp till det belopp som förväntas belasta framtida anslag.

Anslag 1:17 ap.3

Jordbruksverket får under 2019 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2020—2023. 

Anslag 1:18 ap.1

Jordbruksverket får under 2019 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kronor 2020—2023. 

Anslag 1:18 ap.2

Jordbruksverket får under 2019 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 830 012 000 kronor 2020—2026. 

Åtaganden gällande miljöersättningar och beslut om stöd till ekologisk produktion som inte är beloppsbestämda ska i redovisning av beställningsbemyndigande tas upp till det belopp som förväntas belasta framtida anslag.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)260 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2552 340
2019-02-2552 340
2019-03-2552 340
2019-04-2552 340
2019-05-2552 340
2019-06-2552 340
2019-07-2552 340
2019-08-2552 340
2019-09-2552 340
2019-10-2552 340
2019-11-2552 340
2019-12-2552 340
Summa628 080
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Djur-675-4 33833 50036 300-2 800-7 813
Växt1 5486388 30011 300-3 000-814
Utsäde03009 2009 2000300
Tillsyn12 200-1 06629 10033 600-4 5006 634
Distriktsveterinärerna002 2002 20000
Summa13 073-4 46682 30092 600-10 300-1 693
Uppdragsverksamhet
Utsäde12717028 90029 900-1 000-703
Tillsyn003 2003 20000
Distriktsveterinärerna-11 880-7 832636 300635 800500-19 212
Tjänsteexport593-1 34275070050-699
Summa-11 160-9 004669 150669 600-450-20 614
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgifterna disponeras

Offentligrättslig verksamhet

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet men exkusive tillsyn, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer samt den del av övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av distriktsveterinärerna, prövning enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt regionala djurförsöksetiska nämnder.

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, ekologisk produktion, godkännande av utrustning för spridning av växtskyddsmedel, grundutbildning i betning, utbildning för behandling av enskilda plantor i skogsplantering, och ärenden om växtförädlarrätt och sortlista liksom GMO-verksamhet men exklusive tillsyn.

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet inom växt- och djurområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, anläggningar för animaliska biprodukter, anläggningar som hanterar och/eller tillverkar foder och som inte är primärproducenter, verksamhet inom utsädesområdet, kontroll enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion, emballagekontroll Kina, centralt vattenbruksregister, kontroll inom djurhälsoområdet, gränskontroll av levande djur och animaliska biprodukter samt kontroll av funktionstester av sprutor.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat.
 

Uppdragsverksamhet

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering.

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tjänsteexport

Uppdragsverksamheten utgörs av internationellt utvecklingssamarbete.

Övriga avgifter

Avgifter från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som Jordbruksverket tillhandahåller samt offentligrättsliga avgifter får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

– Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:21 Åtgärder på fjällägenheter ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget.

 – Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen av myndighetsuppdrag till Distriktsveterinärerna på anslaget 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet.

– För fytosanitär verksamhet medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:9 Bekämpande av växtskadegörare. Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen i de delar som rör anslagsavräkningen.

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Ida Stjernberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, HI
Miljödepartementet, NM
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 4, 2019-12-05

Diarienummerförteckning

N2019/03095/JL
N2019/03046/SSS (delvis)
N2019/02868/JL
N2019/02321/JL
N2019/00165/JL