Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:10

2019-12-19
UD2019/19553/FH (delvis)
UD2019/19720/HI
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:6 Bidrag till standardiseringen

Riksdagen har beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för budgetåret 2020

(prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20: , prop. 1 utg.omr. 24, bet. NU1, rskr. 123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:6

Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 336
ap.1Bidrag till standardiseringen (ram)31 336

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag till Sveriges Standardiseringsförbund.

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition, utbetala medlen till Sveriges Standardiseringsförbund med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2020.

Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges Standardiseringsförbunds verksamhet för budgetåret 2020.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:6 Bidrag till standardiseringen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Mikael Lesko
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartemetet, JU SSK
Utrikesdepartementet, UD EKO, UD PLAN, UD RS
Försvarsdepartementet, FÖ MFU
Socialdepartementet, S FS, S FST
Finansdepartementet, FI BA, FI OFA KO
Utbildningsdepartementet, U UH
Miljödepartementet, M KL
Näringsdepartementet, N LB DL, N N BI, N N EIN
Arbetsmarknadsdepartementet, A ARM
Infrastrukturdepartementet, I D, I DF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kommerskollegium
Riksgäldskontoret
Sveriges Standardiseringsförbund
Svensk Elstandard, SEK
Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen, ITS
Svenska Institutet för Standarder, SIS
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet