Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2019-12-19
Ju2019/04183/SSK (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:5 för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:5

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet381 471
ap.1Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (ram)381 471

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

1. Anslaget får användas för täckande av statens avgift till SOS Alarm Sverige AB för åtaganden enligt avtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.

2. Kammarkollegiet ska efter rekvisition från SOS Alarm Sverige AB utbetala ersättning till SOS Alarm Sverige AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Keijo Ekelund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, PO
Socialdepartementet, FS, FTS
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet, BSÄ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
SOS Alarm Sverige AB