Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
24

2019-12-17
Ku2019/02020/LS (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:5 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket9 852
ap.1Stöd till icke-statliga kulturlokaler (ram)9 852

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Stöd till icke-statliga kulturlokaler

Anslagsposten får användas för stöd till icke-statliga kulturlokaler, dock främst för ändring, tillbyggnad och handikappanpassning, i enlighet med förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler.

Av medlen får Boverket använda högst 300 000 kronor för administrativa kostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
ap.1295Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
ap.19 0005 0004 000
2022
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Amanda Lind
August Arvidsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltnignsavdelnignen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd