Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2019-12-19
UD2019/18963/PLAN (delvis)
UD2019/19699/EC
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71b
901 86 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap. 5 Barentssamarbete
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 5, bet. 2019/20:UU1, rskr. 2019/20:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län1 400
ap.5Barentssamarbete (ram)1 400

Villkor för anslag 1:11

ap.5 Barentssamarbete

Medlen får användas för aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet samt för länsstyrelsens insatser för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet.

Länsstyrelsen ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelsen gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. En bedömning av insatsernas resultat och effekter ska ingå. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning, större projekt och seminarier.

Myndigheten ska redovisa prognoser i enlighet med, och vid de prognostillfällen, som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Länsstyrelsen i Västerbottens län. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, EKO, PLAN, RS
Finansdepartementet BA, SFÖ
Näringsdepartementet RT
Miljödepartementet RT
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Riksgäldskontoret