Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2019-12-17
Ju2019/04178/LP (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet10 578
ap.2Avg till vissa internationella sammanslutningar - del till Kammarkollegiet (ram)10 578
Disponeras av Polismyndigheten13 596
ap.3Avg till int sammans - del till Polismyndigheten (ram)13 596

Villkor för anslag 1:14

ap.2 Avg till vissa internationella sammanslutningar - del till Kammarkollegiet

Från anslagsposten får betalas årsavgifter till Haagkonferensen för internationell privaträtt, Internationella institutet i Rom för unifiering av privaträtten (UNIDROIT), Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives, Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) samt 25 procent av årsavgiften till Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Anslagsposten får också användas för medlemsavgifter samt bidrag till det förberedelsearbete som krävs för inrättandet av den enhetliga patentdomstolen.

Dessutom får även bidrag till vissa andra internationella sammanslutningar samt internationellt samarbete och forskning med anknytning till rättsväsendets område betalas från anslagsposten.

Medel från anslagsposten får utbetalas först efter beslut av Regeringskansliet, Justitiedepartementet.

ap.3 Avg till int sammans - del till Polismyndigheten

Från anslagsposten får betalas avgifter till Interpol.

Av tilldelade medel får 3 000 000 kr användas först efter beslut av regeringen.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Helena Lundberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Näringsdepartementet/KLS
Näringsdepartermentet/IFK
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/Justitieutskottet
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret