Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:18

2019-12-05
Ju2019/04070/PO
Ju2019/03959/LP(delvis)
Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Polismyndigheten
Riksdagen har beslutat om Polismyndighetens verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73, prop. 2018/19:99 utg.omr. 4, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288, prop. 2019/20:2 utg.omr. 4, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:61).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Polismyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Polismyndigheten bidra till en sådan utveckling i hela landet. Polismyndigheten ska ha allmänhetens förtroende och bidra till ett högt förtroende för rättsväsendet som helhet.

Polismyndighetens uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. polislagen (1984:387) och förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Internationell fred och säkerhet

Polismyndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla den strategiska verksamheten inom internationell fred och säkerhet i syfte att närmare koppla ihop den nationella och den internationella verksamheten.

Polismyndigheten ska redovisa omfattningen av och kostnader för sitt bidrag till EU:s, FN:s och OSSE:s missioner och högkvarter samt kortfattat analysera vilka resultat deltagandet lett till. Polismyndigheten ska också lämna en sammanhållen redovisning för svenska rättsvårdande myndigheters fortsatta arbete med att stärka ett sammanhållet rättskedjeperspektiv på området internationellt bistånd och internationell civil krishantering.

Redovisningen enligt ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån insats.

De finansiella villkoren för Polismyndighetens bidrag till internationell civil krishantering specificeras i regleringsbrev under utgiftsområde 5 Internationell samverkan och utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Jämställdhetsintegrering

Polismyndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Resultatet i brottsutredningsverksamheten

Polismyndigheten ska redovisa vilket arbete som bedrivs för att förstärka den brottsutredande förmågan och öka uppklaringen av brott, samt göra en bedömning av om vidtagna åtgärder har fått önskade effekter.

CBRNE

Polismyndigheten ska redovisa sitt arbete med Europeiska kommissionens handlingsplan för förbättrad beredskap mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN). Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av det fortsatta arbetet med ökad explosivämnessäkerhet.

Brottsförebyggande arbete

Den polisiära närvaron i lokalsamhället ska grundas på lokala förutsättningar och behov. Polismyndigheten ska därför fortsatt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en långsiktig och tydlig polisiär närvaro i hela landet. Myndigheten ska också redovisa i vilken omfattning det finns områdespoliser på lokalpolisområdesnivå och i vilken utsträckning dessa arbetar fredat med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Vidare ska Polismyndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att det brottsförebyggande arbetet i större utsträckning ska bedrivas kunskapsbaserat och svara mot den lokala problembilden. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av om åtgärderna har gett önskad effekt i det brottsförebyggande arbetet.

Polismyndigheten ska därutöver redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att implementera myndighetens definition av brottsförebyggande arbete i verksamheten. 

Hantering av vapentillstånd

Öka attraktiviteten i polisyrket

Polismyndighetens anslag för 2019 har ökats i enlighet med den budget som riksdagen har beslutat om. Myndigheten ska redovisa de särskilda åtgärder som i samråd med berörda parter har vidtagits för att öka attraktiviteten i polisyrket och förbättra villkoren. Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att göra Polismyndigheten än mer attraktiv som arbetsgivare i syfte att nå målet om 10 000 fler anställda till 2024.

Brottsofferarbete

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att stärka samverkan med andra aktörer i samhället gällande brottsofferarbetet.

Polismyndighetens rutiner för upptagande och registrering av dna, fingeravtryck och fotografi

Polismyndigheten ska redovisa det arbete som bedrivs för att se till att det i myndigheten finns erforderliga rutiner och verksamhetsstöd (t.ex. it-stöd), tillräcklig kunskap och systematisk uppföljning som, utifrån de rättsliga förutsättningar som finns, säkerställer tagande av salivprov, fingeravtryck och ansiktsbilder på personer misstänkta för brott. Redovisningen ska också inbegripa statistik över hur antalet tagna salivprov och fingeravtryck har utvecklats. Polismyndigheten ska därutöver redovisa hur man arbetar för att säkerställa att träffrapporter från dna-registren och fingeravtrycksregistret tas om hand på ett enhetligt och adekvat sätt samt att möjligheterna till internationella jämförelser används fullt ut.

3

Uppdrag

Verksamhetsuppföljning

Polismyndigheten ska månatligen redovisa en uppföljning av ekonomi, verksamhet, personal, statistik avseende utredningsverksamheten och skjutningar samt en uppskattning av antal fall av dödligt våld. Polismyndigheten ska också följa upp och kvartalsvis redovisa ett antal polisiärt relevanta indikatorer som tillsammans ger en bild av situationen i utsatta områden. En uppföljning med en fördjupad analys för samtliga nämnda statistikdelar ska lämnas senast den 30 september 2019 och avse perioden januari t.o.m. juni 2019. Samtliga redovisningar ska lämnas till regeringen (Justitidepartementet).

Verkställighet av beslut om av- och utvisning

Polismyndigheten ska under 2019 fortsätta arbetet med att verkställa fler beslut om av- och utvisning. Det är alltjämt särskilt angeläget att Polismyndigheten verkställer beslut om utvisning på grund av brott. Myndigheten ska också fortsatt redovisa verkställighetsarbetet och hur man har säkerställt att detta arbete har skett värdigt, humant, effektivt, enhetligt och rättssäkert. Polismyndigheten ska därutöver kommentera sin ärendehantering på det sätt som framgår av regeringsbeslut Ju2013/8211/PO. En delredovisning, för perioden januari till och med mars, ska lämnas senast den 26 april. En andra delredovisning, för perioden april till och med juni, ska lämnas senast den 26 juli och en tredje delredovisning, avseende perioden juli till och med september, ska lämnas senast den 25 oktober. Slutredovisningen för 2019 ska göras i årsredovisningen.

I regleringsbreven för budgetåren 2017 och 2018 gavs Polismyndigheten i uppdrag att utveckla den statistik om återvändande och förvar som myndigheten rapporterar till Regeringskansliet. Under 2019 ska Polismyndigheten ha slutfört uppdraget. Månatliga avstämningar ska ske med Justitiedepartementet och en delredovisning där myndigheten ska redogöra för vidtagna åtgärder och presentera en konkret tidplan för genomförandet av uppdraget ska lämnas senast den 31 maj 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 13 december 2019. Polismyndighetens arbete ska vid behov ske i samråd med Migrationsverket och Kriminalvården.

Samtliga redovisningar ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet).

Prognoser

Polismyndigheten ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes senast den 17 januari, den 15 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober.

Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Polismyndigheten ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Polismyndigheten ska, tillsammans med övriga RIF-myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2018/04521) som berörda myndigheter har redovisat till regeringen. Uppdraget och realiserade nyttor ska redovisas gemensamt av berörda myndigheter till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020. Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2019 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning.

Moderna beredskapsjobb i staten

Polismyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Inköp och klassificireing av varor

Från och med den 1 januari 2019 ska Polismyndigheten med hjälp av fingerade uppgifter få göra inköp av varor som kan behöva klassificeras enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika eller lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Inköpen ska ske på uppdrag av Läkemedelsverket respektive Folkhälsomyndigheten. Polismyndigheten får för uppdragens genomförande använda 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Polismyndigheten.

Gränskontroll och inre utlänningskontroll

Polismyndigheten ska under 2019 göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att kunna bedriva en fullt fungerande ordinarie gränskontroll vid yttre gräns under årets samtliga månader. Myndigheten ska därutöver även fortsätta att utveckla sin beredskap och förmåga att vid behov kunna bedriva en ändamålsenlig gränskontroll vid inre gräns.

Polismyndighetens arbete med kompetens- och it-utveckling avseende de inre utlänningskontrollerna ska fortsätta under 2019. Myndigheten ska säkerställa att kontrollerna bedrivs effektivt och rättssäkert med tillräckliga resurser samt att statistik över kontrollerna förs på ett ändamålsenligt sätt. Polismyndigheten ska under året fortlöpande och konkret för Justitiedepartementet kunna redogöra för vilken reell utveckling som sker på området.

Gemensam redovisning från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten gällande utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska gemensamt analysera och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagföring. Även de insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit, eller som pågår, i syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska redovisas.

Särskild uppmärksamhet ska läggas på att analysera och beskriva utvecklingen gällande utredningar av sexualbrott (inklusive våldtäkter), brott mot barn samt brott i nära relation. En bedömning av ärendebalanserna och myndigheternas kapacitet att hantera inflödet av dessa ärenden ska göras. För de brottstyper där det är möjligt ska minst 5-åriga tidsserier användas. Myndigheterna ska även beskriva vilka åtgärder som vidtas för att öka förutsättningarna för uppklaring av brott med hedersmotiv.

Av redovisningen ska också framgå hur förmågan att återta utbyte av brott och brottslig verksamhet (brottsutbyte) har utvecklats.

Redovisningen ska bestå av en gemensam rapport som lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2020.

Samverkan med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Polismyndigheten ska använda Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i rekryteringsprocessen för polisutbildningen. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har i uppdrag att tillhandahålla en prövningskapacitet som möjliggör en uppfyllnad av 1 020 utbildningsplatser till polisutbildningen under höstterminen 2019 och därefter 1 020 platser per termin tills annat anges.

Brottslighet kopplad till djurrättsaktivism

Polismyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2020.

Avhopparverksamhet

Polismyndigheten ska senast den 15 maj 2019 lämna en redovisning till regeringen (Justitiedepartementet) av vilka organisationer som erhållit bidrag och vad bidragsmedlen har använts till.

Europarådets antikorruptionsorgans rekommendationer för att förebygga och motverka korruption

Gruppen av stater mot korruption, Greco, (Europarådets antikorruptionsorgan) har granskat Sveriges efterlevnad av Europarådets konventioner mot korruption. Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller planerar att vidta för att omhänderta de rekommendationer som berör Polismyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2020. 

Praktisk tillämpning av lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter

Polismyndigheten ska identifiera vilka behov myndigheten har av att utveckla den praktiska tillämpningen av lagen inom sitt verksamhetsområde och utifrån en analys av behoven vidta åtgärder för att möta dessa. Inom ramen för uppdraget ska Polismyndigheten vid behov ta stöd av Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST). Under arbetets gång ska Polismyndigheten samråda med Kriminalvården och Åklagarmyndigheten, som har motsvarande uppdrag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021. Av redovisningen ska framgå vilka behov som har identifierats samt vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller planerar för att ta om hand behoven.

Polismyndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor 2019 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. För 2020 beräknar regeringen 500 000 kronor för Polismyndighetens genomförande av uppdraget.

Hantering av vapentillstånd

Handläggningstiderna för vapenärenden inom Polismyndigheten behöver bli kortare. Myndigheten ska därför redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att stärka hanteringen av vapentillstånd. I redovisningen ska Polismyndigheten redogöra för hur myndigheten aktivt arbetar för att öka och effektivisera den digitala hanteringen av vapentillstånd samt hur tidplanen för det ser ut. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Pågående uppdrag och ännu inte redovisade återrapporteringar

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Förmågan att utreda grova våldsbrott

Uppdraget ska redovisas senast den 19 februari 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Internationella brottsnätverk

Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Uppdraget ska delredovisas senast den 25 januari 2019 och slutredovisas senast den 14 februari 2020 (Ju2018/00991/PO).

Trafik

Redovisning i årsredovisningen till och med 2020 av Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete inkl. kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Jämställdhetsintegrering

Redovisning av aktiviteter och resultat i årsredovisningen för 2018 (Ju2015/09812/LP (delvis)).

Planeringsanvisningar för det civila försvaret

Uppdraget ska årligen redovisas i samband med årsredovisningen (Ju2015/09669/SSK).

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Polismyndigheten fick i regleringsbrevet för 2018 (Ju2017/09598/LP(delvis)) i uppdrag att arbeta med rättsväsendets informationsförsörjning, bedriva en förstudie avseende digital bevisning samt identifiera relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina meddelanden. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Polismyndigheten ska i samband med årsredovisningen redovisa sitt arbete gällande den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet

Med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå) ska Polismyndigheten i samverkan med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning i samband med de budgetunderlag som lämnas 2019. Redovisningen ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Genomförandet av PNR-direktivet

Polismyndigheten har under 2018, som en följd av genomförandet av EU-direktivet (EU) 2016/681 om användande av passageraruppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism, inrättat en enhet för hantering av passageraruppgifter. Polismyndigheten ska senast den 1 mars 2019 redovisa hur arbetet vid enheten utvecklats (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Polismyndigheten ska senast den 1 mars 2019 redovisa hur arbetet fortlöper med samordningsfunktionen (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Redovisa vidtagna åtgärder mot brott som hotar den fria åsiktsbildningen

Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Åtgärder mot hatbrott

Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Rapport avseende utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 29 mars 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Omfattning och utveckling av kriminella grupperingar i Sverige

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Säkerställa insatsförmågan

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Förbättrad hantering av bidragsbrott

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs idag, analysera hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras samt vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en ökad uppklaring. Uppdraget redovisas gemensamt i en delredovisning senast den 21 oktober 2019 och en slutredovisning senast den 19 oktober 2020 (Ju2018/03037/KRIM).

Utvärdera den tidsbegränsade vapenamnestin 2018

Uppdraget ska slutredovisas senast den 2 december 2019 (Ju2017/05785/L4).

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Polismyndigheten har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet i norra Stockholm avseende ett snabbförfarande i brottmål. Försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2019 (Ju2017/08090/DOM).

Stärkt kompetens för att bemöta personer med psykisk ohälsa

Uppdraget ska slutredovisas senast den 11 juni 2020 (Ju2017/06176/PO).

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Det gemensamma treåriga uppdraget till Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket ska redovisas enligt regeringsbeslut (A2017/02422/ARM).

Sprängämnessäkerhet

Polismyndigheten ska årligen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten lämna en lägesbedömning avseende sprängämnessäkerhet (Fö2013/2056/SSK).

Resultatstrategi för internationell civil krishantering

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut (UF2014/56358/UD/SP).

Myndighetssamverkan vid internationell fredsfrämjande verksamhet

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut (UF2013/52812/UD/SP).

Åtgärder med anledning av Schengenutvärderingen

Uppdrag till Polismyndigheten Migrationsverket, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket att, inom ramen för uppföljningen av den Schengenutvärdering som genomfördes i Sverige 2017, upprätta en handlingsplan, genomföra åtgärder och återrapportera dessa till Regeringskansliet. Uppdraget ska genomföras i enlighet med de tidsramar som följer av artikel 16 i rådets förordning (EU) nr 1053/2013 (Ju2018/00780/PO).

Nationell rapportör för människohandel

Polismyndigheten har i uppdrag att vara nationell rapportör i frågor som rör människohandel (prop. 2010/11:77).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polismyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten26 105 660
ap.1Polismyndigheten (ram)26 055 025
ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar (ram)50 635
Disponeras av Kammarkollegiet1 060
ap.4Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 060

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polismyndigheten

Anslaget får användas för utgifter avseende Polismyndighetens verksamhet. Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet. Medel får också, i begränsad utsträckning, tas i anspråk för bidrag till projekt som bedrivs utanför Polismyndigheten men som syftar till att utvärdera polisens verksamhet och för att finansiera samverkan med universitet och högskolor rörande polisverksamheten.

Polismyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Polismyndigheten ska betala totalt 214 196 900 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för Rakel. Medlen ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under 2019 ska Polismyndigheten betala 75 000 000 kronor till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som ersättning för den prövningskapacitet som rekryteringsmyndigheten tillhandahåller i antagningsprocessen för polisutbildningen. Medlen ska betalas efter fakturering från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till organisationer som hjälper personer att lämna kriminella gäng (avhopparverksamhet).

Anslagsposten ska användas för att finansiera minst tre sambandsmän med särskild inriktning mot återvändandefrågor.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium.

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition

Medel får efter beslut av regeringen användas för att finansiera verksamhet som rör Polismyndigheten.

ap.5 del till Avdelningen för särskilda utredningar

Medlen ska finansiera verksamheten vid Avdelningen för särskilda utredningar i Polismyndigheten.

1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten108 000
ap.1Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden (ram)108 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden

Medlen får användas för utgifter avseende verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för inre säkerhet. Medlen får också användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 011 Bidrag från fonden för inre säkerhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polismyndigheten
ap.1788 7153 %0
ap.403 %0
ap.51 4143 %0
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet
ap.1210 000105 000105 00002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infrianden i tabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 250 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 608 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polismyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 194 805
2019-02-252 194 805
2019-03-252 194 805
2019-04-252 194 805
2019-05-252 194 805
2019-06-252 194 805
2019-07-252 156 138
2019-08-252 156 138
2019-09-252 156 138
2019-10-252 156 138
2019-11-252 156 138
2019-12-252 156 140
Summa26 105 660
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polismyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polismyndigheten
1:1 ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning-546 568-46 00028 00074 000-46 000-638 568
Passhantering-42 538-128 000584 000708 000-124 000-294 538
Nationella ID-kort85 766-8 000107 000111 000-4 00073 766
Summa-503 340-182 000719 000893 000-174 000-859 340
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0021 00021 00000
Utbildning av ordningsvakter-92 281-23 7008 35832 058-23 700-139 681
Kontroll av väktarhundar-1 4614536832345-1 371
Forensisk undersökning-2 2681835 6155 432183-1 902
Summa-96 010-23 47235 34158 813-23 472-142 954
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811003000300300
Tillståndsgivning25110070 000070 00070 000
Summa0070 300070 30070 300
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Polismyndigheten får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende verksamhet inom området Samhällets krisberedskap.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras640 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras756 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Polismyndigheten medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Eva Zimmerman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/ES/KH/FN
Försvarsdepartementet/MFU
Socialdepartementet/JÄM/FS
Finansdepartementet/BA/OFA/ESA/FMA
Kulturdepartementet/D/DISK
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Finansinspektionen
Försvarsmakten
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Kustbevakningen
Länsstyrelsen i Östergötland
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Transportstyrelsen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO