Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2019-12-11
N2019/03144/BI
N2019/03046/SSS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:7 Turistfrämjande inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100, prop. 2019/20:2 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:67).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:7

Turistfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet124 613
ap.1Turistfrämjande (ram)124 613

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Turistfrämjande

Utbetalas av Kammarkollegiet till V.S. VisitSweden AB kvartalsvis i förskott mot rekvisition. Tillkommande medel ska i sin helhet utbetalas snarast. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:7 Turistfrämjande
ap.13 438Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Filippa Axencrantz
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
V.S. VisitSweden AB