Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2019-12-11
Fi/2019/04115/SPN (delvis)
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Lantmäteriet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 18, bet. 2019/20:CU1, rskr. 2019/20:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Lantmäteriet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet. 

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

I bilaga 1 redovisas myndighetens pågående uppdrag.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

Framtagande av en ny geodatastrategi

Lantmäteriet ska tillsammans med de myndigheter och organisationer som är representerade i Geodatarådet ta fram en geodatastrategi för 2021–2025. Strategin ska omfatta hur geodata kan bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som skyddet av Sveriges säkerhet och informationssäkerhet värnas. Strategin ska särskilt inriktas mot att bidra till det svenska genomförandet av Agenda 2030. Strategin ska samordnas med andra relevanta strategier och initiativ, exempelvis digitaliseringsstrategin (skr. 2018/18:47) och den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 aug 2020.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Myndigheten ska redovisa åtgärder för att hantera det ackumulerade underskottet inom den offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamheten och uppdragsverksamheten. Myndigheten ska vidare redovisa åtgärder för att verksamheterna långsiktigt ska komma i balans. Redovisningen ska delas upp på de kategorier som följer av avgiftsbudgeten i detta regleringsbrev. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:6

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet660 686
ap.1Lantmäteriet (ram)660 686

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för Lantmäteriets förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även till ett belopp om högst 6 000 000 kronor användas för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt 7 § 1–4 förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

Av anslagsposten får 45 000 000 kronor användas för utgifter för att utöka antalet arbetstillfällen i Kiruna, och 35 000 000 kronor för utgifter för att åstadkomma en ökad digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.  

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:6 Lantmäteriet
ap.119 8203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)330 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2555 057
2020-02-2555 057
2020-03-2555 057
2020-04-2555 057
2020-05-2555 057
2020-06-2555 057
2020-07-2555 057
2020-08-2555 057
2020-09-2555 057
2020-10-2555 057
2020-11-2555 057
2020-12-2555 059
Summa660 686
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet-19 508-34 000936 000936 0000-53 508
Pantbrevsregistrering20 521-11 00033 00038 000-5 0004 521
Summa1 013-45 000969 000974 000-5 000-48 987
Uppdragverksamhet
Uppdragsverksamhet-16 6994 000100 000103 000-3 000-15 699
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning12 622-3 00029 00032 000-3 0006 622
I "Uppdragsverksamhet" ingår -20 588 000 kr som är ett underskott från bolagisering av Metria000000
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation45 856-5 000319 000335 000-16 00024 856
Summa41 779-4 000448 000470 000-22 00015 779
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100260 000260 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00262 000262 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Mikaela Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L1
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Statskontoret