Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2019-11-21
UD2019/18076/PLAN
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Avgifter till internationella organisationer
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 5, bet. 2018/19:UU1, rskr. 2018/19:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:1

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 679 554
ap.10Förenta nationerna (ram)1 048 254
ap.10.1FN:s reguljära budget (ram)235 500
ap.10.2FN:s fredsbevarande operationer (ram)794 054
ap.10.3Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (ram)11 500
ap.10.4Organisationen för förbud mot kemiska vapen (ram)6 500
ap.10.5Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m. (ram)700
ap.11Europarådet (ram)69 300
ap.12Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (ram)76 000
ap.13Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP) (ram)6 000
ap.14Övriga internationella organisationer (ram)40 900
ap.15Nordiska ministerrådet (ram)384 100
ap.16Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (ram)55 000

Villkor för anslag 1:1

ap.10.1 FN:s reguljära budget

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Förenta nationerna (FN) inklusive till renovering av FN:s högkvarter i New York och Genève. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till FN efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medel för renovering av objekt skänkta av Sverige utbetalas av Kammarkollegiet till berörd svensk myndighet eller utländsk part efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.10.2 FN:s fredsbevarande operationer

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska bidrag till FN:s fredsbevarande operationer. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till FN efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.10.3 Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till den Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (CTBTO). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till CTBTO efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.10.4 Organisationen för förbud mot kemiska vapen

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OPCW efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.10.5 Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m.

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgifter för uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m., däribland kostnader som rör det nukleära icke-spridningsfördraget (NPT), konventionen om biologiska och toxiska vapen (BTWC), konventionen om antipersonella landminor (APLC), konventionen om klusterammunition (CCM), konventionen om vissa konventionella vapen (CCW) och FN:s vapenhandelsfördrag (ATT). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.11 Europarådet

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Europarådet. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Europarådet efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OSSE efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.13 Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP)

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgifter som faller inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till EU efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.14 Övriga internationella organisationer

Medel under anslagsposten får användas för avgifter till internationella organisationer. Exempelvis avses avgifter till Permanenta skiljedomstolen i Haag, den s.k. Fact Finding Commission, Genève-konventionen, Internationella havsrättsdomstolen, havsbottenmyndigheten i Kingston, Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, Arktiska rådet, Antarktisfördraget och CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), Samerådet, Internationella Barentssekretariatet, sekretariatet för Östersjöstaternas råd, deltagande i Wassenaar-arrangemanget och andra internationella exportkontrollarrangemang, Collège d'Europe samt Haag-akademien för internationell rätt. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.15 Nordiska ministerrådet

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Nordiska ministerrådet (NMR). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till NMR efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.16 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Anslagsposten får användas för Sveriges andel av OECD:s budget samt avgifter till närstående internationella organ och aktiviteter som administreras av OECD, t.ex. Sveriges avgift till det internationella energiprogrammet IEA (International Energy Agency), NEA (Nuclear Energy Agency), Centret för Utbildningsforskning CERI (Centre for Educational Research and Innovation), FATF (Financial Action Task Force) samt olika specialprogram. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OECD efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgifter till internationella organisationer
ap.10.17 065Inget0
ap.10.223 821Inget0
ap.10.3345Inget0
ap.10.4195Inget0
ap.10.521Inget0
ap.112 079Inget0
ap.122 280Inget0
ap.13180Inget0
ap.141 227Inget0
ap.1511 523Inget0
ap.161 650Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Thomas Dawidowski
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, EC, EU, ES, FN, FMR, EUKORR, NIS, HI, RS, EKO
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret