Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2019-12-19
S2019/05315/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:11

Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 900 000
ap.1Insatser för att korta vårdköerna (ram)2 900 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Insatser för att korta vårdköerna

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:26 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05300/FS), som avser ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska

  • medlen användas under 2020 för att fortsätta utvecklingen av den nationella väntetidsdatabasen. SKR ska genomföra tester och kvalitetssäkring samt utveckla underlag för återkoppling och presentation. Vidare ska SKR samordna nationella mötesplatser, idéseminarier och workshops, samt initiera projekt för att utbyta och sprida erfarenhet och kunskap om hur tillgängligheten kan förbättras samt utveckla och sprida modeller för en utvecklad uppföljning av tillgänglighet. Insatserna specificeras i överenskommelsen.
  • resultatet av arbetet redovisas till regeringen senast den 31 mars 2021.
  • medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021.
  • en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen.
  • medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020.
  • rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna.

För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Kammarkollegiet ska betala ut 432 900 000 kronor till regionerna utan rekvisition senast den 31 januari 2020 enligt vad som anges i bilagan. Regionerna får, i enlighet med vad som anges i överenskommelsen, använda medlen för strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad väntetidsstatistik. Insatserna specificeras i överenskommelsen. Av medlen har 80 000 000 kronor öronmärkts till insatser som syftar till att korta väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Sara Tunlid
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Sveriges Kommuner och Regioner