Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2019-12-17
I2019/03372/D
I2019/03329/SVS(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4

Informationsteknik och telekommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet41 004
ap.4Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition (ram)41 004
Disponeras av Post- och telestyrelsen19 500
ap.1Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen (ram)19 500
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 190
ap.2Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån (ram)4 190
Disponeras av Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet150
ap.3Informationsteknik - RKs disposition (ram)150

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen

Av anslagsposten får 7 500 000 kronor användas för Bredbandsforums kansli. Post- och telestyrelsen ska till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa den verksamhet som bedrivits vid kansliet och hur medlen använts senast den 30 april 2021.

Av anslagsposten får 2 000 000 kronor användas för en samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet och för Post- och telestyrelsens arbete med att vara samordnande expertmyndighet för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom myndighetens ansvarsområde.

Av anslagsposten får 10 000 000 kronor användas för Digitaliseringsrådets kansli. Post- och telestyrelsen ska till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa den verksamhet som bedrivits vid kansliet och hur medlen har använts senast den 30 april 2021.

ap.2 Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån

Anslagsposten får användas för att planera och genomföra undersökningarna It-användning i företag och Befolkningens it-användning, som regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället. I undersökningen It-användning i företag ska frågor om it för miljön inkluderas i enkäten samt kategorin småföretag (0–9 anställda) inkluderas i populationen. Undersökningen Befolkningens it-användning ska inkludera kvinnor och män i åldersintervallet 75−85 år i populationen.

ap.3 Informationsteknik - RKs disposition

Anslagsposten får användas för insatser som bidrar till att förverkliga målet för digitaliseringspolitiken, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

ap.4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får efter regeringens beslut användas för insatser, dock ej konsultarvoden, som bidrar till att förverkliga målet för digitaliseringspolitiken att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87), vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 15 november 2020 utbetala högst 2 000 000 kronor till Universitetskanslerämbetet för ämbetets genomförande av uppdrag att samverka med Tillväxtverket kring kompetensförsörjning av digital spetskompetens (dnr I2019/01963/D). Utbetalningen ska ske engångsvis.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 15 november 2020 utbetala högst 2 000 000 kronor till Tillväxtverket för myndighetens genomförande av uppdrag att samverka med Universitetskanslerämbetet kring kompetensförsörjning av digital spetskompetens (dnr I2019/01963/D). Utbetalningen ska ske engångsvis.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 15 november 2020 utbetala högst 3 000 000 kronor till Tillväxtverket för myndighetens genomförande av uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs (dnr I2019/01966/D). Utbetalningen ska ske engångsvis.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 15 mars 2020 utbetala högst 5 000 000 kronor till Tillväxtverket för myndighetens genomförande av uppdrag att utveckla och genomföra ett program för att höja kompetensen om digitalisering i små företags ledningar och styrelser (dnr N2018/04128/D). Utbetalningen ska ske engångsvis.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 18 november 2020 utbetala högst 23 000 000 kronor till Tillväxtverket för myndighetens genomförande av uppdrag att administrera ett sekretariat som ska utgöra en stödfunktion för regionala digitaliseringskoordinatorer (dnr I2019/01113/D). Utbetalningen ska ske engångsvis. Tillväxtverket ska, efter rekvisition, utbetala högst 1 000 000 kronor per regionalt utvecklingsansvarig aktör.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 15 november 2020 utbetala högst 500 000 kronor till Post- och telestyrelsen för myndighetens genomförande av uppdrag att främja införandet av standarden IPv6 (dnr I2019/01833/D). Utbetalningen ska ske engångsvis.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 15 november 2020 utbetala högst 500 000 kronor till Statistiska centralbyrån för myndighetens genomförande av uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens respektive analys av stora datamängder i Sverige (dnr I2019/01964/D). Utbetalningen ska ske engångsvis.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 15 mars 2020 utbetala högst 5 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Regioner för dess genomförande av överenskommelsen om ett kompetenslyft för ökad digital kompetens hos ledning i kommuner och regioner under perioden 2018–2020 (dnr N2018/04597/D). Utbetalningen ska ske engångsvis.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:4 Informationsteknik och telekommunikation
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Sofia Holmgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK
Justitiedepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA, K och SFÖ
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/BI
Infrastrukturdepartementet/DF
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, finansutskottet och trafikutskottet
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Tillväxtverket
Universitetskanslersämbetet