Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2019-12-05
Fi2019/03998/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 18, bet. 2018/19:CU1, rskr. 2018/19:81, prop. 2019/20:2 utg.omr. 18, bet. 2019/20FiU11, rskr. 2019/20:60).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla för anslaget Bidrag till miljömärkning av produkter. Ändringen innebär en minskning av disponerade anslagsmedel med anledning av riksdagens beslut om propositionen Höständringsbudget för 2019.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:5

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 874
ap.3Det nordiska miljömärkningssystemet och EU:s miljömärkningssystem (ram)3 874
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Det nordiska miljömärkningssystemet och EU:s miljömärkningssystem

Medlen får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter och vid behov till information om märkningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.10Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Micko
Malia Tasmim
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1, ESA och VS
Miljödepartementet/KL och NM
Näringsdepartementet/BSÄ och MK
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksgäldskontoret
Miljömärkning Sverige AB