Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2019-12-19
N2019/03212/EIN
N2019/03186/SSS (delvis)
N2019/01072/EIN
Verket för innovationssystem
101 58 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Verket för innovationssystem
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

Vinnova ska redovisa resultaten av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Innovativ statsförvaltning

Vinnova ska redovisa vilka insatser som genomförts för att främja en innovativ statsförvaltning. Redovisningen ska innehålla resultat av insatserna samt viktiga lärdomar som kan dras från myndighetens arbete. Vinnova ska även redovisa hur myndigheten arbetar med innovation i den egna myndigheten och innovation i myndighetens beställarroll. 

EU och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa hur myndigheten har arbetat med prioriteringarna för det europeiska forskningsområdet.

Vinnova ska redovisa hur det internationella perspektivet integreras i Vinnovas satsningar, inklusive synergier mellan EU-program och myndighetens program.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Vinnova ska redovisa hur myndigheten har bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder (N2018/04123/HL).

Agenda 2030

Vinnova ska redovisa hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle. 

3

Uppdrag

1. Utvärderingar

Vinnova ska genomföra minst två utvärderingar av genomförda insatser. De insatser som utvärderas ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i utvärderingen. Vinnova ska föra dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser om vilka insatser som utvärderas och metoder för detta. Utvärderingarna ska omfatta resultat och, där så är möjligt, effekter av stödet från myndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

2. Stöd till inkubation

Vinnova ska, inom ramen för myndighetens ansvar att lämna stöd till inkubation (dnr N2013/03474/FIN), redovisa resultatet av insatserna. En särskild rapport avseende helåret 2019 ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2020.

3. EU och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vartannat år (med start år 2020) ska rapporten vara en analys och uppföljning av det svenska deltagandet och vartannat år (med start år 2021) ska Vinnova redovisa statistiska data för Sveriges deltagande. Rapporterna ska understödja regeringens arbete med EU:s forsknings- och innovationssamarbete. Rapporterna ska redovisa och analysera statistiska data om det svenska deltagandet fördelat på relevanta kategorier. En särskild rapport ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 20 april 2021.

4. Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020

Vinnova ska slutredovisa och analysera genomförda insatser för regional tillväxt inom ramen för den långsiktiga strategin för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (N2014/2501/RT). Redovisningen ska ske enligt närmare anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

5. Digitala innovationshubbar

Vinnova ska bidra i förberedelserna att etablera s.k. europeiska digitala innovationshubbar i enlighet med det kommande Programmet för ett digitalt Europa 2021–2027. Vinnova ska i detta arbete, där det är relevant, utgå från den förstudie (I2019/01685/D) myndigheten tagit fram inför etablerandet av digitala innovationshubbar. Vinnova ska i uppdragets genomförande löpande stämma av med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

6. Investeringsfrämjande

Vinnova ska bidra till investeringsfrämjande med fokus på spetskompetensattraktion och relevanta internationella innovationssamarbeten. Vinnova ska senast den 28 februari 2021 redovisa genomförandet av uppdraget inklusive en metodredovisning till regeringen (Utrikesdepartementet). För genomförandet disponerar myndigheten högst 5 miljoner kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 2:4 Investeringsfrämjande, anslagspost 4 Investeringsfrämjande.

7. Innovationssamarbete med Indien

Vinnova får, för genomförandet av uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer (dnr N2018/02568/IFK), rekvirera 5 miljoner kronor från Kammarkollegiet senast den 30 juni 2020. Av rekvisitionen ska framgå beslutets diarienummer och att medlen ska utbetalas från anslag 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del till Kammarkollegiet (utgiftsområde 24 Näringsliv).

8. Prognoser

Vinnova ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli och

– 23 oktober.

Pågående uppdrag

bilagan redovisas Vinnovas pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem253 190
ap.1Verket för innovationssystem (ram)253 190

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem2 845 005
ap.1Verket för innovationssystem (ram)2 845 005
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande38 600
ap.3Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (ram)38 600
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd7 250
ap.2Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (ram)7 250
Disponeras av Vetenskapsrådet41 800
ap.5Verk f innov.syst: F - del till Vetenskapsrådet (ram)41 800
Disponeras av Statens energimyndighet20 600
ap.4Verk f innov.syst: F - del till Statens energimyndighet (ram)20 600

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten får användas för utgifter för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystem och programanknutna utgifter så som utvärderingar, beredningsarbete, revision, informationsinsatser, verksamhetsrelaterade it-system, konferenser, resor och seminarier.

Vinnova ska använda minst:

  • 625 miljoner kronor för strategiska innovationsområden,
  • 81,75 miljoner kronor för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet och 10 miljoner kronor för att koordinera och finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete,
  • 150 miljoner kronor för att underlätta etablering, användande, tillgängliggörande och utveckling av test- och demonstrationsmiljöer, t.ex. vid industriforskningsinstituten under RISE Research Institutes of Sweden AB eller andra kvalificerade huvudmän,
  • 60 miljoner kronor för insatser kopplade till universitets och högskolors forskning och forskarutbildning utifrån bedömning av kvalitet i samverkan med det omgivande samhället,
  • 30 miljoner kronor för en utökad satsning på verifiering av forskningsresultat och projekt,
  • 35 miljoner kronor för innovationsinsatser inom området tillgänglighetsdesign, samt
  • 10 miljoner kronor för innovationsinsatser för standardisering.

Av anslaget ska 40 miljoner kronor användas för Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel i enlighet med regeringens beslut den 10 december 2015 (N2015/08694/IF) och den 22 juni 2016 (N2016/04448/IF).

Av anslaget ska medel användas för att bibehålla arbetet inom infrastrukturen för precisionsmedicin, Genomic Medicine Sweden.

Av anslaget ska medel användas för statsbidrag till RISE Research Institutes of Sweden AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.2 Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 3 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete. 

ap.3 Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 2 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

ap.4 Verk f innov.syst: F - del till Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet.

ap.5 Verk f innov.syst: F - del till Vetenskapsrådet

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 10 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem
ap.17 5953 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.188 597Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.12 401 7501 772 950574 20054 6002024
ap.360 00030 00020 00010 0002023
ap.220 2508 2506 0006 0002024
ap.5100 00041 80041 80016 4002024
ap.418 0007 0008 0003 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2521 099
2020-02-2521 099
2020-03-2521 099
2020-04-2521 099
2020-05-2521 099
2020-06-2521 099
2020-07-2521 099
2020-08-2521 099
2020-09-2521 099
2020-10-2521 099
2020-11-2521 099
2020-12-2521 101
Summa253 190
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Ulrika Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Försvarsdepartementet, MFU
Socialdepartemnetet, SF och SFT
Finansdepartementet, BA, ESA, FPM och SFÖ
Utbildningsdepartementet, F och UH
Miljödepartementet, SM
Arbetsmarknadsdepartementet, A och JÄM
Infrastrukturdepartementet, D, DF och E
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet och näringsutskottet
Boverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Konkurrensverket
Luftfartsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Sveriges geologiska undersökning
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Upphandlingsmyndigheten
Vetenskapsrådet
Samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
Sveriges export- och investeringsråd