Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 11

2019-12-19
Fi2019/04274/RS (delvis)
Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statistiska centralbyrån
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska material och den statistiska kompetens som finns inom myndigheten.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar.

Förståelsen för och tolkningen av statistiska resultat och samband ska underlättas.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska. 

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten beslutar är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för allmänheten, företagare och andra berörda.

Myndigheten ska redovisa

– vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten till och användbarheten av statistiken samt åtgärder för att öka förståelsen för statistiska resultat och samband,

– vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten av statistiskt material för forskningsändamål,

– företags och andra uppgiftspliktiga organisationers kostnader för uppgiftslämnandet,

– produktivitetsutvecklingen,   

– allmänhetens förtroende för myndigheten,  

– kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten, och   

– bidrag från EU.

Vid myndighetens återrapportering av resultat och resultatindikatorer i årsredovisningen ska, i den utsträckning som det är möjligt, upp till tioåriga tidsserier tillämpas. 

Samordning av statistik

Myndighetens samordning av den officiella statistiken ska stärka systemet för denna statistik och därmed bidra till god kvalitet i och ökad användbarhet av den officiella statistiken. Myndighetens samordning av utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik ska genomföras så att den bidrar till att upprätthålla förtroendet för statistiken.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska lämna information till större användare av statistik samt ge dem möjlighet att lämna synpunkter innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

1. Pågående uppdrag till Statistiska centralbyrån framgår av bilaga 1.

Prognoser

2. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

Arbetsplan över den anslagsfinansierade verksamheten

3. Myndigheten ska senast den 31 januari 2020 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten för 2020. Arbetsplanen ska omfatta planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Planen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras.

Uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning m.m.

4. Myndigheten ska lämna uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om
den officiella statistiken. Uppföljningen av könsuppdelningen av statistiken ska dels omfatta resultaten av uppföljningen, dels bakomliggande orsaker till varför statistiken inte alltid redovisas könsuppdelad. Omfattningen av uppföljningen och återrapporteringen till de statistikansvariga myndigheterna beslutas av myndigheten, utifrån dess erfarenheter från tidigare genomförda
uppföljningar av statistiken.

Mikromaterial

5. Myndigheten ska leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

Nationalräkenskaperna och Arbetskraftsundersökningarna

6. Myndigheten ska leverera data från nationalräkenskaperna och arbetskraftsundersökningarna till Konjunkturinstitutet på den överenskomna detaljnivå och i det format som är anpassat till Regeringskansliets (Finansdepartementet) behov. Samråd ska ske med Konjunkturinstitutet om formerna för dataleveranserna.

Arbetskostnadsindex

7. Myndigheten ska senast den 3 februari 2020 redovisa arbetskostnadsindex (RAM) till regeringen (Finansdepartementet).

Statistik om det civila samhället

8. Myndigheten ska ta fram statistik om det civila samhället. Grunduppdraget är att ta fram och redovisa statistik utifrån FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer. Samordning och utveckling av berörda statistikdatabaser bör i den utsträckning som det är lämpligt ske i syfte att förbättra underlaget för statistiken. Utöver satelliträkenskaper ska myndigheten redovisa statistik som beskriver den ekonomiska relationen mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer samt statistik som beskriver befolkningens deltagande i det civila samhället. Myndigheten ska under 2020 publicera den senaste statistiken om det civila samhället. Redovisningen av uppdraget, inklusive ekonomisk redovisning, ska göras i samband med årsredovisningen för 2020.

Kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

9. Myndigheten ska genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. Uppföljningen ska göras i enlighet med regerings- och regeringskanslibesluten om jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2016—2020 (S2016/04472/JÄM respektive FA2016/00907/PROT). Uppdraget finansieras med medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Uppdraget ska senast den 23 april 2021 redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Arbetskraftsundersökningarna

10. Myndigheten ska redovisa vilka delar av den officiella statistiken som påverkats av bristerna i arbetskraftsundersökningarna och bristernas konsekvenser på berörd statistik. Redovisningen ska även omfatta annan berörd statistik. Vidare ska myndigheten redogöra för de åtgärder som vidtagits och planeras för att säkerställa kvalitén i arbetskraftsundersökningarna, samt en bedömning av effekterna av dessa åtgärder. Uppdraget ska senast den 14 februari 2020 redovisas till regeringen (Finansdepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet). Redovisningen ska även göras tillgänglig på myndighetens webbplats.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån583 629
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)583 629

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Anslagsposten får användas för att finansiera Statistiska centralbyråns förvaltningsutgifter.

Kostnaderna för EU-anpassningen av statistiken ska finansieras inom anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.117 5083 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)150 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)51 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2548 636
2020-02-2548 636
2020-03-2548 636
2020-04-2548 636
2020-05-2548 636
2020-06-2548 636
2020-07-2548 636
2020-08-2548 636
2020-09-2548 636
2020-10-2548 636
2020-11-2548 636
2020-12-2548 633
Summa583 629
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Staten uppdragsgivare-20 4002 000340 000336 0004 000-14 400
Övriga uppdragsgivare43 400-3 00080 00086 000-6 00034 400
Tjänsteexport1 20090090 00090 200-2001 900
Summa24 200-100510 000512 200-2 20021 900
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Lena Micko
Agne Pettersson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och EA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret