Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:44

2019-12-19
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04425/F
Överklagandenämnden för etikprövning
c/o Vetenskapsrådet, Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Överklagandenämnden för etikprövning
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Överklagandenämnden för etikprövning och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Etikprövningsverksamhet 

Återrapportering avseende inkomna, avgjorda, överklagade och överlämnade ärenden ska vara uppdelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilagan till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

3

Uppdrag

Tillsynsverksamhet

Överklagandenämnden för etikprövning ska redovisa en analys av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2021.

Prognoser

Överklagandenämnden för etikprövning ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:10

Överklagandenämnden för etikprövning (Ramanslag)

Disponeras av Överklagandenämnden för etikprövning5 363
ap.1Överklagandenämnden för etikprövning (ram)5 363

Villkor för anslag 3:10

ap.1 Överklagandenämnden för etikprövning

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Överklagandenämnden för etikprövning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning
ap.11603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning
3:10 ap.23:10 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)758
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Överklagandenämnden för etikprövnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25447
2020-02-25447
2020-03-25447
2020-04-25447
2020-05-25447
2020-06-25447
2020-07-25447
2020-08-25447
2020-09-25447
2020-10-25447
2020-11-25447
2020-12-25446
Summa5 363
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Överklagandenämnden för etikprövnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:10 ap.1Överklagandenämnden för etikprövning
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet