Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:40

2019-12-19
U2019/03240/UH
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04421/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:67 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet46 257
ap.1Särskilda bidrag - del till Kammarkollegiet (ram)4 200
ap.3Svenska Studenthemmet i Paris (ram)2 400
ap.4Bidrag till Sveriges förenade studentkårer (ram)4 379
ap.5Stöd för studentinflytande (ram)34 774
ap.6Vissa stipendier (ram)504

Villkor för anslag 2:67

ap.1 Särskilda bidrag - del till Kammarkollegiet

Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 800 000 kronor till Sverige-Amerika Stiftelsen. Medlen avser verksamhetsstöd och ska utbetalas engångsvis. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2020. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2020 ska lämnas senast den 22 februari 2020 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2021.

2. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 400 000 kronor till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning. Medlen ska rekvireras senast den 16 november 2020. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2020 ska lämnas senast den 22 februari 2021 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2021.

3. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 000 000 kronor till Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2020. Medlen avser högskoleutbildning och forskning inom högskoleområdet. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2020 ska lämnas senast den 22 februari 2021 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2021.

ap.3 Svenska Studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 2 400 000 kronor till Svenska Studenthemmet i Paris. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2020. Medlen avser stöd till studenthemmets verksamhet.

Svenska Studenthemmet i Paris ska senast den 31 maj 2021 lämna en ekonomisk redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) när det gäller medlens användning och uppnådda resultat.

ap.4 Bidrag till Sveriges förenade studentkårer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 4 379 000 kronor till Sveriges förenade studentkårer. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2020. Medlen avser stöd till organisationens verksamhet med syfte att säkerställa ett nationellt studentinflytande.

ap.5 Stöd för studentinflytande

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018 och antalet doktorander hösten 2018 omräknat till helårsekvivalenter 2018. Till universitet och högskolor utgår minst 10 000 kronor per år.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 engångsvis utbetala medlen till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser bidrag för 2020.


Tusentals kronor
Uppsala universitet3 145
Lunds universitet3 323
Göteborgs universitet3 188
Stockholms universitet3 340
Umeå universitet2 011
Linköpings universitet2 218
Karolinska institutet944
Kungl. Tekniska högskolan1 711
Luleå tekniska universitet934
Karlstads universitet1 012
Mittuniversitetet844
Örebro universitet1 140
Linnéuniversitetet1 648
Sveriges lantbruksuniversitet498
Malmö universitet1 426
Blekinge tekniska högskola334
Mälardalens högskola908
Stockholms konstnärliga högskola52
Gymnastik- och idrottshögskolan94
Högskolan Dalarna696
Högskolan Kristianstad652
Högskolan Väst620
Högskolan i Borås653
Högskolan i Gävle712
Högskolan i Halmstad648
Högskolan i Skövde410
Konstfack82
Kungl. Konsthögskolan27
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm75
Försvarshögskolan80
Södertörns högskola788
Ericastiftelsen10
Ersta Sköndal Bräcke högskola129
Handelshögskolan i Stockholm211
Johannelunds teologiska högskola11
Newmaninstitutet10
Röda Korsets Högskola96
Sophiahemmet Högskola83
Stockholms Musikpedagogiska Institut10
Totalt34 773

ap.6 Vissa stipendier

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 504 000 kronor till Svenska institutet.

Av medlen ska minst 390 000 kronor användas för insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt north2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2020.

Svenska institutet får använda högst 60 000 kronor för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammet. Vidare får högst 54 000 kronor användas för det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för north2north bedriver.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Svenska Studenthemmet i Paris
Paidea - The European Institute for Jewish Studies in Sweden
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland
Svenska institutet
Sverige-Amerika Stiftelsen
Sveriges förenade studentkårer