Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2019-12-11
Fi2019/04115/SPN (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Bostadspolitisk utveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 18, bet. 2019/20:CU1, rskr. 2019/20:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:1

Bostadspolitisk utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 600
ap.1Bostadspol. utv. - del till KamK (ram)5 600
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet15 000
ap.2Bostadspol. utv. - del till RK:s disp (ram)15 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Bostadspol. utv. - del till KamK

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.2 Bostadspol. utv. - del till RK:s disp

Medlen får användas för att finansiera utredningen Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08).

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Bostadspolitisk utveckling
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Per Bolund
Sara Benjamin
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksgäldskontoret