Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:23

2019-12-19
U2019/01474/UH
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04404/UH
Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Försvarshögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Försvarshögskolan.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

3

Uppdrag

Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Försvarshögskolan ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020. Återrapporteringen ska ske i enlighet med handlingsplanen.

Utvärdering av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

Försvarshögskolan ska genomföra en utvärdering av resultatet av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018. Uppdraget ges till följd av riksdagens beslut den 19 juni 2019 om att ställa sig bakom det som utskottet anför om en oberoende utvärdering av medlemskapet och tillkännage detta för regeringen (bet. 2018/19:UU8, rskr. 2018/19:302). För genomförandet av uppdraget får Försvarshögskolan under hela uppdragsperioden använda högst 4 000 000 kronor från utgiftsområde 5, anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 15 december 2020.

Officersutbildning på grundnivå

Försvarshögskolan ska samverka med Försvarsmakten om dimensionering av utbildningen som leder till officersexamen inför kommande års antagningsomgång.

Försvarshögskolan ska i årsredovisningen redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen. Redovisningen ska vara såväl samlad som könsuppdelad.

Högre officersutbildning

Inom ramen för Försvarshögskolans kompetensområden ska högskolan på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov tillgodoses.

Försvarshögskolan ska i årsredovisningen redovisa hur utbildningsuppdragen har genomförts. En övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet ska anges och kommenteras.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:61

Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan36 540
ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning (ram)36 540

2:62

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan21 439
ap.1Basresurs (ram)21 439

Villkor för anslag 2:62

ap.1 Basresurs

I anslaget ingår medel för att finansiera utgifter för en professur och forskningsprogram inom området kvinnor, fred och säkerhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 832
2020-02-254 832
2020-03-254 832
2020-04-254 832
2020-05-254 832
2020-06-254 832
2020-07-254 832
2020-08-254 832
2020-09-254 832
2020-10-254 832
2020-11-254 832
2020-12-254 827
Summa57 979
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:61 ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning
2:62 ap.1Basresurs

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Som ekonomiskt mål gäller att för avgiftsbelagd verksamhet ska avgifterna sättas så att kravet på full kostnadstäckning uppnås. 

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov ska finansieras med avgifter med undantag av utbildningsverksamhet inom ramen för partnerskap för fred.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (2016:1145) om offentlig upphandling inte gäller, ska avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

I avsnittet Ekonomisk redovisning m.m. i regleringsbrev avseende universitet och högskolor omfattas inte Försvarshögskolan av punkterna 3 och 4.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Andreas Bokerud
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Försvarsdepartementet, MFI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, försvarsutskottet och utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer