Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:39

2019-12-19
U2018/01943/UH
U2019/00834/UH
U2019/01820/UH m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet799 821
ap.3Tolkutbildning (ram)18 950
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)9 303
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 873
ap.10Forskningsmedel (ram)1 000
ap.11Waldorflärarutbildning (ram)10 948
ap.12Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola (ram)31 549
ap.15Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning (ram)256 171
ap.17Flexibla vägar in i läraryrket (ram)34 420
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)148 823
ap.19Kulturskolekliv (ram)23 108
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)106 747
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)29 804
ap.22Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ram)56 691
ap.29Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (ram)30 534
ap.8Arbetsintegrerad lärarutbildning (ram)30 000
ap.23Distansutbildning (ram)6 900

Villkor för anslag 2:64

ap.3 Tolkutbildning

Medlen på anslagsposten avser bidrag för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Från anslagsposten får Stockholms universitet tilldelas 243 840 kronor per helårsstudent som går utbildningen under 2020 utöver ordinarie ersättningsbelopp för utbildningen. Ersättningen lämnas för utbildningens första två år. Ersättningen lämnas för maximalt 77 helårsstudenter 2020.

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se. 

Stockholms universitet ska senast den 5 mars respektive den 5 november 2020 rekvirera medel från Kammarkollegiet som ersättning för bidragsberättigade helårsstudenter under vår- respektive höstterminen 2020. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid.

Stockholms universitet ska vid samma tillfällen redovisa underlag för utbetalning av bidrag till regeringen (Utbildningsdepartementet) med uppgift om antalet bidragsberättigade helårsstudenter vid utbildningen. I samband med redovisningen ska Stockholms universitet även lämna en prognos över antalet helårsstudenter vid utbildningen för de kommande tre åren. Av prognosen ska även det kommande bidragsbehovet framgå.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2020.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot andra länder än EU/EES-länderna och Schweiz. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2020.

ap.8 Arbetsintegrerad lärarutbildning

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala medel enligt nedanstående tabell:

Lärosäte

Kronor

Umeå universitet

3 000 000

Linköpings universitet

2 000 000

Karlstads universitet

3 000 000

Malmö universitet

3 000 000

Mälardalens högskola

2 500 000

Högskolan i Borås

2 000 000

Högskolan Dalarna

5 000 000

Högskolan i Gävle

1 500 000

Högskolan Kristianstad

3 000 000

Högskolan Väst

3 000 000

Södertörns högskola

2 000 000

Totalt

30 000 000

Medlen ska användas för att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning som möjliggör att studenterna kan arbeta vid en skola samtidigt som de studerar en förskollärar- eller lärarutbildning. Syftet med satsningen är att ge förutsättningar för denna studieform i hela landet, locka fler till lärarutbildningarna, ge studenterna erfarenhet inför det kommande yrkeslivet och öka kvaliteten i utbildningarna genom att kopplingen mellan teori och praktik stärks. Satsningen kan också vara ett verktyg för att möjliggöra för personer att karriärväxla och ställa om till läraryrket.

Studenterna som deltar i den arbetsintegrerade lärarutbildningen bör arbeta och studera parallellt under mer än hälften av utbildningens längd, men arbetstiden kan förläggas olika beroende på utbildningens upplägg. Med hänsyn till utbildningarnas totala längd ska lärosätena organisera utbildningen så effektivt som möjligt och därmed möjliggöra arbetsmetoder för att den verksamhetsförlagda utbildningen kan integreras och tillgodoräknas i skoltjänstgöringen. Medel avser ersättning för kostnader under 2020 utöver de ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer som lärosätena avräknar mot anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, såsom till exempel kostnader för att utveckla och genomföra utbildningen i arbetsintegrerad form, kostnader för samordning med deltagande huvudmän och informations- och rekryteringsinsatser för utbildningarna. Medel avser inte ersättning för studenternas lönekostnader eller forskning. Syftet med satsningen är att utveckla arbetssätt och samordningsformer som kan ingå i en varaktig struktur för arbetsintegrerad lärarutbildning.

Av de medel som tilldelas Högskolan Dalarna avser 2 000 000 kronor medel för att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning. Högskolan Dalarna ska också arbeta för att ta fram arbetsmetoder som möjliggör för den verksamhetsförlagda utbildningen att valideras och tillgodoräknas inom ramen för utbildningarna. Detta arbete bör förankras inom nätverket.  

I budgetpropositionen för 2020 beräknar regeringen att 30 miljoner kronor ska avsättas årligen för arbetsintegrerad lärarutbildning 2020–2026.

Återrapportering

De lärosäten som får ta del av medel ska i årsredovisningen redovisa vilka utbildningar som ges som arbetsintegrerad lärarutbildning, hur många helårsstudenter som ingår per utbildning, prognos för perioden 2020–2026 över antal helårsstudenter och utvecklingen av antalet sökande till utbildningarna. Lärosätena bör också redovisa organiseringen av utbildningen samt vilka huvudmän och eventuella andra samarbetspartners som ingår i satsningen. Slutligen ska lärosätena redovisa de viktigaste erfarenheterna av satsningen samt områden för utveckling.

ap.10 Forskningsmedel

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 30 november 2020 utbetala 1 000 000 kronor som ett bidrag till Chalmers tekniska högskola AB. Bidraget ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna och betalas ut som engångsbelopp. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagets årsredovisning.

ap.11 Waldorflärarutbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för att finansiera utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Stiftelsen Waldorflärarhögskolan. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2020. Medlen ska användas för att årligen utbilda minst 140 helårsstudenter inom lärar- eller förskollärarutbildning med waldorfinriktning. Waldorflärarhögskolan får inte ta ut avgifter av studenter för sådan utbildning för vilken ersättning utgår.

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan är redovisningsskyldig för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2020 ska lämnas senast den 24 februari 2021 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas senast den 24 februari 2021 till Kammarkollegiet. Om antalet helårsstudenter vid stiftelsen Waldorflärarhögskolan under året understiger 140 ska 77 476 kronor återbetalas för varje understigande helårsstudent.

Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,

2. antal helårsstudenter,

3. efterfrågan på högskolans utbildningar, och

4. en redogörelse för högskolans arbete med att utveckla kvaliteten i utbildningarna.

ap.12 Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 betala ut medel för försöksverksamhet med praktiknära forskning i enlighet med regeringsuppdrag (U2017/01129/UH) enligt nedanstående tabell:

LärosäteKronor
Uppsala universitet9 955 084
Göteborgs universitet7 699 265
Umeå universitet7 699 265
Karlstads universitet6 195 386
Totalt31 549 000

I fördelningen i tabellen ingår ett fast belopp om 3 939 567 kronor.

ap.15 Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet helårsstudenter som deltagit i utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt sökande och antagna till utbildning enligt ovan. Av årsredovisningarna ska även framgå de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa: 

 1. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och
 2. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Medverkande lärosäten ska redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan uppföljning samt lämna underlag för uppföljning och utvärdering av området som utförs av Universitetskanslersämbetet.

Medverkande universitet och högskolor ska bistå de lärosäten som har samordningsansvar för de kompletterande utbildningarna.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

1. Utbildningar utan samordningsansvarigt lärosäte

Kompletterande ekonomutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel kronor

Kompletterande ekonomutbildning

5

68 287

341 435

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ekonomutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildning

Antal helårsstudenter

Mälardalens högskola

Ekonom

5

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Ersättning för helårsstudenter som läser kompletterande ekonomutbildning vid Mälardalens högskola utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se. 

Mälardalens högskola ska rekvirera medel från Kammarkollegiet senast den 5 mars respektive den 15 oktober 2020. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid.

Lärosätet ska senast den 15 oktober 2020 även inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid utbildningen 2020 uppdelat på vår- och hösttermin. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen uppdelat på vår- och hösttermin. Vidare ska högskolan göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra för hur många helårsstudenter som lärosätet beräknar få ersättning för. 

Kompletterande juristutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel kronor

Kompletterande juristutbildning

50

67 399

3 369 950

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 30 helårsstudenter och fördelas per lärosäte enligt tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Stockholms universitet

50

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Ersättning för helårsstudenter som läser kompletterande juristutbildning vid Stockholms universitet utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Stockholms universitet ska rekvirera medel från Kammarkollegiet senast den 5 mars respektive den 15 oktober 2020. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid.

Lärosätet ska senast den 15 oktober 2020 även inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid utbildningen uppdelat på vår- och hösttermin. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen, uppdelat på vår- och hösttermin. Vidare ska universitetet redovisa en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra hur många helårsstudenter som universiteten beräknar få ersättning för.

2. Utbildningar med samordningsansvarigt lärosäte

Samordning av kompletterande utbildningar

De universitet som anges i tabellen ska samordna utbildningsinsatserna vid de medverkande lärosätena. Kammarkollegiet ska senast under januari utbetala medel till lärosätena för samordningsarbetet i enlighet med vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildningar som lärosätet ska samordna

Medel för samordning, kronor

Uppsala universitet

Apotekare, psykolog

600 000

Göteborgs universitet

Biomedicinsk analytiker

300 000

Stockholms universitet

Lärare och förskollärare, socionom/utbildning i socialt arbete

800 000

Karolinska institutet

Läkare, sjuksköterska, tandläkare

900 000

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitekt, ingenjör

600 000

Totalt


3 200 000

Ersättning för helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Medlen rekvireras av de samordnande lärosätena på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Universiteten ska inom ramen för sitt samordningsansvar rekvirera medel från Kammarkollegiet senast den 5 mars respektive den 15 oktober 2020. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid. För den kompletterande lärar- och förskollärarutbildningen gäller att rekvisition ska inkomma senast den 4 april respektive den 15 oktober 2020.

Universiteten ska senast den 15 oktober 2020 inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte uppdelat på vår- och hösttermin. I redovisningarna ska även framgå antalet sökande och antagna till utbildningen, uppdelat på vår- och hösttermin på respektive lärosäte. Vidare ska samtliga medverkande lärosäten göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra för hur många helårsstudenter som lärosätena beräknar få ersättning för. 

Kompletterande lärar- och förskollärarutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande lärar- och förskollärarutbildning

600

100 999

60 599 400

Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk lärar- och förskollärarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till totalt högst 600 helårsstudenter per år.

Kompletterande hälso- och sjukvårdsutbildningar

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande barnmorskeutbildning

15

154 736

2 321 040

Kompletterande fysioterapeututbildning

20

154 736

3 094 720

Karolinska institutet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk barnmorskeutbildning respektive fysioterapeututbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 15 (kompletterande barnmorskeutbildning) respektive 20 (kompletterande fysioterapeututbildning) helårsstudenter per år.

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 125 (kompletterande läkarutbildning), 125 (kompletterande sjuksköterskeutbildning) respektive 50 (kompletterande tandläkarutbildning) helårsstudenter per år. 

Utbildning

Lärosäten

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande läkarutbildning

Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet och Karolinska institutet

125

265 092

33 136 500

Kompletterande sjuksköterskeutbildning

Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle

125

147 239

18 404 875

Kompletterande tandläkarutbildning

Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Malmö universitet

50

384 623

19 231 150

Kompletterande biomedicinsk analytikerutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande biomedicinsk analytikerutbildning

75

210 112

15 758 400

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk biomedicinsk analytikerutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

15

Göteborgs universitet

20

Linköpings universitet

20

Högskolan Kristianstad

20

Kompletterande apotekarutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande apotekarutbildning

130

157 584

20 485 920

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk apotekarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

90

Göteborgs universitet

40

Uppsala universitet har även möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk receptarieutbildning inom ramen för det angivna antalet helårsstudenter.

Kompletterande psykologutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande psykologutbildning

65

204 860

13 315 900

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk psykologutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

23

Lunds universitet

23

Umeå universitet

19

Kompletterande socionomutbildning/utbildning i socialt arbete

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande socionomutbildning/ utbildning i socialt arbete

60

99 803

5 988 180

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk socionomutbildning/utbildning i socialt arbete enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Göteborgs universitet

20

Stockholms universitet

15

Umeå universitet

10

Malmö universitet

15

Kompletterande arkitektutbildning respektive ingenjörsutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande arkitektutbildning

40

178 596

7 143 840

Kompletterande ingenjörsutbildning

80

131 320

10 505 600

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ingenjörsutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildning

Antal helårsstudenter

Lunds universitet

Ingenjör

5

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitekt

Ingenjör

35

65

Chalmers tekniska högskola AB

Arkitekt

Ingenjör

5

10

 

 

ap.17 Flexibla vägar in i läraryrket

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala medel för att utveckla poänggivande kompetensutveckling och flexibla utbildningsvägar i enlighet med ett regeringsuppdrag (U2018/03202/UH) samt för tillkommande kostnader för kartläggning och validering som sker i anslutning till kurserna. Medel ska utbetalas i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell: 

Fler vägar in i lärar- och förskolläraryrkenakronor
Göteborgs universitet1 750 000
Stockholms universitet1 750 000
Umeå universitet1 750 000
Linköpings universitet1 750 000
Karlstads universitet1 750 000
Malmö universitet1 750 000
Högskolan Dalarna1 750 000
Totalt12 250 000

Flexibla utbildningsvägar — kurser

Samtliga lärosäten som tilldelas medel för ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetens inom Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) ska i årsredovisningarna redogöra för antalet helårsstudenter som har deltagit i ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetensutveckling under året. Av årsredovisningarna ska även framgå kursernas ämnesområde, studieform och upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelad på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering och undervisning, samt när så är relevant verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa: 

 1. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och
 2. för ämneskompletterande kurser, antalet studenter som efter studierna påbörjat en kompletterande pedagogisk utbildning.

Medverkande universitet och högskolor ska bistå Umeå universitet som har samordningsansvar för ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetens. Uppdrag att anordna och genomföra kurser kan också läggas på universitet och högskolor som inte ingår i det tidigare regeringsuppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket. Det bör därför framgå av redovisningen vilka lärosäten som ska få ersättning och för hur många helårsstudenter.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Samordningsansvar

Umeå universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid de lärosäten som ger ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetensutveckling. Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 1 750 000 kronor till Umeå universitet för detta.  

Universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 5 mars och den 15 oktober 2020 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter som deltagit i ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetensutveckling för vilka ersättning ska erhållas uppdelat på antagningstermin. Underlaget ska redovisa antal helårsstudenter för dessa kurser per lärosäte.

Av redovisningarna ska framgå antalet sökande och antagna till kurserna på respektive lärosäte. För samtliga medverkande universitet och högskolor ska det i redovisningen som lämnas senast den 15 oktober även göras en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöras för hur många helårsstudenter som lärosätena beräknar få ersättning för. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av kurserna.

Högsta antal helårsstudenter samt ersättningsbelopp per helårsstudent framgår enligt tabeller nedan:

UtbildningBeräknat antal helårsstudenter 2020Ersättning per helårsstudent 2020Beräknade medel 2020, kronor
Ämneskompletterande kurser12383 75710 323 124

Kurserna ska riktas till högst 123 helårsstudenter per år.

UtbildningBeräknat antal helårsstudenter 2020Ersättning per helårsstudent 2020Beräknade medel 2020, kronor
Poänggivande kompetensutveckling12381 91410 095 901

Kurserna ska riktas till högst 123 helårsstudenter per år.

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare och förskollärare enligt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen. Utbildningarna ska enligt regeringens uppdrag anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Malmö universitet (U2011/03713/UH). Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning som avses i ovan nämnda förordning.

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Umeå universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 15 maj respektive den 4 november 2020 rekvirera medel från Kammarkollegiet som ersättning för registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte för vilka ersättning ska lämnas. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid. Umeå universitet ska vid samma tillfällen redovisa detta underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). 

Denna satsning berättigar lärosätena till en ersättning med 88 220 kronor per helårsstudent. De studenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Totalt kan ersättning utbetalas för högst 1 539 helårsstudenter.

Som ersättning för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/03713/UH) ska Kammarkollegiet under januari engångsvis utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

 • Göteborgs universitet 1 504 724 kronor,
 • Stockholms universitet 3 011 788 kronor,
 • Umeå universitet 2 443 376 kronor,
 • Linköpings universitet 1 428 388 kronor,
 • Karlstads universitet 1 114 152 kronor,
 • Malmö universitet 1 557 504 kronor, 
 • Högskolan Dalarna 1 122 264 kronor, och
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping 817 804 kronor.

Totalt 13 000 000 kronor

Kammarkollegiet ska utbetala resterande medel från anslagsposten mot rekvisition under 2020.

ap.19 Kulturskolekliv

Medlen avser satsning på kulturskolekliv.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 1 032 000 kronor till Statens kulturråd för kulturskolekliv i enlighet med regeringsuppdrag (U2018/00410/UH).

Särskilda medel till Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet och Stockholms konstnärliga högskola

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 betala ut medel enligt följande:

Lärosäte

kronor

varav utvecklingsmedel

Lunds universitet

4 640 000

1 500 000

Göteborgs universitet

5 934 000

1 500 000

Umeå universitet

4 640 000

1 500 000

Stockholms universitet

1 856 000

600 000

Stockholms konstnärliga högskola

1 856 000

600 000

 

Medlen ska användas till att ge eller utveckla utbildning som omfattar högst 90 högskolepoäng av relevans för kulturskolan. Medlen avser en särskild satsning på utbildning utöver de utbildningar av relevans för kulturskolan som ges inom ordinarie takbelopp. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Av tabellen ovan framgår hur mycket av de medel som utbetalas under 2020 som högst får användas till utvecklingskostnader. Återstående medel avser ersättning för helårsstudenter.

Lärosätena ska senast den 15 oktober 2020 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). I underlaget ska lärosätena redovisa en prognos för antalet helårsstudenter inom ramen för satsningen 2021–2023 samt beräknade kostnader per helårsstudent. En utgångspunkt för den beräknade kostnaden är att den till minst 50 procent ska motsvara ersättningsbeloppet för utbildningsområdet Undervisning (budgetpropositionen för 2020, utg.omr. 16 avsnitt 5.7). 

Lärosätena ska i sina årsredovisningar redogöra för hur medlen har använts, inklusive vilka utbildningar som har utvecklats eller bedrivits samt antalet helårsstudenter som har deltagit inom ramen för satsningen. Lärosätena ska vidare redogöra för samarbete med kulturskolan och med andra lärosäten, utveckling av distansundervisning, validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka tillgången till och bredda utbudet av utbildning av relevans för kulturskolan.

Särskilt bidrag till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut 

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 betala ut 3 150 000 kronor till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) som ersättning för helårsstudenter inom satsningen på ett kulturskolekliv samt för utvecklingsmedel för utbildning som omfattar högst 90 högskolepoäng av relevans för kulturskolan. Under 2020 avser högst 600 000 kronor ersättning för utvecklingskostnader. Återstående medel avser ersättning för helårsstudenter.

För den utbildning som SMI anordnar inom ramen för satsningen under 2020 ska bidrag utgå med 155 784 kronor per helårsstudent. De helårsstudenter som ersättningen inom ramen för satsningen avser ska inte räknas in i helårsstudenter för vilka regeringen årligen lämnar bidrag till SMI i enlighet med regleringsbrev avseende anslaget 2:63 inom utgiftsområde 16, ap. 7.

SMI ska senast den 15 oktober 2020 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). I underlaget ska SMI redovisa en prognos för antalet helårsstudenter inom ramen för satsningen 2021–2023.

SMI ska senast den 1 mars 2021 redovisa hur bidraget för 2020 har använts, inklusive vilka utbildningar som har utvecklats eller bedrivits samt antalet helårsstudenter som har deltagit inom ramen för satsningen. SMI ska vidare redogöra för samarbete med kulturskolan och med universitet och högskolor, utveckling av distansundervisning, validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka tillgången till och bredda utbudet av utbildning av relevans för kulturskolan.

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Medel för innovationskontor

Kammarkollegiet ska utbetala medel enligt tabellen nedan senast den 30 mars 2020 för perioden den 1 januari – den 31 december.

Lärosäte

Grundbelopp kronor

Belopp baserat på volym kronor

Belopp för stöd till högskolor kronor **

Belopp för prestation kronor

Belopp att utbetala kronor

Uppsala universitet

2 053 000

3 290 0001 779 0004 039 000

11 161 000

Lunds universitet

2 053 000

3 580 0002 372 0004 039 000

12 044 000

Umeå universitet

2 053 000

1 562 000593 0002 020 000

6 228 000

Linköpings universitet

2 053 000

1 679 000593 0003 029 000

7 354 000

Karolinska institutet

2 053 000

3 298 000593 0003 029 000

8 973 000

Kungl. Tekniska högskolan

2 053 000

2 309 0002 965 0005 049 000

12 376 000

Chalmers tekniska högskola

2 053 000

1 668 0003 558 0002 020 000

9 299 000

Mittuniversitetet*

2 053 000

1 965 000593 0005 049 000

9 660 000

Stockholms universitet

2 053 000

2 373 000593 0001 010 000

6 029 000

Göteborgs universitet

2 053 000

2 588 000593 0001 010 000

6 244 000

Sveriges lantbruksuniversitet

2 053 000

1 146 000593 0003 029 000

6 821 000

Luleå tekniska universitet

2 053 000

729 000593 0004 039 000

7 414 000

Malmö universitet

2 053 000

498 000593 0000

3 144 000

* Medlen ska användas för ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

**Uppsala universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Lunds universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola. Kungl. Tekniska högskolan erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Handelshögskolan i Stockholm, Mälardalens högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan och Södertörns högskola. Chalmers tekniska högskola AB erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Stiftelsen Högskolan i Jönköping och Högskolan i Skövde. Övriga universitet erhåller medel för att stödja högskolor som inte är listade ovan eller för att bygga upp expertkompetens i ett område som sedan kan erbjudas till andra innovationskontor.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 1 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser medverkan i ASEM-DUO under 2020. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2021 redovisa hur medlen har använts.

2. Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 300 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser ett kontor för CDIO-initiative (Conceive — Design — Implement — Operate). CDIO-initiative utgör ett globalt nätverk för utveckling av ingenjörsutbildningen. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2020 ska lämnas senast den 1 mars 2021 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2021.

Resterande medel ska utbetalas efter särskilda beslut av regeringen.

ap.22 Utveckling av VFU i lärarutbildningen

Övningsskolor och övningsförskolor

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala medel som ersättning för verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar under 2020 enligt nedanstående tabell:

Lärosäte

Kronor

Chalmers tekniska högskola AB

148 793

Högskolan Dalarna

3 279 515

Göteborgs universitet

5 188 516

Högskolan i Halmstad

1 970 745

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

1 981 880

Karlstads universitet

1 036 489

Linköpings universitet

1 400 879

Linnéuniversitetet

1 463 635

Luleå tekniska universitet

1 981 880

Malmö universitet

5 855 553

Mittuniversitetet

3 279 515

Mälardalens högskola

5 032 638

Södertörns högskola

2 004 148

Umeå universitet

3 557 869

Örebro universitet

3 205 624

Totalt

41 387 679

 

Syftet med övningsskolorna eller övningsförskolorna är att de studenter som deltar ska fullgöra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid skolorna. Verksamheten avser studenter vid utbildningar som leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Övningsskolor ska vara grundskolor, gymnasieskolor eller kommunal vuxenutbildning där det finns lärare som är handledare, och övningsförskolor ska vara förskolor där det finns förskollärare som är handledare. En handledare ska ha minst 7,5 högskolepoäng inom området handledarskap eller motsvarande. Lärosätena bör eftersträva en hög koncentration av studenter vid varje skola.

Högskolan ska sträva efter att det vid varje övningsskola eller övningsförskola finns så många lärare eller förskollärare som är handledare att var och en av dem handleder endast ett fåtal lärar- eller förskollärarstudenter. Om det inte finns tillräckligt många utbildade handledare, ska högskolan bidra med handledarutbildning.

Högskolan ska sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare används i den verksamhetsförlagda utbildningen och i högskolans lärar- eller förskollärarutbildning i övrigt. Vid högskolan ska det finnas lärare som har till uppgift att följa och bidra till studenternas utveckling under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Sådana lärare ska ge handledarna stöd för bedömning av studenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Högskolan ska reglera sina och huvudmännens åtaganden med anledning av verksamheten med övningsskolor eller övningsförskolor i avtal med huvudmännen.

Högskolan ska särskilt försäkra sig om att

 1. övningsskolornas eller övningsförskolornas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet,
 2. studenterna ges möjlighet att fullgöra verksamhetsförlagd utbildning vid övningsskolor eller övningsförskolor med olika förutsättningar, och
 3. lärarna eller förskollärarna har nödvändig lärar- eller förskollärarutbildning och handledarutbildning.

Verksamheten bör omfatta minst hälften av högskolans studenter vid de utbildningar som omfattas av högskolans övningsskolor och övningsförskolor.

Samtliga lärosäten som tilldelas medel för veksamhet med övningsskolor från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet helårsstudenter som deltagit i verksamheten med övningsskolor samt redogöra för verksamheten och de viktigare erfarenheterna av satsningen.

VFU-skolor vid Stockholms universitet

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 4 005 259 kronor till Stockholms universitet. Medlen ska användas för en verksamhet med särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU-skolor, i syfte att höja kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningsdel.

Verksamheten ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt av Stockholms universitet. Stockholms universitet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om verksamheten och i årsredovisningen redogöra för verksamheten och viktigare erfarenheter av densamma.

Regering avser att återkomma med beslut om fördelning av återstående medel.

ap.23 Distansutbildning

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 betala ut medel enligt följande:

Lärosäte

kronor

Linnéuniversitetet

2 300 000

Högskolan i Gävle

2 300 000

Mittuniversitetet

2 300 000

Totalt

6 900 000

 

Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen runt om i landet. Medlen ska användas till att genomföra utvecklingsåtgärder som syftar till att öka kvalitet och genomströmning i studier på distans, framför allt för studenter som läser professionsutbildningar. De åtgärder som genomförs ska bidra till att utveckla former för samverkan med kommuner eller andra aktörer som möjliggör ökad tillgång till högskolestudier utanför lärosätets huvudcampus och som kan ge studenter som helt eller delvis studerar på distans ett förbättrat stöd. Medlen ska också användas för att förbättra möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning vid studier på distans och för att hitta goda samverkansformer för VFU för att öka kvaliteten och tillgången till VFU. De åtgärder som vidtas bör syfta till att bygga upp varaktiga strukturer som långsiktigt kan öka kvaliteten i distansutbildningen.  

Lärosätena ska med stöd från UHR bidra till att sprida lärdomar från den verksamhet de har bedrivit under perioden till andra lärosäten för att på så vis kunna ge förutsättningar för att utvecklade arbetsformer kan användas av andra universitet och högskolor.  

Lärosätena ska i sina årsredovisningar för 2020 redogöra för vilka åtgärder som vidtagits samt hur medlen har använts. Lärosätena ska dessutom i en redovisning till regeringen ange planerade insatser för 2021–2022 under förutsättning att ytterligare medel lämnas för kommande år. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2020.

ap.29 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterande ämnen och teknik.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala 12 000 000 kronor till organisationen Teach for Sweden för arbete med att bl.a. rekrytera studenter till sådan försöksverksamhet. Medlen ska rekvireras senast den 30 november 2020. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Teach for Sweden ska redovisa hur många kandidater som rekryterats samt hur många helårsstudenter som går i utbildning i samarbete med Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad jämfört med 2019. Även organisationens overhead-kostnader (OH-kostnader) för dessa helårsstudenter ska redovisas. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2020 ska lämnas senast den 1 mars 2021 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2021.

Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad har möjlighet att anordna försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterande ämnen, teknik och språk. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 100 631 kronor per helårsstudent. Utbildningarna ska sammanlagt riktas till högst 120 helårsstudenter. 

Lärosätena ska senast den 5 november 2020 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätena ska i årsredovisningen för 2020 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 5 000 000 kronor till Göteborgs universitet för arbetet under 2020 med att öka rekryteringen av lärare i matematik, naturvetenskap, språk, estetiska ämnen och slöjd i projektet Brobyggaren. Göteborgs universitet ska i årsredovisningen för 2020 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 800 000 kronor till Högskolan i Halmstad för arbetet under 2020 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet Ämnesdidaktisk KPU. Högskolan i Halmstad ska i årsredovisningen för 2020 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Försöksverksamheterna kommer att utvärderas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.80Inget0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.1503 %0
ap.1703 %0
ap.1803 %0
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.2124 2373 %0
ap.2203 %0
ap.230Inget0
ap.2903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:64 ap.12:64 ap.21100 %
2:64 ap.22:64 ap.21100 %
2:64 ap.62:64 ap.21100 %
2:64 ap.492:64 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.1ram
ap.2ram
ap.6ram
ap.49ram
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FF, RT och SK
Socialdepartementet, FS
Utrikesdepartementet, FIM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Statliga universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Riksgäldskontoret
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Stiftelsen Waldorflärarhögskolan
Teach for Sweden

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:39, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

U2018/01943/UH
U2019/00834/UH
U2019/01820/UH
U2019/02987/UH
U2019/03060/UH
U2019/03348/UH
U2019/03355/UH
U2019/03356/UH
U2019/03358/UH
U2019/03586/UH
U2019/03631/UH
U2019/03664/UH
U2019/03678/UH
U2019/03853/UH
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04420/UH