Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2019-12-19
S2019/05315/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:3 Bidrag till WHO
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Bidrag till WHO (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet45 665
ap.3Bidrag till WHO – del till Kammarkollegiet (ram)45 065
ap.4Ramkonvention tobakskontroll – del till Kammarkollegiet (ram)600

Villkor för anslag 2:3

ap.3 Bidrag till WHO – del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis mot verifikat via Regeringskansliet (Socialdepartementet) betala ut USD 2 167 450 respektive CHF 2 212 966 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar Sveriges medlemsavgift för 2020.

ap.4 Ramkonvention tobakskontroll – del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.  

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis mot verifikat betala ut USD 51 714 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar Sveriges kostnad för ramkonventionen om tobakskontroll för 2020.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:3 Bidrag till WHO
ap.34 506Inget0
ap.460Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
David Lorentzon
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utrikesdepartementet, enheten för FN-politik
Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Världshälsoorganisationen (WHO)