Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2019-12-19
A2019/02319/MRB
A2019/02286/SV (delvis)
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057
169 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 13, bet. 2019/20:AU1, rskr. 2019/20:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Diskrimineringsombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Inom ramen för uppdraget att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Diskrimineringsombudsmannen redovisa de insatser som myndigheten genomfört samt en bedömning av uppnådda resultat. Myndigheten ska även redovisa vilka insatser som koordinerats och genomförts tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk. Vidare ska samverkan med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter redovisas. 

 

Jämställdhetsintegrering

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

 

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen att ta emot personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019-2020 m.m.
A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021
Uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.
Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021
Uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen om särskilda informationsinsatser
A2019/01324/MRB1 april 2020

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

- 10 februari

- 4 maj

- 27 juli

- 23 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen126 271
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)126 271
Disponeras av Kammarkollegiet684
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)684

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Anslagsposten får användas för Diskrimineringsombudsmannens förvaltningsutgifter.

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Nämnden mot diskriminering.

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finansieras även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.13 7883 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2510 523
2020-02-2510 523
2020-03-2510 523
2020-04-2510 523
2020-05-2510 523
2020-06-2510 523
2020-07-2510 523
2020-08-2510 523
2020-09-2510 523
2020-10-2510 523
2020-11-2510 523
2020-12-2510 518
Summa126 271
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Anna Schölin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/S
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Kulturdepartementet/CSM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nämnden mot diskriminering
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statskontoret