Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2019-12-11
Fi2019/04115/SPN (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 18, bet. 2019/20:CU1, rskr. 2019/20:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:5

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 374
ap.3Det nordiska miljömärkningssystemet och EU:s miljömärkningssystem (ram)4 374

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Det nordiska miljömärkningssystemet och EU:s miljömärkningssystem

Medlen får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter och vid behov till information om märkningen.

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition från Miljömärkning Sverige AB, kvartalsvis betala ut en fjärdedel av 4 374 000 kronor, med första utbetalning i januari 2020.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.1ram
På regeringens vägnar
Lena Micko
Malia Tasmim
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1, ESA och VS
Miljödepartementet/KE och NM
Näringsdepartementet/BSÄ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksgäldskontoret
Miljömärkning Sverige AB