Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2019-12-17
Ju2019/04178/LP (delvis)
Ju2019/04101/KRIM
Ju2019/03164/KRIM (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Kriminalvården
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Kriminalvården och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Kriminalvården bidra till en sådan utveckling.

Kriminalvårdens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kriminalvården ska i bilaga redovisa en sammanställning över de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens analysunderlag. En särskild redovisning ska göras avseende klienter under 21 år.

Återfallsförebyggande arbete

Kriminalvården ska bedriva ett återfallsförebyggande arbete vars syfte är att bidra till att trenden med minskande andel återfall ska fortsätta.

Kriminalvården ska redovisa

 • hur myndigheten har arbetat för att upprätthålla ett kvalitativt återfallsförebyggande arbete med fokus på myndighetens huvudsakliga uppgifter, särskilt med beaktande av den ansträngda beläggningssituationen,
 • på vilket sätt myndigheten planerar att använda biträdande övervakare inom ramen för frivårdens förändrade arbetssätt, och
 • frivårdens insatser för unga under 21 år, särskilt avseende dömda som har kopplingar till kriminella nätverk, samt vilka utvecklingsområden som myndigheten har identifierat inom detta område.

Säkerhet

Säkerheten i Kriminalvården ska vara god och väl anpassad till verksamhetens behov.

Kriminalvården ska redovisa

 • hur myndigheten har arbetat för att upprätthålla en god säkerhetsnivå i verksamheten, särskilt med beaktande av den ansträngda beläggningssituationen i anstalt och häkte, och
 • hur myndigheten har arbetat för att hitta en god balans i sina säkerhetsbedömningar med syfte att bidra till ett framgångsrikt återfallsförebyggande arbete samtidigt som antalet rymningar hålls på en fortsatt låg nivå. 

Övriga återrapporteringskrav

Isoleringsbrytande åtgärder 

Kriminalvården ska redovisa hur myndigheten, trots den ansträngda beläggningssituationen, har fortsatt arbetet med att utveckla de isoleringsbrytande åtgärderna för klienter i häkte.

Överförande av straffverkställighet

Kriminalvården ska redovisa hur myndigheten har bidragit till ett effektivt förfarande avseende överförande av straffverkställighet.

Jämställdhet

Kriminalvården ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

Internationell civil krishantering

Kriminalvården ska redovisa myndighetens verksamhet inom internationell civil krishantering i enlighet med regleringsbrev för 2020 avseende anslag 1:1 utgiftsområde 7 och strategi för internationell civil krishantering och fredsfrämjande.

Kriminalvården ska också redovisa myndighetens verksamhet kopplad till den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution om kvinnor, fred och säkerhet (1325) 2016-2020.

3

Uppdrag

Finansiella prognoser

Kriminalvården ska redovisa finansiella prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen.

10 februari
4 maj
27 juli
23 oktober

Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar.

Mot bakgrund av den ökade beläggningen ska myndigheten, vid varje prognostillfälle, redovisa personal-, lokal- och driftskostnader som myndigheten bedömer kan härledas till den ökade beläggningen.

Kriminalvården ska vid varje prognostillfälle redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel, på kort och på lång sikt. Redovisningen lämnas som en bilaga till prognoskommentarerna och ska innefatta myndighetens bedömning av vilka konsekvenserna förväntas bli för verksamheten och myndighetens ekonomi till följd av dessa åtgärder. Kriminalvården ska också kontinuerligt följa upp och analysera resultatet av åtgärderna och redovisa detta vid prognostillfälle 2 och 4 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

De finansiella prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes. Prognoskommentarer lämnas även i särskild bilaga till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Prognoserna ska även avse utgiftsområde 7 anslag 1:1 samt utgiftsområde 8 anslag 1:7.

Kriminalvårdens platskapacitet

Kriminalvården ska ha kapacitet att ta emot häktade och fängelsedömda. Myndighetens platskapacitet ska planeras så att det finns en hög grad av flexibilitet, som tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov och med stort fokus på resurseffektivitet. Kriminalvården får i uppdrag att redovisa myndighetens plan för den framtida platskapaciteten. Av redovisningen ska bl.a. framgå

 • vilka bedömningar som ligger till grund för planen,
 • hur myndigheten har planerat för att skapa en hög grad av flexibilitet i platstillgången,
 • på vilket sätt de verksamhetsmässiga behoven tillgodoses, 
 • vilka överväganden som har gjorts ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • hur kravet på resurseffektivitet tillgodoses, och
 • hur planen tar hänsyn till behovet av successiv utslussning inom den egna organisationen.  

Uppdraget ska redovisas separat i samband med budgetunderlaget för 2021-2023.

Kriminalvården ska även, i årsredovisningen, redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit inom verksamheten i syfte att uppnå ett effektivt utnyttjande av den befintliga platskapaciteten.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Kriminalvården ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet med att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2019/03164/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Tillsammans med berörda myndigheter ska Kriminalvården senast den 1 oktober 2020 till regeringen (Justitiedepartementet) vidare redovisa vilka gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under 2021.

Digitalt bemötande av brottsutsatta

Kriminalvården ska ansluta relevanta meddelandeflöden till brottsutsatta via Mina meddelanden i den mån myndigheten bedömer det lämpligt med hänsyn till informationssäkerhet och den personliga integriteten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården9 448 433
ap.1Kriminalvården (ram)9 448 433

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården, för bidrag till Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund, för ersättning åt ledamöter med flera i övervakningsnämnderna samt för övervakare, biträdande övervakare och förtroendemän.

2. Från anslaget får högst 15 000 000 kronor användas för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 

3. Kriminalvården ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kriminalvården ska betala 33 896 150 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kriminalvården
ap.1283 4523 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 560 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)988 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25787 369
2020-02-25787 369
2020-03-25787 369
2020-04-25787 369
2020-05-25787 369
2020-06-25787 369
2020-07-25787 369
2020-08-25787 369
2020-09-25787 369
2020-10-25787 369
2020-11-25787 369
2020-12-25787 374
Summa9 448 433
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kriminalvården

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Arbetsdrift00120 000120 00000
Terapiverksamhet/Praktisk arbetsträning007 0007 00000
Måltider0010 00010 00000
Summa00137 000137 00000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet/praktisk arbetsträning

För arbetsdriften ska direkta kostnader till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten/den praktiska arbetsträningen ska avgifterna delfinansiera verksamheten.

Måltider

För måltider som myndigheten tillhandahåller mot avgift ska avgifterna beräknas till full kostnadstäckning. 

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet/praktisk arbetsträning

Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och terapiverksamheten/den praktiska arbetsträningen. Inkomsterna från arbetsdriften och terapiverksamheten/den praktiska arbetsträningen får disponeras av Kriminalvården och ska redovisas mot anslag 1:6 Kriminalvården.

Måltider

Kriminalvården får mot avgift tillhandahålla måltider. Inkomsterna disponeras av myndigheten och ska redovisas mot anslag 1:6 Kriminalvården

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras100 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras2 800
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter för dömda som verkställer fängelsestraff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll ska inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till Brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Helena Lundberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Barnombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Åklagarmyndigheten
Övervakningsnämnderna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:3, 2019-12-17

Diarienummerförteckning

Ju2019/04178/LP (delvis)
Ju2019/04101/KRIM
Ju2019/03164/KRIM (delvis)
Ju2019/00820/KRIM (delvis)