Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
30

2019-12-17
Ku2019/02020/LS (delvis)
Riksdagsförvaltningen
Riksgatan 1
100 12 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 13:4 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:4

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Riksdagsförvaltningen15 000
ap.1Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer (ram)15 000

Villkor för anslag 13:4

ap.1 Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Stödet ska betalas ut i enlighet med lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 10 februari,

– 4 maj och

– 23 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.115 00015 000

2021
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksgäldskontoret
Partibidragsnämnden