Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1

2019-12-17
Ku2019/01652/CSM
Ku2019/02002/LS (delvis)
Ku2019/02020/LS (delvis)
Sametinget
Box 90
981 22 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Sametinget
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1, bet. 2019/20:KU1, rskr. 2019/20:84, prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Sametinget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Språk

Sametinget ska lämna en lägesrapport om situationen för de samiska språken och redovisa resultatet av det samlade språkarbetet.

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer avseende skador inom rennäringen

Sametinget ska samordna, i samverkan med Naturvårdsverket, arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Vidare ska Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget ska redogöra för hur arbetet genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet.

Samisk traditionell kunskap

Sametinget ska redovisa hur myndigheten arbetar med samisk traditionell kunskap, dess betydelse för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald och hur verksamheten bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Stöd enligt marknadsordningen

Sametinget ska senast den 1 augusti 2020 lämna rapport till regeringen (Näringsdepartementet) om de uppgifter som ska lämnas till Europeiska kommissionen senast den 31 augusti enligt artikel 2 i kommissionens beslut av den 23 september om tillstånd till utbetalning av nationellt stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter i Sverige (C(2019) 6741 final).

En sammanhållen landsbygdspolitik

Sametinget ska redovisa hur myndigheten har bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder (N2018/04123/HL).

Nationella minoriteter

Med utgångspunkt i nationell lagstiftning och Sveriges internationella åtaganden ska Sametinget i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län verka för att minoritetspolitikens fastställda mål med tre utpekade delområden uppnås.

Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län redovisa utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Redovisningen ska bl.a. innefatta:

- hur medel från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

- hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,

- vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts, och

- genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser.

Eventuella skillnader vad gäller kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 6 april 2021.

Sametinget ska även redovisa hur arbetet med webbplatsen minoritet.se har genomförts, hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts för detta ändamål samt hur myndigheten arbetar för att involvera de fem nationella minoriteterna i arbetet med webbplatsen.

Vidare ska Sametinget redovisa vad medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse avseende samiska språkcentrums verksamhet gett för resultat.

Jämställdhetsintegrering

Sametinget ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

 

2

Organisationsstyrning

Ekonomistyrning

Sametinget ska senast den 4 mars, den 1 juli, den 1 oktober och den 2 december 2020 redovisa vilka insatser som vidtagits eller avses att vidtas för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten. I redogörelsen ska bl.a. myndighetens ekonomi och kompetensförsörjningen vid myndigheten särskilt belysas.

3

Uppdrag

Genomförande av landsbygdsprogrammet 2014–2020

Sametinget ska bistå förvaltningsmyndigheten (Statens jordbruksverk) i genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020 på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna.

Prognoser

Sametinget ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 10 februari,

- 4 maj,

- 27 juli och

- 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till Sametinget att fortsatt ta emot personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.
A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021

Uppdrag till Sametinget att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021

Uppdrag till Sametinget att kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället.

Ku2019/00469/CSM(delvis)

Ku2019/01249/CSM

31 oktober 2020

Uppdrag till Sametinget att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av samiska.

Ku2019/01888/CSM

17 juni 2020

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget55 428
ap.1Sametinget (ram)53 928
ap.3Samefonden (ram)1 500

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

Anslagsposten får användas för Sametingets förvaltningsutgifter.

Det folkvalda organets kostnader, inklusive kostnader för arvoden, ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

ap.3 Samefonden

Sametinget ska utbetala medlen till Kammarkollegiet för överföring till Samefonden.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget19 378
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)19 378

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Bidrag till samisk kultur

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag till Giron Sámi Teáhter och Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum.

Av anslagsposten ska 2 miljoner kronor användas för bidrag till Giellagáldu.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 6623 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 619
2020-02-254 619
2020-03-254 619
2020-04-254 619
2020-05-254 619
2020-06-254 619
2020-07-254 619
2020-08-254 619
2020-09-254 619
2020-10-254 619
2020-11-254 619
2020-12-254 619
Summa55 428
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget
3:1 ap.3Samefonden
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Göran Ternbo
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/GA
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Utildningsdepartementet/S
Miljödepartementet/NM
Näringsdepartementet/FJR, RTL, MK, JL
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Myndigheten för kulturanalys
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statskontoret
Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum
Giron Sámi Teáhter
Samefonden