Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2019-12-17
I2019/03369/US
I2019/03329/SVS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:8 Viss internationell verksamhet inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för anslaget 1:8 Viss internationell verksamhet inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:8

Viss internationell verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet28 757
ap.1Viss internationell verksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)28 757

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Viss internationell verksamhet - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten får användas för att betala det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitetet i Malmö (World Maritime University, WMU) i enlighet med gällande avtal mellan Sverige och WMU. 

Anslagsposten får även användas för att betala vissa avgifter för deltagande i internationella organisationer inom transportområdet. De avgifter som avses är deltagande i internationella organisationer som Nordliga dimensionens partnerskap för transporter och logistik (NDPTL).

Medel får användas och utbetalas av Kammarkollegiet för ovanstående ändamål först efter beslut av Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:8 Viss internationell verksamhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksgäldskontoret