Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 11

2019-12-19
Fi2019/04274/RS (delvis)
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Finansinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag för Finansinspektionens verksamhet (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag. 

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter. Det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa hur arbetet med effektiv reglering, tillsyn, registrering och tillståndsprövning har bedrivits kopplat till målen. Myndigheten ska också redovisa effekterna av tillsynen och på vilket sätt insatserna har bidragit till att uppnå målen. 

Myndigheten ska vidare redovisa hur tillsynen har fördelats på olika typer av tillsynsinsatser och på olika företagskategorier och hur den heltäckande tillsynen har bedrivits. Huvudfokus ska dock ligga på att redovisa den riskbaserade tillsynen, t.ex. vilka huvudsakliga risker som har identifierats inom respektive företagskategori och hur tillsynen har utformats för att hantera dessa. Hur tillsynen fördelas på olika verksamhetsområden ska också redovisas. 

Myndigheten ska redovisa det arbete som har bedrivits utifrån Agenda 2030 och för att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Redovisningen ska särskilt avse genomförandet av rekommendationerna avseende Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Mål

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning. 

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa hur insatser för att stärka konsumenternas finansiella förmåga har genomförts. Deltagandet i utbildningsinsatserna inom finansiell folkbildning ska redovisas uppdelat på kön. Redogörelse ska även lämnas för de modeller som används för utvärdering av de insatser som rör finansiell folkbildning och vilka insatser som vidtagits med anledning av resultatet av utvärderingen. 

Övrig återrapportering

1. Myndigheten ska så långt som möjligt redovisa de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för analys av verksamhetens utveckling, prestationer och resultat. Därutöver ska även följande redovisas:

  • uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillståndsärenden och anmälningsärenden enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och
  • antalet beslutade sanktioner uppdelat på olika regler.

2. Myndigheten ska redovisa hur samarbetet med motsvarigheter i andra länder, särskilt med avseende på den nordisk-baltiska regionen, har utvecklats på området tillsyn för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Redovisningen ska omfatta dels en översiktlig beskrivning av utvalda fall som har hanterats i samarbete med andra länder, dels en översiktlig beskrivning av vilka mer permanenta strukturer som finns på myndighetsnivå. Redovisning ska även lämnas för hur ökningen av anslaget med 10 miljoner kronor har använts för att stärka tillsynen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

3. Myndigheten ska redovisa genomförandet av insatser enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (s.k. NIS-direktivet). Av redovisningen ska särskilt framgå antal leverantörer av samhällsviktiga tjänster som anmält sig till myndigheten, beslutade föreskrifter om säkerhetsåtgärder, samt de tillsynsinsatser som utförts, inklusive antal åtgärdsförelägganden och sanktionsavgifter som beslutats.

4. Myndigheten ska redovisa hur den utövar tillsyn över att kreditprövningar görs i enlighet med kraven i konsumentkreditlagen (2010:1846) och hur tillsynen resulterat i eller väntas resultera i ett högt konsumentskydd. Av redovisningen ska det framgå hur myndigheten i det arbetet har utbytt erfarenheter med Konsumentverket. Redovisningen ska föregås av samråd mellan myndigheterna. 

5. Myndigheten ska redovisa hur konsumenternas ställning på finansmarknaden stärkts till följd av samverkan med Konsumentverket och Pensionsmyndigheten avseende bl.a. identifiering av problem, tillämpning av regler och utformning av information. Av redovisningen ska det framgå hur hänsyn tagits till skillnaderna i kvinnors och mäns förutsättningar att agera på finansmarknaden. 

3

Uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen och för de avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten för 2020–2023 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen och eventuella osäkerhetsfaktorer. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till utvecklingen, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes och till regeringen (Finansdepartementet) senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli och

– 23 oktober.

2. Indikatorer för resultatuppföljning

Myndigheten ska lämna en uppdaterad redovisning av indikatorer för uppföljning av resultat inom finansmarknadsområdet avseende utfallet för 2018 och 2019. I de fall data finns för tidigare år ska redovisningen kompletteras med sådana. Myndigheten ska även lämna förslag till ytterligare indikatorer kopplade till det av riksdagen beslutade målet för finansmarknadsområdet om ett högt konsumentskydd och att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Redovisningen av indikatorerna ska om möjligt delas upp på kön. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 april 2020.

3. Krishanteringsgrupp för centrala motparter

Myndigheten ska inrätta och leda en krishanteringsgrupp (Crisis Management Group) för den centrala motparten Nasdaq Clearing AB med ledning av de principer som uppställts av Financial Stability Board och med beaktande av förslaget till ny EU-förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om hur arbetet fortlöper. 

4. Uppföljning av nya regler om marknader för finansiella instrument

Den 3 januari 2018 började nya regler om marknader för finansiella instrument (EU-direktivet MiFID II och EU-förordningen MiFIR) att tillämpas. Finansinspektionen ska redovisa de effekter som regelverket hittills bedöms ha haft när det gäller

  • effekter av reglerna om provision och oberoende rådgivning och 
  • eventuella förändringar avseende hur och var handel med finansiella instrument äger rum.  

Redovisningen om eventuella förändringar avseende hur och var handel med finansiella instrument äger rum ska vara uppdelad på exempelvis olika typer av finansiella instrument respektive olika typer av handelsplatser och andra sätt att handla finansiella instrument.

Uppdraget avseende reglerna om provision och oberoende rådgivning ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 april 2021. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget kring hur och var handel med finansiella instrument äger rum ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 juni 2020.

5. Uppföljning av nya regler om rätten till betalkonto med grundläggande funktioner

Genom lagändringar som trädde i kraft den 1 juni 2017 infördes en rätt för alla konsumenter som är lagligen bosatta inom Europeiska unionen att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner hos kreditinstitut som tillhandahåller sådana. Vidare infördes bestämmelser som syftar till att göra det lättare för konsumenter att byta bank och att jämföra de avgifter som tas ut för konsumenternas betalkonton och de betaltjänster som är kopplade till sådana konton. Finansinspektionen ska redovisa hur regelverket genomförts samt eventuella tillämpningssvårigheter av regelverket i förhållande till penningtvättsregelverket och att vissa grupper i samhället lever i digitalt utanförskap (varav vissa inte har tillgång till Bank-ID eller annan elektronisk identifiering). Myndigheten ska vidare redovisa hur tillsynen bedrivs på detta område. Redovisningen ska åtminstone omfatta:

  • hur kreditinstituten tillämpar regelverket, särskilt utifrån det förhållandet att penningtvättsregelverket har företräde,
  • en bedömning av hur många personer som nekats att öppna betalkonto och på vilka grunder, samt
  • hur bankbytesrutinen som Svenska Bankföreningen tagit fram fungerar och om den är tillräcklig för att det ska gå lätt för en konsument att byta bank.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2020.

6. Precisering av inriktning för civilt försvar

Myndigheten ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  1. Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  2. Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  3. Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK). 

Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag om preciserad inriktning för arbetet med civilt försvarJu2015/09669/SSK22 februari 2020
Fördjupat kunskapsunderlag om konsekvenser m.m. för svenska finansmarknaden av brexitFi2017/04757/RSLöpande
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESA1 april 2020, 15 januari 2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/A1 april 2020, 15 januari 2021
Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaretJu2019/02477/SSK2 mars 2020

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen17 550
ap.1Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (ram)17 550

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen623 253
ap.1Finansinspektionen (ram)622 353
ap.3Krigsförsäkringsnämnden (ram)900

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Anslagsposten får användas för Finansinspektionens förvaltningsutgifter. Av medlen beräknas 7 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av finansiell folkbildning.

Medel ska användas för att täcka utgifter inom Regeringskansliet (Finansdepartementet) för krisövningar inom ramen för Nordic Baltic Stability Group (NBSG) avseende den finansiella sektorn.

ap.3 Krigsförsäkringsnämnden

Anslagsposten får användas för Krigsförsäkringsnämndens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.11 755Inget0
1:11 Finansinspektionen
ap.131 1173 %0
ap.3453 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudget redovisas i bilaga. 

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2551 938
2020-02-2551 938
2020-03-2551 938
2020-04-2551 938
2020-05-2551 938
2020-06-2551 938
2020-07-2551 938
2020-08-2551 938
2020-09-2551 938
2020-10-2551 938
2020-11-2551 938
2020-12-2551 935
Summa623 253
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.3Krigsförsäkringsnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)19 966-5 000100 000105 000-5 0009 966
Administrativ service
4 § avgiftsförordningen (1992:191)001 6001 60000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättsliga avgifter
Årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet254818 5210653 000653 000018 521
Bötesmedel27120060 000060 00060 000
Restavgifter och dröjsmålsavgifter2711005 00005 0005 000
Summa18 5210718 000653 00065 00083 521
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Åsa Leander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Justitiedepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap,
Socialdepartementet, socialförsäkringsenheten,
Finansdepartementets budgetavdelning,
Finansdepartementet, konsumentenheten,
Miljödepartementet, klimatenheten,
Infrastruktursdepartementet, enheten för digitalisering,
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi,
Riksdagens finansutskott,
Riksbanken,
Konsumentverket,
Pensionsmyndigheten,
Riksgäldskontoret,
Konsumenternas Bank- och finansbyrå,
Konsumenternas Försäkringsbyrå.