Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
13

2019-12-17
Ku2019/00442/KO
Ku2019/01641/KO
Ku2019/02020/LS(delvis)
Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Konstnärsnämnden.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Konstnärsnämnden ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet. Redovisningen ska, om det inte är uppenbart irrelevant, vara uppdelad på kön samt innehålla en analys och bedömning av eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Av redovisningen ska följande framgå:

  • Bidragsgivningen fördelat på områdena bild/form, musik, teater, dans och film.
  • Verksamheten vid Konstnärsnämndens internationella program-
    verksamhet för bild- och formkonstnärer Iaspis, internationella dansprogrammet, internationella musikprogrammet samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom övriga områden.
  • Resultatet av arbetet med bevakning och analys av konstnärernas ekonomiska och sociala situation i förhållande till konstnärlig verksamhet. Vidare ska resultaten av kunskapsspridning och rådgivningsfunktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen redovisas.
  • Det särskilda beslutsorganet Kulturbryggans verksamhet med bidragsgivning till nyskapande kultur ska i årsredovisningen återrapporteras avseende erfarenheter, trender m.m. gällande nyskapande kultur i hela landet.

Sponsringsintäkter

Konstnärsnämnden ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Konstnärsnämnden ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur deras verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Statlig ålderspensionsavgift

Konstnärsnämnden ska i samband med budgetunderlaget redovisa prognos för det följande kalenderåret avseende kostnader för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Jämställdhetsintegrering

Konstnärsnämnden ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Kultur i hela landet

Konstnärsnämnden ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Publikationsplan

Konstnärsnämnden ska senast den 1 mars varje år ange datum för planerade rapporter och publikationer i en publiceringsplan.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor

Konstnärsnämnden ska, i samverkan med upphovsrättsorganisationerna inom de olika konstområdena, kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och analysera deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet. I uppdraget ingår att undersöka olika sätt att stödja konstnärers möjlighet att utifrån gällande rätt, verka i den digitala miljön och att där nyttja, tillvarata och säkerställa rättigheterna till sina verk. Patent – och registreringsverket ska med sin sakkunskap bistå Konstnärsnämnden i detta uppdrag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021 till regeringen (Kulturdepartementet).

Konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier

Konstnärsnämnden ska uppmärksamma konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier i relation till sin yrkesutövning. I uppdraget ingår att samråda med relevanta aktörer samt informera om konstnärers situation och behov. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2020. 

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska utveckla och medverka i insatser för att främja konstnärers villkor inom de kulturella och kreativa näringarna. Det innebär bl.a. att följa och informera om konstnärers företagande. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2020. 

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Konstnärsnämnden ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Konstnärsnämnden ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan   kultur - och biståndspolitiska insatser. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2020. 

Prognoser 2020-2023

Konstnärsnämnden ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

  • 10 februari,
  • 4 maj och
  • 23 oktober

Vid det sista tillfället ska summan av utestående åtaganden som gjorts för längre tid än ett år samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5:1

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden22 481
ap.1Konstnärsnämnden (ram)22 481

Villkor för anslag 5:1

ap.1 Konstnärsnämnden

Anslagsposten får användas för Konstnärsnämndens förvaltningsutgifter. 

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden202 500
ap.1Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer (ram)94 224
ap.4Långtidsstipendier (ram)17 880
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film (ram)53 612
ap.7Bidrag till nyskapande kultur - Kulturbryggan (ram)29 700
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)7 084

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond, förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer och förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslagsposten avser 8 550 000 kronor bidrag till konstnärer inom bild- och formområdet. I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informationsverksamheten inom den internationella programverksamheten för bild- och formkonstnärer, Iaspis.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten ska användas för långtidsstipendier enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2020 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara minst 126, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas.

Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som ska tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer och förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informations-
verksamhet inom de internationella programverksamheterna. 

Konstnärsnämnden kan även inom ramen för anslagsposten utveckla former för främjandedelen för de internationella programmen på dans- och musikområdet.

ap.7 Bidrag till nyskapande kultur - Kulturbryggan

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur.

Det särskilda beslutsorganet Kulturbryggan beslutar om fördelning av medel från anslagsposten och svarar för uppföljning. Myndigheten ska utbetala medlen efter rekvisition från bidragsmottagarna.

Av anslagsposten får högst 4 250 000 kronor användas för Konstnärsnämndens administrations- och förvaltningskostnader som är kopplade till Kulturbryggans verksamhet.

ap.16 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 6 546 289 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om 537 299 kronor. 

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet och förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten ska användas för stöd till produktion av kortfilm, dokumentär och animation. 

Från anslagsposten ska 900 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för bl.a. rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. 

I samband med utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att stiftelsen ska lämna en redogörelse för verksamheten 2019 till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2020.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
5:1 Konstnärsnämnden
ap.16743 %0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.12 830Inget0
ap.4532Inget0
ap.61 600Inget0
ap.7870Inget0
ap.160Inget0
10:1 Filmstöd
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.145 20024 21711 5829 4012030
ap.4139 20016 91729 38392 9002030
ap.611 6003 8664 0353 6992030
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-251 873
2020-02-251 873
2020-03-251 873
2020-04-251 873
2020-05-251 873
2020-06-251 873
2020-07-251 873
2020-08-251 873
2020-09-251 873
2020-10-251 873
2020-11-251 873
2020-12-251 878
Summa22 481
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Konstnärsnämnden
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Sofi Knutas
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA/ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Utrikesdepartementet/FH
Riksdagen, kulturutskottet
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för kulturanalys
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Patent - och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Bildupphovsrätt i Sverige
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Riksteatern
Stiftelsen Filmform
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska Förläggareföreningen
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggareföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges författarfond
Sveriges författarförbund
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges yrkesmusikerförbund
Teaterförbundet